ทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ Short-term research scholarship (Inbound/Outbound)

ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ ทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ Short-term research scholarship (Inbound/Outbound)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 2561 22 ธันวาคม 2563 Download

แบบฟอร์ม ทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ Short-term research scholarship (Inbound/Outbound)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบขออนุมัติรับทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (สบวพ.-SRO-01) 10 มกราคม 2562 Download
2 แบบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) (สบวพ.-SRO-02) 10 มกราคม 2562 Download
3 แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (ทุน Outbound) (สบวพ.-SRO-03) 14 กันยายน 2566 Download
4 แบบขอส่งผลงานทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (สบวพ.-SRO-04) 11 มกราคม 2562 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศศิภัสสร
โทร. 4763
E-mail : sasiphatson@sut.ac.th