ทุน Full-time Researchers - บพค. F13 (S4P21)

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุน Full-time Researchers - บพค. F13 (S4P21)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 กำหนดการงานประชุมวิชาการ Brainpower 2023 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี >>ที่มา https://www.pmu-hr.or.th/template_brain_power-2023/ 28 ธันวาคม 2566 Download
2 Link ที่มาของ กำหนดการงานประชุมวิชาการ Brainpower 2023 บพค. 18 – 20 ธันวาคม 2566 14 ธันวาคม 2566 Download
3 รวมชิ้นงาน Brainpower Congress 2023 (รายงานสืบเนื่อง (Proceedings)/ผลงาน Poster) >>ที่มา https://www.pmu-hr.or.th/brain_power-2023/ 19 เมษายน 2567 Download

แบบฟอร์ม ทุน Full-time Researchers - บพค. F13 (S4P21)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย โครงการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัย ป.เอก 11 เดือน+นักวิจัยพี่เลี้ยง) 19 เมษายน 2567 Download
2 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย โครงการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัย ป.เอก 11 เดือน) 19 เมษายน 2567 Download
3 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย โครงการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัย ป.เอก 12 เดือน + นักวิจัยพี่เลี้ยง)) 19 เมษายน 2567 Download
4 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย โครงการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัย ป.เอก 12 เดือน) 19 เมษายน 2567 Download
5 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย โครงการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระดับหลังปริญญาโท (สำหรับนักวิจัย ป.โท 11 เดือน+นักวิจัยพี่เลี้ยง) 19 เมษายน 2567 Download
6 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย โครงการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระดับหลังปริญญาโท (สำหรับนักวิจัย ป.โท 11 เดือน) 19 เมษายน 2567 Download
7 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย โครงการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระดับหลังปริญญาโท (สำหรับนักวิจัย ป.โท 12 เดือน+นักวิจัยพี่เลี้ยง) 19 เมษายน 2567 Download
8 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย โครงการการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระดับหลังปริญญาโท (สำหรับนักวิจัย ป.โท 12 เดือน) 19 เมษายน 2567 Download
9 แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ การดำเนินโครงการวิจัย แผนงาน F13(S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตาม ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 >>สำหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ Accepted แล้ว 21 มีนาคม 2567 Download
10 ใบสำคัญรับเงิน FtR บพค. 19 เมษายน 2567 Download
11 แบบฟอร์ม(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ การดำเนินโครงการวิจัย แผนงาน F13(S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตาม ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 >>สำหรับนักวิจัยที่ขอขยายเวลา 21 มีนาคม 2567 Download
12 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (ทุน FtR-บพค.) ภายใต้แผนงาน F13 (S4P21) 10 มกราคม 2567 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์/คุณนภาวัลย์
โทร. 4763/3798
E-mail : anuruk@sut.ac.th/napawan.n@g.sut.ac.th

เรื่องการเบิกเงินได้ที่

คุณวริศรา
โทร. 4702
E-mail : warisra@sut.ac.th