ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา/ทุนนำเสนอผลงาน


แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์


ลำดับ. แบบฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 16 ตุลาคม 2563 Download
2 แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติเบิกเงินงวด และรายงานงวดสุดท้าย 16 ตุลาคม 2563 Download
3 แบบนำส่งเงินทุนวิทยานิพนธ์ คืนกองทุนฯ Download
4 แบบขอยกเลิกการรับทุนวิทยานิพนธ์ Download


แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงาน


ลำดับ. แบบฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 16 ตุลาคม 2563 Download
2 แบบรายงานการไปนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 16 ตุลาคม 2563 Download
3 แบบนำส่งเงินทุนเสนอผลงาน คืนกองทุนฯ Download
4 แบบขอยกเลิกการรับทุนเสนอผลงาน Download

ประกาศ/ระเบียบ


ลำดับ. ประกาศ/ระเบียบ วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา Download
2 คู่มือการบริหารการเงิน Download
3 ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย Download
4 ระเบียบการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา Download
5 เกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา Download
6 แจ้งแนวปฏิบัติการส่งรายงานงวดสุดท้ายและรายงานการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาผู้รับทุนฯ Download
7 แจ้งแนวปฏิบัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา Download
8 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา Download
9 การคืนเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา Download
10 การขอยกเลิกการรับทุนวิทยานิพนธ์ Download
11 คำถามที่พบบ่อยทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา Download
12 ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา Download
13 การคืนเงินเสนอผลงาน Download
14 การขอยกเลิกการรับทุนเสนอผลงาน Download
15 คำถามที่พบบ่อยทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณมณีเนตร
โทร. 4763
E-mail : maneenate@sut.ac.th