ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดข่าวทุน

2020-10-14
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.]

Visitor: 62

ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers" โดย อาจารย์ ดร. มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Monopoly อาคารศูนย์เครื่องมือ 1 SEDA ลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/3a4UJ45
Visitor: 75

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจไก่โคราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมวิจยพัฒน์ 1 อาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงทะเบียนออนไลน์ http://1ab.in/cBy
Visitor: 57

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ 2564 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/2CJSCpO หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ บพข. https://www.nxpo.or.th/C/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ
Visitor: 60

สวก.ประกาศรับข้อเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/30q8C8k หรือ https://bit.ly/3fOZmRx กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq
Visitor: 58

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      
Visitor: 61

วช.เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      
Visitor: 64
2020-09-21
วช. การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด ประเด็นการวิจัย 1.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจิ้งหรีด 2.การวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจิ้งหรีด 3.การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจิ้งหรีด 4.การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจิ้งหรีดในประเทศไทย ขั้นตอนสำคัญ 1.ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการไปยังสถานวิจัยสำนักวิชา 2.สถานวิจัยสำนักวิชารวบรวมและจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ภายในเวลา 16.30 น. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.สรุปรายชื่อโครงการวิจัย 2.แบบหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 3.แบบข้อเสนอขอรับทุนเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด + สำเนา 7 ชุด) 4.แผ่นบันทึกข้อมูล File word และ PDF จำนวน 1 แผ่น 5.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ : 1. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน 2. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2557 – 2561 และในกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRIIS ใน ปีงบประมาณ 2562 – 2563 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้ 3. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/2Ft7lqP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) โทรศัพท์ 4761
Visitor: 61
2020-10-08
สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564 ขั้นตอนสำคัญ 1. ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการไปยังสถานวิจัยสำนักวิชา 2. สถานวิจัยสำนักวิชารวบรวมและจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. 3. ผู้เสนอขอรับทุนกรอกข้อมูลในระบบของ สวก. ให้ครบถ้วน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัย (สถานวิจัยสำนักวิชาเป็นผู้ดำเนินการ) 2. เอกสารการแสดงสถานะการเป็นนักศึกษา หรือเอกสารการลงทะเบียนเรียน 3. เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 4. โครงร่างวิทยานนิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้รับทุนกำลังศึกษาอยู่ 5. หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 6. หนังสือรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ 7. ข้อเสนอโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขสำคัญ 1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2554 – 2561 ทั้งนี้ ในกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRIIS ใน ปีงบประมาณ 2563 - 2563 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรับรองตนเองในการปฏิบัติงานและ ควบคุมดูแลตนเองในการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการวิจัยของผู้เสนอขอรับทุน 2. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3nf50AB
Visitor: 61
2020-09-23
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผู้ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผู้ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Visitor: 61
2020-10-09
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บพข.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผู้ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บพข.)
Visitor: 60
2020-10-21
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3

1. แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการ
เรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
2. แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 2 
การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
3. แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
4. แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัยเพื่อเสริมสร้างการมีทักษะ
แห่งอนาคต ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต


ขั้นตอนสำคัญ
1. คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
2. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.


เงื่อนไข
กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียดได้ที่ 
https://bit.ly/2HkMVRq 
หรือ
https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564

เงื่อนไข
กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 59
2020-10-27
ศจย. และ สวก. ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประกาศทุนจากแหล่งทุนภายนอก ดังนี้
1)ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
(1)ทุนวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบ รับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ www.trc.or.th/th/media/attachments/2020/09/15/001-funding.pdf
(2)ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่ www.trc.or.th/th/media/attachments/2020/09/15/005-funding.pdf
(3)ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ดูรายละเอียดได้ที่ www.trc.or.th/th/media/attachments/2020/09/15/004-funding.pdf
(4)ทุนวิทยานิพนธ์ ดูรายละเอียดได้ที่ www.trc.or.th/th/media/attachments/2020/09/15/003-funding.pdf
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนสามารถ Download เอกสารการสมัครขอรับทุนได้ที่ website ศจย. www.trc.or.th ไปที่ Menu ศูนย์ข้อมูล และ ทุนวิจัย สำหรับทุนลำดับที่ (2)-(4) ให้ส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจะได้ดำเนินการจัดส่งไปยัง ศจย.
ต่อไป

2)สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
(1)ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ส่งใบสมัครล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนกำหนดวันเดินทางไปอบอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  ดูรายละเอียดได้ที่ www.arda.or.th/datas/file/02%20ประกาศการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิ.pdf
(2)ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ส่งใบสมัครล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนกำหนดวันเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ดูรายละเอียดได้ที่  www.arda.or.th/datas/file/03%20ประกาศการให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนา.pdf
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th ไปที่ Menu ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม 

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย โทร 4753

Visitor: 58
2020-10-30
สกสว.รับข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2565 และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สกสว.รับข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน 
(Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2565
และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยฯ

ขั้นตอนสำคัญ
1. คณาจารย์ จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) หรือ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ 
(Full Proposal) และส่งข้อเสนอโครงการให้ 
สถานวิจัย (ตามกำหนดของแต่ละสำนักวิชา)
2.ถานวิจัย ส่งเอกสารแบบสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน 
พร้อมกลั่นกรองและ จัดลำดับความสำคัญให้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
3.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ประชุมร่วมกับ คณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งผลการพิจารณาให้ คณาจารย์ ดำเนินการกรอก ข้อมูลในระบบ NRIIS
4.คณาจารย์ กรอกข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS พร้อมแนบเอกสาร 
เช่น ข้อเสนอโครงการ ใบรับรองมาตรฐานการวิจัย ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย Print จากระบบ NRIIS ให้ สถานวิจัย จำนวน 2 ชุด
5.สถานวิจัย ส่งเอกสารให ้สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ดังนี้
    5.1    แบบสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
    5.2    ข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม พร้อมเอกสารแนบอื่นๆ      
6. ผู้บริหาร รับรองโครงการวิจัยเพื่อส่งข้อมูลในระบบ NRIIS
กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัย
- ในมนุษย์ 
- ในสัตว์ทดลอง 
- ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ 
researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองแนบ
ในระบบ

