ทุนวิจัยและพัฒนา

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนวิจัยและพัฒนา

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 22 ธันวาคม 2563 Download
2 คู่มือการบริหารการเงิน 22 ธันวาคม 2563 Download
3 ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย 22 ธันวาคม 2563 Download
4 หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2554 22 ธันวาคม 2563 Download
5 ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการทั่วไป) 22 ธันวาคม 2563 Download
6 ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะขอสิทธิบัตร) 22 ธันวาคม 2563 Download
7 หนังสือนำส่งใบสมัครขอรับทุน RD 22 ธันวาคม 2563 Download
8 แผนการใช้จ่ายเงิน 22 ธันวาคม 2563 Download
9 วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย 22 ธันวาคม 2563 Download
10 แนวทางการคืนเงิน 22 ธันวาคม 2563 Download
11 คำถามที่พบบ่อย 22 ธันวาคม 2563 Download
12 รายงานการใช้จ่ายเงิน 22 ธันวาคม 2563 Download

แบบฟอร์ม ทุนวิจัยและพัฒนา

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบข้อเสนอโครงการ (Proposal) Download
2 แบบแสดงบัญชีเงินฝากโครงการ Download
3 แบบขออนุมัติเบิกเงิน 29 กันยายน 2560 Download
4 แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับ ผอ.) 29 กันยายน 2560 Download
5 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ 29 กันยายน 2560 Download
6 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (สำหรับ ผอ.) 29 กันยายน 2560 Download
7 แบบรายงานความก้าวหน้า Download
8 แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download
9 แบบขอยกเลิกโครงการวิจัย Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน
โทร. 4761
E-mail : namfon@sut.ac.th