ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุนOROG)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุนOROG)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 สบวพ-OROG-1 แบบฟอร์มรับรองโครงการวิจัย 3 กรกฎาคม 2566 Download
2 สบวพ-OROG-2 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน OROG 3 กรกฎาคม 2566 Download
3 สบวพ-OROG-3 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิ์ (สำหรับผู้ร่วมวิจัยโครงการ) 3 กรกฎาคม 2566 Download
4 สบวพ-OROG-3.1 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิ์ (สำหรับคณาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้ร่วมวิจัยโครงการ) 3 กรกฎาคม 2566 Download
5 สบวพ-OROG-4 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการสิ้นสุดสภาพการรับทุนของนักศึกษาที่ได้รับทุน OROG 30 พฤศจิกายน 2564 Download
6 สบวพ-OROG-5 (01) แบบฟอร์มส่งผลงานทุน OROG เพื่อประกอบการขอจบการศึกษา (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2563) 21 เมษายน 2565 Download
7 สบวพ-OROG-5 (02) แบบฟอร์มส่งผลงานทุน OROG เพื่อประกอบการขอจบการศึกษา (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป) 21 เมษายน 2565 Download
8 สบวพ-OROG-6 แบบฟอร์มใบลงเวลาการปฏิบัติงาน (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป) 8 กุมภาพันธ์ 2565 Download
9 สบวพ-OROG-7 แบบฟอร์มหนังสือยืนยันการเป็นผู้ร่วมวิจัย (กรณีโครงการย่อยในชุดโครงการวิจัยของทุน FF ปีงบประมาณ 2565-2566 เท่านั้น) 28 มิถุนายน 2565 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th