2020-10-08

สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564

สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ป . . .

อ่านต่อ

2020-11-26

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ . . .

อ่านต่อ

2020-11-18

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย และนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัย เชิงวิชาการ ประจำปี 2564

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจั . . .

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

งานวิจัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันวิจัยและพัฒนาของเรา

Center of Excellence in High Energy Physics and Astrophysics

PROF.YUPENG YAN, PH.D.

Center of Excellent in Agricultural Product Innovation

PROF.NEUNG TEAUMROONG, PH.D.

Center of Excellence in Advanced Functional Materials

PROF.SANTI MANSIRI, PH.D

Center of Excellence in Biomass

ASST. PROF.WEERACHAI ARJHARN, PH.D

Center of Excellence in Innovation for Sustainable Infrastructure Development

PROF.SUKSUN HORPIBULSUK, PH.D., P.E.

Center of Excellence in Electromagnetic Wave Applications

ASSOC. PROF. DR. CHANCHAI THONGSOPA, PH.D.

Center of Excellence on Technology and Innovation for Korat Chicken Business Development

ASSOC. PROF. DR. AMONRAT MOLEE, PH.D.

Center of Excellence in Biomechanics Medicine

ASST. PROF.LT.COL. BURA SINDHUPAKORN,MD.

Center of Excellence in Microbial Technology for Agricultural Industry

ASST PROF. DR. SUREELAK RODTONG, PH.D.

Center of Excellence for Entrepreneurship

MULLIKA SUNGSANIT, PH.D.เอกสารเผยแพร่ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

21
August 2020
เจ้าหน้าที่สบวพ.คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีมาก
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่นสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.]
21
August 2020
ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers"
21
August 2020
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย
21
August 2020
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ 2564 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action
21
August 2020
สวก.ประกาศรับข้อเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2564
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21
August 2020
วช.เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)
21
August 2020
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยไปจัดแสดงในงาน Bio Asia Pacific 2020
21
August 2020
วช. การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด
21
August 2020
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แสงซินโครตรอนในกรณีศึกษา PM2.5 and Characterization
21
August 2020
สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผู้ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บพข.)
21
August 2020
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3
21
August 2020
ศจย. และ สวก. ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2564
21
August 2020
สกสว.รับข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2565 และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ
21
August 2020
ประกาศทุน Humboldt-foundation
21
August 2020
สกสว.ขอเชิญประชาคมวิจัยผู้สนใจเข้าร่วม “ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ผ่านช่องทางออนไลน์ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
21
August 2020
Newton Fund : Transforming Systems through Partnerships
21
August 2020
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย และนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัย เชิงวิชาการ ประจำปี 2564
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
21
August 2020
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Address

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact Number

โทรศัพท์ 0-4422-4702
โทรศัพท์ 0-4422-4776
โทรสาร 0-4422-4750

Email Address

ird_pr@sut.ac.th

Facebook

IRD@SUT