โครงการทุนบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ทุนบัณฑิต สวก.- มทส.)

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบรายงานและขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (สบวพ-บสวก-1) 29 ตุลาคม 2563 Download
2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับนิสิต/นักศึกษา) 7 สิงหาคม 2564 Download
3 แบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สำหรับนิสิต/นักศึกษา) 29 ตุลาคม 2563 Download
4 แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (สำหรับนิสิต/นักศึกษา) 29 ตุลาคม 2563 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th