ระเบียบ/ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

SUT DOCUMENT ARCHIVE SYSTEM ระบบสืบค้นเอกสาร

คลิกที่นี่เพื่อไปยัง ระบบระบบสืบค้นเอกสาร


คลิกที่นี่เพื่อไปยัง เว็บไซต์กรมทางหลวง


ประกาศ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง/ระเบียบ/คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ลำดับ. ประเภท ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ. ประเภท ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE) 19 สิงหาคม 2565 Download
2 แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงิน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE) 2 ธันวาคม 2565 Download
3 แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายงินอุดหนุนโครงการวิจัยเดี่ยว 19 ตุลาคม 2565 Download
4 แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัย(เดี่ยว) 11 มีนาคม 2567 Download
5 แบบฟอร์ม รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 14 สิงหาคม 2562 Download
6 แบบฟอร์ม รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยโครงการย่อย (ชุดโครงการย่อย สกสว.) 18 เมษายน 2567 Download
7 แบบฟอร์ม ขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย (เอกสารหมายลข 6) 18 เมษายน 2567 Download
8 แบบฟอร์ม แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 18 เมษายน 2567 Download
9 แบบฟอร์ม แบบรายงานไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 18 เมษายน 2567 Download
10 แบบฟอร์ม ขอรหัสครุภัณฑ์โครงการวิจัย 18 เมษายน 2567 Download
11 แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 2564 18 เมษายน 2567 Download
12 แบบฟอร์ม ใบสมัครผู้ช่วยวิจัย 18 เมษายน 2567 Download
13 แบบฟอร์ม รายงานรายรับ-รายจ่ายโครงการวิจัย 18 เมษายน 2567 Download
14 แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาเช่ารถ มทส 18 เมษายน 2567 Download
15 แบบฟอร์ม สัญญาเช่ารถยนต์ 2566 18 เมษายน 2567 Download
16 แบบฟอร์ม อนุมัติจัดจ้าง 18 เมษายน 2567 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณจุไรรัตน์ / คุณวริศรา
โทร. 4776 / 4702
E-mail :jurich@sut.ac.th / warisra@sut.ac.th