ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดข่าวทุน

2020-10-14
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 112

ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 102

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 64

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ 2564 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 121

สวก.ประกาศรับข้อเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 127

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 91

วช.เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 138
2020-09-21
วช. การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 106
2020-10-08
สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 153
2020-09-23
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผู้ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 106
2020-10-09
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บพข.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 121
2020-10-21
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 196
2020-10-27
ศจย. และ สวก. ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 281
2020-10-30
สกสว.รับข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2565 และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 73
2020-11-05
ประกาศทุน Humboldt-foundation

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 121
2020-11-10
Newton Fund : Transforming Systems through Partnerships

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 144
2020-11-18
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย และนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัย เชิงวิชาการ ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 334
2020-11-26
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 165
2020-11-27
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 191
2020-11-30
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 266
2020-11-30
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 (รวม 6+1 รายการ)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 574
2020-12-01
วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 162
2020-12-04
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน  "การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 119
2020-12-08
สทศ. ประกาศทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 69
2020-12-15
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 [วช./บพข./สวทช.]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 59
2020-12-15
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 160
2020-12-18
ด่วน!!!! แจ้งเงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 55
2020-12-18
(บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 63
2020-12-21
สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 84
2020-12-21
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 62
2020-12-23
ด่วนมาก!! บพท.ชี้แจงเป้าหมาย-วัตถุประสงค์กรอบการวิจัย 25 ธันวาคม 2563 นี้

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 66
2020-12-23
บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 551
2020-12-23
บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 1041
2020-12-29
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 71
2020-12-29
บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริมสำคัญ ปี 64 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 436
2020-12-29
บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ปี 64 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 88
2021-01-01
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่ม เศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 87
2021-01-07
บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบ 64 "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 48
2021-01-12
วช.ประกาศรับข้อเสนอวิจัย e-ASIA Joint Research Program (FY2022) ข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 77
2021-01-14
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษา&ป้องกันโรคอุบัติใหม่" รอบ2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 78
2021-01-15
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 37
2021-01-18
The Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 28
2021-01-19
แจ้งนักวิจัย ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ NRIIS

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 35
2021-01-26
สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 69
2021-01-27
วช. ขอเชิญนักวิจัย มทส. เสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 60
2021-02-02
ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 34
2021-02-02
ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 41
2021-02-03
บพข. เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 2564 และ สบวพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมอง ผ่าน Zoom

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 26
2021-02-03
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 34
2021-02-08
สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย] [เพิ่มเติมข้อมูลแผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 106
2021-02-08
สป.อว. เปิดรับสมัครทุน "พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่" ปีงบ 64

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 31
2021-02-08
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต  แผนงานย่อยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ปีงบ 64 [รอบ2]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 22
2021-02-08
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต  แผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง ปีงบ 64 [รอบ2]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 34
2021-02-10
หัวเรื่อง "วช. ร่วมกับสถานฑูตฝรั่งเศสฯ ขอเชิญสมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก."

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 30
2021-02-10
สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข" ปีงบ 65

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 51
2021-02-10
สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย" ปีงบ 65

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 33
2021-02-11
สปสช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย E-Referral System ส่วนต่อขยายระบบรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ" ปีงบ64

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 14
2021-02-11
ด่วน ! [เพิ่มเติม 3 กลุ่มวิจัย] ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" ปี 64

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 42
2021-02-17
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย วช. ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 12
2021-02-19
[เปลี่ยนแปลงข้อมูล] สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 24
2021-02-22
ด่วนมาก!! [เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม] สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 65
2021-02-24
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (บพข.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 5
2021-03-02
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation) ปีงบ 2564 รอบ 2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 4
2021-03-02
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อยเทคโนโลยีระบบราง (Railway) ปีงบ 2564 รอบ 2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 4
2021-03-04
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

Visitor: 2