ทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนวิจัย วช-มทส)

ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานรับข้อเสนอการวิจัย 2562 18 มิถุนายน 2561 Download
2 หนังสือกรอบการวิจัย 2562 18 มิถุนายน 2561 Download
3 แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (สำหรับนักวิจัย) 18 มิถุนายน 2561 Download
4 คู่มือการเขียนแบบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น 18 มิถุนายน 2561 Download
5 แบบฟอร์มการเขียนหน้าปกโครงร่างวิทยานิพนธ์ 18 มิถุนายน 2561 Download
6 คู่มือ NRMS ทุนมุ่งเป้า วช.- นักวิจัย 18 มิถุนายน 2561 Download
7 ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบ 4) 18 มิถุนายน 2561 Download
8 แบบรายงานและขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (สบวพ-บวช-1) Download
9 ผนวก 2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย Download
10 ผนวก 3 แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 Download
11 ผนวก 4 แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 5 บรรทัด Download
12 ผนวก 5 แบบสอบถาม การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม Download
13 ทดสอบ 16 พฤศจิกายน 2563 Download
ลำดับ. ชื่อประกาศ/ฟอร์ม วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th