เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง สกอ. กับ สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแม่ข่าย “เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” คลอบคลุม 8 จังหวัด มีสมาชิกทั้งหมด 17 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี