ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/บัณฑิตศึกษา (Post Doc., Post Grad.)

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher) และทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง (ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2552 - 15 มีนาคม 2558 ) Download
2 คำสั่งฯ เรื่อง คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินและลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก และทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง Download
3 แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการ (แบบ สบวพ.-นว-05) 03 กุมภาพันธ์ 2558 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์
โทร. 4761 / 4763
E-mail : namfon@sut.ac.th/ anuruk@sut.ac.th