ทุนวิจัยและพัฒนา

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา Download
2 คู่มือการบริหารการเงิน Download
3 ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย Download
4 หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2554 Download
5 ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการทั่วไป) Download
6 ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะขอสิทธิบัตร) Download
7 หนังสือนำส่งใบสมัครขอรับทุน RD 29 กันยายน 2560 Download
8 แบบข้อเสนอโครงการ (Proposal) Download
9 แผนการใช้จ่ายเงิน Download
10 แบบแสดงบัญชีเงินฝากโครงการ Download
11 แบบขออนุมัติเบิกเงิน 29 กันยายน 2560 Download
12 แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับ ผอ.) 29 กันยายน 2560 Download
13 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ 29 กันยายน 2560 Download
14 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (สำหรับ ผอ.) 29 กันยายน 2560 Download
15 แบบรายงานความก้าวหน้า Download
16 แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download
17 วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย Download
18 แบบขอยกเลิกโครงการวิจัย Download
19 แนวทางการคืนเงิน Download
20 คำถามที่พบบ่อย Download
21 รายงานการใช้จ่ายเงิน Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน
โทร. 4761
E-mail : namfon@sut.ac.th