ทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนวิจัย วช-มทส)


ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ ทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนวิจัย วช-มทส)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานรับข้อเสนอการวิจัย 2562 23 ธ.ค. 2563 Download
2 หนังสือกรอบการวิจัย 2562 23 ธ.ค. 2563 Download
3 คู่มือการเขียนแบบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น 23 ธ.ค. 2563 Download
4 คู่มือ NRMS ทุนมุ่งเป้า วช.- นักวิจัย 23 ธ.ค. 2563 Download
5 ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบ 4) 23 ธ.ค. 2563 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนวิจัย วช-มทส)


ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (สำหรับนักวิจัย) 18 มิถุนายน 2561 Download
2 แบบฟอร์มการเขียนหน้าปกโครงร่างวิทยานิพนธ์ 18 มิถุนายน 2561 Download
3 แบบรายงานและขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (สบวพ-บวช-1) 3 กันยายน 2564 Download
4 ผนวก 2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย Download
5 ผนวก 3 แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 Download
6 ผนวก 4 แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย โครงการวิจัย 5 บรรทัด Download
7 ผนวก 5 แบบสอบถาม การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม Download
8 ผนวก 2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนประจำปีงบประมาณ 2564) 20 กรกฎาคม 2664 Download
9 ผนวก 3 แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย-โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนประจำปีงบประมาณ 2564) 20 กรกฎาคม 2664 Download
10 ผนวก 4 แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย-โครงการวิจัย 5 บรรทัด (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนประจำปีงบประมาณ 2564) 20 กรกฎาคม 2664 Download
11 ผนวก 5 แบบสอบถาม การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สำหรับนักศึกษาผู้รับทุนประจำปีงบประมาณ 2564) 20 กรกฎาคม 2664 Download
12 ผนวก 6 แบบสอบถามสำรวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต 20 กรกฎาคม 2664 Download
13 แผนการใช้จ่ายเงิน 30 กรกฎาคม 2664 Download
ลำดับ. ชื่อเอกสาร วันที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรียานุช
โทร. 4761
E-mail : preeyanuch@g.sut.ac.th