ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(Full-time Doctoral/ Master Researcher)


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(Full-time Doctoral/ Master Researcher)

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2561 12 มกราคม 2664 Download
2 หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2558 12 มกราคม 2664 Download
3 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) 12 มกราคม 2664 Download
4 ขั้นตอนการรับสมัครทุน กรณีนักวิจัยไทย 6 กันยายน 2664 Download
5 ขั้นตอนการรับสมัครทุนกรณีนักวิจัยต่างชาติ 6 กันยายน 2664 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(Full-time Doctoral/ Master Researcher)


ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ 23 กุมภาพันธ์ 2664 Download
2 แบบแจ้งรายละเอียดการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 23 กุมภาพันธ์ 2664 Download
3 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน-ลูกจ้างชั่วคราว นักวิจัยโครงการ (Timesheet) 02 พฤศจิกายน 2561 Download
4 แบบฟอร์มการขอมีบัตรพนักงาน (บัตร รปภ.) 2 มีนาคม 2664 Download
5 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการลดหย่อนภาษี 2 มีนาคม 2664 Download
6 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน Download
7 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างเพื่อชำระค่าบำรุงสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี 12 มกราคม 2664 Download
8 แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ (ตามสัญญาเลขที่ Full-time61.../...) 23 กุมภาพันธ์ 2664 Download
9 แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ (ตามสัญญาที่ FtR.../...) Download
10 แบบฟอร์มขออนุญาติไปต่างประเทศ Download
11 แบบใบขอลาออกจากงาน Download
12 แบบคำขอไปฝึกอบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์
โทร. 4763
E-mail : anuruk@sut.ac.th