ทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD)

ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ ทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) พ.ศ. ๒๕๕๖ 22 ธันวาคม 2563 Download
2 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) พ.ศ. ๒๕๕๔ 22 ธันวาคม 2563 Download
3 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยังไม่มีการจัดสรรทุนเพิ่มเติม) 22 ธันวาคม 2563 Download
4 คำสั่งฯ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก SUT-PhD) 22 ธันวาคม 2563 Download

แบบฟอร์ม ทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD)

ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) งวดอื่นๆ 02 ตุลาคม 2560 Download
2 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) งวดพิเศษ ครั้งที่... 02 ตุลาคม 2560 Download
3 แบบฟอร์มแผนความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (เอกสารแนบหมายเลข 3) Download
4 แบบฟอร์มแผนการเดินทาง และการขอเบิกเงินทดรองจ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ (เอกสารแนบหมายเลข 4) Download
5 แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน (เอกสารแนบหมายเลข 5) Download
6 แบบฟอร์มรูปแบบบัญชี รับ-จ่าย เงินทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (เอกสารแนบหมายเลข 6) Download
7 แบบฟอร์มรายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอก (เอกสารแนบหมายเลข 7) Download
8 แบบฟอร์มรายงานการเดินทางต่างประเทศ (เอกสารแนบหมายเลข 8) 20 พฤศจิกายน 2560 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์
โทร. 4761 / 4763
E-mail : namfon@sut.ac.th/ anuruk@sut.ac.th