เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2546 22 ธ.ค. 2563 Download
2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสมทบ (ว0571ลว16ธค2553) 22 ธ.ค. 2563 Download
3 ประเภทอัตราค่าใช้จ่ายในการวิจัย มทส 22 ธ.ค. 2563 Download
4 คู่มือบริหารการเงินวิจัย มทส 22 ธ.ค. 2563 Download
5 ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบ ประเภทโครงการร่วมทุนวิจัย (Joint Funding)มทส.-สกว.-สกอ.(Window II or Window III)เช่น โครงการร่วมทุนวิจัยฝ่ายวิชาการ สกว. สกอ. ทุน คปก. ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. เป็นต้น 22 ธ.ค. 2563 Download
6 ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบ ประเภทโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 22 ธ.ค. 2563 Download
7 วิธีการคืนเงินสมทบ 15 กันยายน 2664 Download
8 วิธีการขอยกเลิกการรับทุนเงินสมทบ 15 กันยายน 2664 Download
9 คำถามที่พบบ่อย (FQA Matching Fund) 22 ธ.ค. 2563 Download
10 แผนการใช้จ่ายเงินสมทบ (สบวพ-ส-4) 22 ธ.ค. 2563 Download
11 ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 การสมัครขอรับทุน คปก. ประเภท Joint Funding สกว.-มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 22 ธ.ค. 2563 Download
12 สกว อนุมัติทุน คปก. ประเภท Joint Funding ประจำปี 2556 22 ธ.ค. 2563 Download
13 สกว อนุมัติทุน คปก. ประเภท Joint Funding ประจำปี 2557 22 ธ.ค. 2563 Download
14 หนังสือแจ้งความประสงค์สมัครทุน คปก.ประเภท Joint Funding ของ มทส ใช้แนบใบสมัครทุน คปก 22 ธ.ค. 2563 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ (สบวพ.-ส-1) 29 กันยายน 2560 Download
2 แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ ประเภทโครงการร่วมทุนวิจัย (Joint Funding) (สบวพ.-ส-2) 29 กันยายน 2560 Download
3 แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ ค่าครุภัณฑ์ (สบวพ-ส-3) 29 กันยายน 2560 Download
4 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสมทบ (สบวพ-ส-5) Download
5 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สบวพ-ส-6) Download
6 แบบแจ้งชื่อบัญชีเงินฝาก (สบวพ-ส-7) Download
7 แบบการคืนเงินสมทบ (สบวพ-ส-8) Download
8 แบบการขอยกเลิกรับทุนเงินสมทบ (สบวพ-ส-10) Download
9 แบบส่งรายงานงวดสุดท้าย (สบวพ-ส-11) Download
10 แผนการใช้จ่ายเงิน สบวพ-ส-4 6 สิงหาคม 2664 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณปรียานุช
โทร. 4761 / 4761
E-mail : namfon@sut.ac.th/ preeyanuch@sut.ac.th