ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุนOROG)

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 คู่มือการขอทุน OROG Download
2 คู่มือการปฏิบัติงานทุน OROG Download
3 ระเบียบทุน OROG 23 พฤษภาคม 2561 Download
4 แนวปฏิบัติทุน OROG นานาชาติ ศธ5621ว498 14ตค57 Download
5 แนวปฏิบัติทุน OROG ฐานข้อมูลสากล ศธ5621ว351 24มิย59 Download
6 ขั้นตอนการขอทุน OROG Download
7 แบบรับรองโครงการวิจัย ประเภททุน OROG (สบวพ-OROG-1) 02 เมษายน 2562 Download
8 แบบเสนอรายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน OROG 02 เมษายน 2562 Download
9 หนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิ์ ประเภททุน OROG (สบวพ-OROG-3) 02 เมษายน 2562 Download
10 แบบแจ้งข้อมูลการสิ้นสุดสภาพการรับทุนของนักศึกษาที่ได้รับทุน OROG (สบวพ-OROG-9) 02 เมษายน 2562 Download
11 ส่งผลงานของนักศึกษาผู้รับทุน OROG เพื่อประกอบการขอจบการศึกษา (สบวพ-OROG-11) 02 เมษายน 2562 Download
12 ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย เพื่อให้ทุน OROG Download
13 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน OROG Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@sut.ac.th