บุคลากร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:05 น.

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : uthansakul@sut.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.พรรษา ลิบลับ

โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : pansa@g.sut.ac.th

หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางพรประภา ซ้อนสุข

โทรศัพท์ 044-224754
โทรสาร 044-224750
E-mail : kitkosol@sut.ac.th


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุกัญญา เจริญสุข

โทรศัพท์ 044-224776
โทรสาร 044-224750
E-mail : su-kanya@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจุไรรัตน์ พุ่มโพธิสุวรรณ

โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : jurich@sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวริศรา จินประพัฒน์

โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : warisra@sut.ac.th

พนักงานธุรการ

นางสาวรัตนา ถันพลกรัง

โทรศัพท์ 044-224776
โทรสาร 044-224750
E-mail : rattana.t@sut.ac.th


ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทุนวิจัย
และติดตามประเมินผล

นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด

โทรศัพท์ 044-224761
โทรสาร 044-224750
E-mail : namfon@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอนุรักษ์ เผยกลาง

โทรศัพท์ 044-224763
โทรสาร 044-224750
E-mail : anuruk@sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปรียานุช เพ็ชรกระโทก

โทรศัพท์ 044-224761
โทรสาร 044-224750
E-mail : preeyanuch@sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมณีเนตร กาบแก้ว

โทรศัพท์ 044-224763
โทรสาร 044-224750
E-mail : maneenate@sut.ac.th


ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
และส่งเสริมการวิจัย

นายดามธรรม จินากูล

โทรศัพท์ 044-224753, 086-725-5779
โทรสาร 044-224750
E-mail : dam@sut.ac.th


ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน
และเครือข่ายวิจัย

นางดารณี คำสวัสดิ์

โทรศัพท์ 044-224757
โทรสาร 044-224750
E-mail : daranee@sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศิริประภา วรธรรมพิทักษ์

โทรศัพท์ 044-223795
โทรสาร 044-224750
E-mail : siriprapa.w@g.sut.ac.th

พนักงานธุรการ

นางสาวศศิภัสสร ภิญญานิธิโรจน์

โทรศัพท์ 044-223740
โทรสาร 044-224750
E-mail : sasiphatson@sut.ac.th


ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
และเผยแพร่งานวิจัย

นางสาวภัทราภรณ์ รัตนา

โทรศัพท์ 044-224752
โทรสาร 044-224750
E-mail : patra_ratta@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนัยน์นภา เงาเกาะ

โทรศัพท์ 044-224756
โทรสาร 044-224750
E-mail : nainapa@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจิราภา วิจักษณ์ประเสริฐ

โทรศัพท์ 044-224755
โทรสาร 044-224750
E-mail : jirapha@g.sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปรียากมล แก้วบัณฑิต

โทรศัพท์ 044-224756
โทรสาร 044-224750
E-mail : preeyakamol.k@sut.ac.th.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุติมา อุ่นม่วง

โทรศัพท์ 044-224756
โทรสาร 044-224750
E-mail: chutima.an@sut.ac.th