เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2546 22 ธันวาคม 2563 Download
2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสมทบ (ว0571ลว16ธค2553) 22 ธันวาคม 2563 Download
3 ประเภทอัตราค่าใช้จ่ายในการวิจัย มทส 22 ธันวาคม 2563 Download
4 คู่มือบริหารการเงินวิจัย มทส 22 ธันวาคม 2563 Download
5 ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบ ประเภทโครงการร่วมทุนวิจัย (Joint Funding)มทส.-สกว.-สกอ.(Window II or Window III)เช่น โครงการร่วมทุนวิจัยฝ่ายวิชาการ สกว. สกอ. ทุน คปก. ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. เป็นต้น 22 ธันวาคม 2563 Download
6 ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบ ประเภทโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 22 ธันวาคม 2563 Download
7 วิธีการคืนเงินสมทบ 22 ธันวาคม 2563 Download
8 วิธีการขอยกเลิกการรับทุนเงินสมทบ 22 ธันวาคม 2563 Download
9 คำถามที่พบบ่อย (FQA Matching Fund) 22 ธันวาคม 2563 Download
10 แผนการใช้จ่ายเงินสมทบ (สบวพ-ส-4) 7 มีนาคม 2565 Download
11 ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 การสมัครขอรับทุน คปก. ประเภท Joint Funding สกว.-มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 22 ธันวาคม 2563 Download
12 หนังสือแจ้งความประสงค์สมัครทุน คปก.ประเภท Joint Funding ของ มทส ใช้แนบใบสมัครทุน คปก 22 ธันวาคม 2563 Download

แบบฟอร์ม เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ (สบวพ.-ส-1) 7 มีนาคม 2565 Download
2 แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ ประเภทโครงการร่วมทุนวิจัย (Joint Funding) (สบวพ.-ส-2) 7 มีนาคม 2565 Download
3 แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ ค่าครุภัณฑ์ (สบวพ-ส-3) 7 มีนาคม 2565 Download
4 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสมทบ (สบวพ-ส-5) 7 มีนาคม 2565 Download
5 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สบวพ-ส-6) 7 มีนาคม 2565 Download
6 แบบแจ้งชื่อบัญชีเงินฝาก (สบวพ-ส-7) 7 มีนาคม 2565 Download
7 แบบการคืนเงินสมทบ (สบวพ-ส-8) 7 มีนาคม 2565 Download
8 แบบการขอยกเลิกรับทุนเงินสมทบ (สบวพ-ส-10) 7 มีนาคม 2565 Download
9 แบบส่งรายงานงวดสุดท้าย (สบวพ-ส-11) 7 มีนาคม 2565 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณปรียานุช
โทร. 4761 / 4761
E-mail : namfon@sut.ac.th/ preeyanuch@sut.ac.th