มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สถาบันวิจัยและพัฒนา


คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่
Download documents:   

        เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร บุคลากรและฝ่ายต่าง ๆ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ดําเนินไปตามภารกิจด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และปราศจาก การทุจริต อันเป็นไปตามประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย
         ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณบดี และ ผู้อํานวยการ จึงประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

๑. มาตรการใช้อํานาจของผู้บริหาร
๑.๑ ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นความสําคัญ และมีจิตสํานึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมถึงการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๑.๒ ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญกับการตรวจสอบขั้นตอนการทํางานของทั้งผู้บริหารและ บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อป้องกันการทุจริตมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๑.๓ ผู้บริหารต้องไม่ใช้อํานาจหน้าที่บังคับ ก้าวก่าย แทรกแซง หรือสร้างความกดดันให้กับบุคลากร ในการทํางานตามหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริหารหรือพวกพ้องตนเอง
๑.๔ ผู้บริหารต้องไม่ใช้อคติส่วนบุคคลในการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยที่ได้รับอํานาจมอบหมายจาก มหาวิทยาลัย
๑.๕ ผู้บริหารต้องจัดให้มีระบบประเมินการทํางานของบุคลากรทุกคน ทั้งจากบนลงล่างและล่างขึ้นบน รวมถึงในระดับพนักงานด้วยกันให้สามารถประเมินการทํางานซึ่งกันและกันได้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร และสร้างความโปร่งใสในการประเมินความดีความชอบของหน่วยงาน
๑.๖ ผู้บริหารต้องรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรอย่างกว้างขวาง รวมถึงต้องมีกระบวนการรับเรื่อง ร้องเรียนและส่งหลักฐานการร้องเรียนได้อย่างสะดวก โดยต้องมอบหมายให้ หัวหน้าสํานักงานฯ หรือหัวหน้าฝ่าย ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นคณะทํางานรับเรื่องร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยชื่อ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
๒. มาตรการปฏิบัติงานบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒.๑ บุคลากรทุกคน ต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมถึงการให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่ รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่หน่วยงาน ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง
๒.๒ บุคลากรทุกคน ต้องจัดทําขั้นตอนปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ที่สามารถเปิดเผยได้และเผยแพร่สู่สาธารณะบนเว็บไซต์
๒.๓ บุคลากรทุกคน ที่ต้องปฏิบัติงานกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน ต้องปฏิบัติงานไปด้วย ความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนให้เป็นที่ชัดเจน เพื่อแจ้งแก่บุคคลภายนอกหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน
๒.๔ บุคลากรทุกคน ที่ต้องปฏิบัติงานกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน ต้องมีระบบประเมินประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน สามารถประเมินได้โดยสะดวก ณ จุดให้บริการ และต้องปกปิด ความลับของผู้ให้ข้อมูล โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๓. มาตรการการใช้ห้องทํางานสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และห้องประชุมวิจยพัฒน์
๓.๑ ผู้บริหารต้องตั้งคณะกรรมการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อกํากับดูแล การจัดสรร การติดตาม การใช้ประโยชน์ และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องทํางานสําหรับนักศึกษา บัณฑิตศึกษา และห้องประชุมวิจยพัฒน์
๓.๒ คณะกรรมการในข้อ ๓.๑ ต้องเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้ห้อง ทํางานสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และห้องประชุมวิจยพัฒน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของสถาบันวิจัยและ พัฒนา รวมถึงต้องกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานไว้อย่างชัดเจน
๓.๓ การดําเนินการของคณะกรรมการในข้อ ๓.๑ ต้องยึดหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีอคติและ ไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด รวมถึงต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศในข้อ ๓.๒