แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การรายงานผล

คู่มือการกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ NRIIS
(สำหรับโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินผ่าน วช.)

การขออนุมัติเบิกเงินงวดจะต้องกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRIIS หัวข้อ “Ongoing & monitoring” และ Print เอกสารในระบบเพื่อแนบบันทึกขออนุมัติเบิกเงินในแต่ละงวด
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบเสนอแผนบูรณาการ (สำหรับแผนบูรณาการ) ไม่เกิน 15 หน้า 19 ตุลาคม 2561 Download
2 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1-3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) ไม่เกิน 30 หน้า 19 ตุลาคม 2561 Download
3 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ (สำหรับโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ) ไม่เกิน 2 หน้า 19 ตุลาคม 2561 Download
4 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) 19 ตุลาคม 2561 Download
5 หนังสือแสดงเจตนาร่วมลงทุน 19 ตุลาคม 2561 Download
6 แผนผังต้นไม้สำหรับเลือกความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 19 ตุลาคม 2561 Download
7 คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal 19 ตุลาคม 2561 Download
8 คู่มือ Template แผนบูรณาการ 63 19 ตุลาคม 2561 Download
9 คู่มือ TemplateProgramAndProject 63 เป้าหมาย 1 19 ตุลาคม 2561 Download
10 คู่มือ TemplateSubProject63 19 ตุลาคม 2561 Download
11 วิจัยในมนุษย์ Download
12 วิจัยในสัตว์ทดลอง Download
13 เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์
โทร. 4761 / 4763
E-mail : namfon@sut.ac.th/ anuruk@sut.ac.th