ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ Fundamental Fund ที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์และขอทุน Strategic Fund พ.ศ. 2566

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุน FF ที่มีศักยภาพฯ ขอทุน SF

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ Fundamental Fund ที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์และขอทุน Strategic Fund พ.ศ. 2566 20 ตุลาคม 2566 Download
2 6- รายงานแสดงรายการใช้จ่ายเงิน SF 4 เมษายน 2567 Download

แบบฟอร์ม ทุน FF ที่มีศักยภาพฯ ขอทุน SF

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 01-แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ประจำปีงบประมาณ 2566 14 ธันวาคม 2566 Download
2 02-แบบฟอร์มชุดคำถามเพื่อประเมินระดับ TRL-SRL 26 ตุลาคม 2566 Download
3 03-แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยทุน FF ที่มีศักยภาพฯ ขอทุน SF 14 ธันวาคม 2566 Download
4 04-แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัย FF-SF 11 มกราคม 2567 Download
5 05-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย FF-SF 4 เมษายน 2567 Download
6 6- รายงานแสดงรายการใช้จ่ายเงิน SF 4 เมษายน 2567 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th