การขอทุนวิจัยจากภายนอก

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2542 Download
2 ระเบียบเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ 2 (2547) Download
3 ขั้นตอนการขอทุนวิจัยจากภายนอก Download
4 เงินสมทบ Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์
โทร. 4761 / 4763
E-mail : namfon@sut.ac.th/ anuruk@sut.ac.th