เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2546 Download
2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสมทบ (ว0571ลว16ธค2553) Download
3 ประเภทอัตราค่าใช้จ่ายในการวิจัย มทส Download
4 คู่มือบริหารการเงินวิจัย มทส Download
5 ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบ ประเภทโครงการร่วมทุนวิจัย (Joint Funding)มทส.-สกว.-สกอ.(Window II or Window III) เช่น โครงการร่วมทุนวิจัยฝ่ายวิชาการ สกว. สกอ. ทุน คปก. ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. เป็นต้น Download
6 ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบ ประเภทโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก Download
7 วิธีการคืนเงินสมทบ Download
8 วิธีการขอยกเลิกการรับทุนเงินสมทบ Download
9 คำถามที่พบบ่อย (FQA Matching Fund) Download
10 แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ (สบวพ.-ส-1) 29 กันยายน 2560 Download
11 แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ ประเภทโครงการร่วมทุนวิจัย (Joint Funding) (สบวพ.-ส-2) 29 กันยายน 2560 Download
12 แบบขออนุมัติเบิกเงินสมทบ ค่าครุภัณฑ์ (สบวพ-ส-3) 29 กันยายน 2560 Download
13 แผนการใช้จ่ายเงินสมทบ (สบวพ-ส-4) 06 พฤศจิกายน 2563 Download
14 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสมทบ (สบวพ-ส-5) Download
15 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สบวพ-ส-6) Download
16 แบบแจ้งชื่อบัญชีเงินฝาก (สบวพ-ส-7) Download
17 แบบการคืนเงินสมทบ (สบวพ-ส-8) Download
18 แบบการขอยกเลิกรับทุนเงินสมทบ (สบวพ-ส-10) Download
19 แบบส่งรายงานงวดสุดท้าย (สบวพ-ส-11) Download
20 ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 การสมัครขอรับทุน คปก. ประเภท Joint Funding สกว.-มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 Download
21 สกว อนุมัติทุน คปก. ประเภท Joint Funding ประจำปี 2556 Download
22 สกว อนุมัติทุน คปก. ประเภท Joint Funding ประจำปี 2557 Download
23 หนังสือแจ้งความประสงค์สมัครทุน คปก.ประเภท Joint Funding ของ มทส ใช้แนบใบสมัครทุน คปก Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณปรียานุช
โทร. 4761 / 4761
E-mail : namfon@sut.ac.th/ preeyanuch@sut.ac.th