ทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ Short-term research scholarship (Inbound/Outbound)

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 2561 2 ตุลาคม 2561 Download
2 แบบขออนุมัติรับทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (สบวพ.-SRO-01) 10 มกราคม 2562 Download
3 แบบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) (สบวพ.-SRO-02) 10 มกราคม 2562 Download
4 แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (ทุน Outbound) (สบวพ.-SRO-03) 10 มกราคม 2562 Download
5 แบบขอส่งผลงานทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (สบวพ.-SRO-04) 11 มกราคม 2562 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณมณีเนตร
โทร. 4763
E-mail : maneenate@sut.ac.th