ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท
(Full-time Doctoral/ Master Researcher)

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2561 01 เมษายน 2561 Download
2 หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2558 16 มีนาคม 2558 Download
3 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) Download
4 ขั้นตอนการรับสมัครทุน กรณีนักวิจัยไทย 20 สิงหาคม 2561 Download
5 ขั้นตอนการรับสมัครทุนกรณีนักวิจัยต่างชาติ 20 สิงหาคม 2561 Download
6 แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ 02 กรกฎาคม 2561 Download
7 แบบแจ้งรายละเอียดการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน Download
8 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน-ลูกจ้างชั่วคราว นักวิจัยโครงการ (Timesheet) 02 พฤศจิกายน 2561 Download
9 ระเบียบและสิทธิประโยชน์ Download
10 แบบฟอร์มการขอมีบัตรพนักงาน (บัตร รปภ.) Download
11 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการลดหย่อนภาษี Download
12 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน Download
13 เอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม Download
14 แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ 29 เมษายน 2563 Download
15 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ งวดที่........./.......(Form IRD FtR 02) Download
16 หัวข้อรายงานความก้าวหน้าในรอบทุก 6 เดือน งวดที่........./.......(Form IRD FtR 03) Download
17 รายงานการใช้จ่ายเงินงวดที่........./.......(Form IRD FtR 04) Download
18 แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ (Form IRD FtR 05) Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์
โทร. 4763
E-mail : anuruk@sut.ac.th