ระเบียบ/ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

SUT DOCUMENT ARCHIVE SYSTEM ระบบสืบค้นเอกสาร

คลิกที่นี่เพื่อไปยัง ระบบระบบสืบค้นเอกสาร


คลิกที่นี่เพื่อไปยัง เว็บไซต์กรมทางหลวงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ลำดับ. ประเภท ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 14 สิงหาคม 2562 Download
2 ประกาศ ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14 สิงหาคม 2562 Download
3 ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2549 14 สิงหาคม 2562 Download
4 ประกาศ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14 สิงหาคม 2562 Download
5 ประกาศ ราคาขายปลีกน้ำมัน ปตท. 14 สิงหาคม 2562 Download
6 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 2564 1 ธันวาคม 2563 Download
7 ประกาศ abc 8 กุมภาพันธ์ 2664 Download
ลำดับ. ประเภท ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ลำดับ. ประเภท ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้าทำงานโครงการวิจัย (ผู้ช่วยวิจัย) 14 สิงหาคม 2562 Download
2 แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE) 14 สิงหาคม 2562 Download
3 แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE) 14 สิงหาคม 2562 Download
4 แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงิน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE) 14 สิงหาคม 2562 Download
5 แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายงินอุดหนุนโครงการวิจัยเดี่ยว 14 สิงหาคม 2562 Download
6 แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัย(เดี่ยว) 14 สิงหาคม 2562 Download
7 แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัย(เดี่ยว) (งบ 2561 เป็นต้นไป) 14 สิงหาคม 2562 Download
8 แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัย(ครุภัณฑ์)   14 สิงหาคม 2562 Download
9 แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 14 สิงหาคม 2562 Download
10 แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 14 สิงหาคม 2562 Download
11 แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย 14 สิงหาคม 2562 Download
12 แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนชุดโครงการวิจัย 14 สิงหาคม 2562 Download
13 แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุน ศูนย์วิจัย /กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย (RU) 14 สิงหาคม 2562 Download
14 แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ศูนย์วิจัย /กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย (RU) 14 สิงหาคม 2562 Download
15 แบบฟอร์ม ขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย (เอกสารหมายลข 6) 14 สิงหาคม 2562 Download
16 แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน 14 สิงหาคม 2562 Download
17 แบบฟอร์ม แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 14 สิงหาคม 2562 Download
18 แบบฟอร์ม แบบรายงานไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 14 สิงหาคม 2562 Download
19 แบบฟอร์ม ขอรหัสครุภัณฑ์โครงการวิจัย 14 สิงหาคม 2562 Download
20 แบบฟอร์ม ขอรหัสครุภัณฑ์โครงการวิจัย (ไฟล์ Excel) 14 สิงหาคม 2562 Download
21 แบบฟอร์ม เงินสมทบ 14 สิงหาคม 2562 Download
22 แบบฟอร์ม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์ 14 สิงหาคม 2562 Download
23 แบบฟอร์ม ศูนย์วิจัย /กลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย (RU) 14 สิงหาคม 2562 Download
ลำดับ. ประเภท ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณจุไรรัตน์ / คุณวริศรา
โทร. 4776 / 4702
E-mail :jurich@sut.ac.th / warisra@sut.ac.th