ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุนOROG)


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุนOROG)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 คู่มือการขอทุน OROG 27 เมษายน 2564 Download
2 คู่มือการปฏิบัติงานทุน OROG 22 ธ.ค. 2563 Download
3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561 22 มิถุนายน 2564 Download
4 แนวปฏิบัติทุน OROG นานาชาติ ศธ5621ว498 14ตค57 22 ธ.ค. 2563 Download
5 แนวปฏิบัติทุน OROG ฐานข้อมูลสากล ศธ5621ว351 24มิย59 22 ธ.ค. 2563 Download
6 ขั้นตอนการขอทุน OROG 22 ธ.ค. 2563 Download
7 ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย เพื่อให้ทุน OROG 22 ธ.ค. 2563 Download
8 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน OROG 22 ธ.ค. 2563 Download
9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2564 22 มิถุนายน 2664 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุนOROG)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบรับรองโครงการวิจัย ประเภททุน OROG (สบวพ-OROG-1) 25 มิถุนายน 2564 Download
2 แบบเสนอรายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน OROG 25 มิถุนายน 2564 Download
3 หนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิ์ ประเภททุน OROG (สบวพ-OROG-3) 27 เมษายน 2564 Download
4 แบบแจ้งข้อมูลการสิ้นสุดสภาพการรับทุนของนักศึกษาที่ได้รับทุน OROG (สบวพ-OROG-9) 25 มิถุนายน 2564 Download
5 ส่งผลงานของนักศึกษาผู้รับทุน OROG เพื่อประกอบการขอจบการศึกษา (สบวพ-OROG-11) 27 เมษายน 2564 Download
6 ส่งผลงานของนักศึกษาผู้รับทุน OROG เพื่อประกอบการขอจบการศึกษา (สบวพ-OROG-11) (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป) 25 มิถุนายน 2564 Download
7 แบบฟอร์มใบลงเวลาการปฏิบัติงาน (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป) 25 มิถุนายน 2664 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@sut.ac.th