วารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree Journal of Science and Technology) ISSN 0858-849X

Click ที่รูปภาพเพื่อไปยังเว็บไซต์ E-Journal SUT


      วารสาร เทคโนโลยีสุรนารีเป็นวารสารวิชาการ กำหนดออกราย 3 เดือน จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ. ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณาจารย์และนักวิชาการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บทความที่ลงพิมพเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ โดยบทความที่จะนำลงตีพิมพ์จะต้องได้รับการพิจารณาทางวิชาการจากผู้ทรง คุณวุฒิในแต่ละสาขา (peer review)

      นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเรื่อง “ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ (Research on Citation Impact Factor for Thai Academic Journals)” ของ ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระบุว่าในปี พ. ศ. 2542 วารสารเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเพียงวารสารเดียวในกลุ่มวารสารที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปี ที่มีการอ้างอิงถึงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในช่วง 5 ปี โดยมีตัวดัชนีบ่งชี้คุณภาพของวารสาร คือ JIF (Journal Impact Factor) ในระดับสูงสุด คือ 0.135

กองบรรณาธิการ

      Advisory Committee
      Director of Institute of Research and Development

      Editor in Chief
      Peerapong Uthansakul, Ph.D., Associate Professor

      Editor of Science and Agriculture
      Neung Teaumroong, Ph.D., Professor

      Editor of Engineering

      Peerapong Uthansakul, Ph.D., Associate Professor

      Associate Editor of Science
      Rattikorn Yimnirun, Ph.D., Assistant Professor


Editorial Board

      Narongrit Sombatsompop, Ph.D., Professor King Mongkut's Institute of Technology Thonburi,       Thailand

      Suksun Horpibulsuk, Ph.D., Professor Suranaree University of Technology, Thailand

      Dennes T. Bergado, Ph.D., Professor School of Engineering and Technolgoy, AIT

      Shen Shui-Long, Ph.D., Professor Shanghai Jiao Tong University, China

      Dietmar Haltrich, Ph.D., Professor Universaität für Bodenkultur Wien, Austria

      Michael J. Stout, Ph.D., Professor Louisiana State University, USA.

      Kiwamu Minamisawa, Ph.D., Professor Tohoku University, Japan

      Lloyd E. Metzger, Ph.D., Professor South Dakota State University, USA

      Amar S. Bhalla, Ph.D., Professor University of Texas at San Antonio, USA

      David P. Cann, Ph.D., Professor Oregon State University, USA


Managing Department
Ms. Nainapa Ngao-koh
Mrs. Sukanya Charoensook
Research Output Dissemination Division
Institute of Research and Development

Subscription Rate

Institute and individual rate: 300 Baht per year
Student rate: 150 Baht per year

การบอกรับสมาชิก
ค่าสมาชิกสำหรับสถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไป ปีละ 300 บาท นักศึกษาปีละ 150 บาท

All inquiries should be sent to:

Suranaree Journal of Science and Technology Office
Suranaree University of Technology
111 University Avenue, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, THAILAND
Tel.: 0-4422-4756   Fax.: 0-4422-4750
E-mail : journal@g.sut.ac.th
ทุกบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเรียนเชิญแล้ว