ศึกษารายละเอียด http://ird.sut.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761


สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน 
(Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
ลงทะเบียนภายใน10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.
ลงทะเบียน https://bit.ly/3jDHt9t

Visitor: 65
2020-11-05
ประกาศทุน Humboldt-foundation

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ประกาศทุน Humboldt-foundation

Georg Forster Research Grant for Researchers from Emerging and Developing Countries

Deadline : Applications are accepted throughout the year.

ดูรายละเอียดทุน  https://bit.ly/3k12Q4R

Visitor: 60
2020-11-10
Newton Fund : Transforming Systems through Partnerships

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

Newton Fund opportunity: Transforming Systems through Partnerships.
Deadline:       30th November 2020 at 12:00 midday (UK time).
For more information https://bit.ly/3l2ZYWh

 

Visitor: 62
2020-11-18
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย และนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัย เชิงวิชาการ ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย และนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564
จำนวน 8 ประเภททุน โดยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง
=1. ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS ประกอบด้วย
1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
3) ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
4)  ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
5) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
6) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23
7) ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ศึกษารายละเอียดได้ที่

https://bit.ly/3pOHETU และ https://bit.ly/2IGYbbj


1. คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
2. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 16.30 น.

=2. ทุนที่ใช้ระบบการสรรหา ได้แก่ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 
1. โดยการเสนอชื่อผู้เข้าข่ายที่มีคุณสมบัติของเมธีวิจัยอาวุโส วช. จากคณบดีของสำนักวิชา (สำนักวิชาละไม่เกิน 3 ชื่อ)
โดยให้ส่งข้อมูลเป็นเรื่องลับ ไปยัง วช. ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาของ วช. 
2. ผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายหลัง


หมายเหตุ :  กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่
http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 64
2020-11-26
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 

Visitor: 59
2020-11-27
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Visitor: 68
2020-11-30
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

ประจำปี 2564
7 ประเด็น ดังนี้
1. การศึกษาด้านระบาดวิทยา
2. การดูแลผู้ป่วย
3. การป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์
4. การวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. การพัฒนายาแผนปัจจุบัน และยาแผนไทย 
6. การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 
7. การศึกษาและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2VcPVmB สามารถดาวน์โหลด“คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่
https://bit.ly/39ChHiL

หมายเหตุ :       

    1.นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน
    2.คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ใดๆ ในระบบ
NRIIS ระหว่างปี 2551 – 2561 และในกรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS 
ในปีงบประมาณ 2562 – 2563 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้  
    3.กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอก ข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ    

Visitor: 69
2020-11-30
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 (รวม 6+1 รายการ)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ศึกษารายละเอียด
https://www.nrct.go.th และ https://nriis.nrct.go.th
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

คลิกดูโปสเตอร์

1.กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม 
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6333
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-1370-9 ต่อ 409, 410

2.กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6334
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-1370-9 ต่อ 409, 410

3. -กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์
    -กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6335
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-2445 ต่อ 406 - 408 และ 207


4. การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6340
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-1370-9 ต่อ 404, 405

5. ด้านเศรษฐกิจเกษตร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6338
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-1370-9 ต่อ 404, 405

6. โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6336
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-1370-9 ต่อ 308, 310

7. วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564
     1.มิติเชิงชุมชน สังคม 
     2.มิติเชิงนโยบายสาธารณะ 
     3.มิติความมั่นคง 
     4.การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ
กรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.nriis.go.th  และ https://bit.ly/39ChHiL

 

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอก ข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

 

Visitor: 63
2020-12-01
วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 

เมื่อกรอกรายละเอียดในระบบ NRIIS เรียบร้อย ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการ
จัดส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1.เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปริ้นจากระบบ NRIIS จำนวน 1 ชุด
2.เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
3.โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 1 ชุด 
4.กรอกข้อมูลหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักพร้อมลงนาม จำนวน 1 ชุด
5.หนังสือรับรองศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีอยู่ระหว่างการรับทุนอื่นและดำเนินการวิจัย (ถ้ามี)
6.หนังสือแสดงการรับทุนวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น (ถ้ามี)


ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/37gJh4g   

ดาวน์โหลด“คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ https://bit.ly/39ChHiL

หมายเหตุ :    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอก ข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ


ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 

Visitor: 58
2020-12-04
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน  "การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน 
"การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"
ภายใต้โปรแกรมที่ 4
ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

ขั้นตอนสำคัญ
1. คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS 
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564
2. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย 
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.

ศึกษารายละเอียด 
https://bit.ly/2Vi0mFg
หรือ
https://bit.ly/3mDqred

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัย
- ในมนุษย์ 
- ในสัตว์ทดลอง 
- ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ 
researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองแนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

Visitor: 61
2020-12-08
สทศ. ประกาศทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ.
ประกาศทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา

สมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร
https://bit.ly/2Li87JG

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4753

Visitor: 62
2020-12-15
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 [วช./บพข./สวทช.]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 

Visitor: 60
2020-12-15
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย 
ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 


สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สำหรับสถานวิจัยดำเนินการ)
2. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
4. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
5. ทั้งนี้เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว ให้ดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารดัง
กล่าวเข้าระบบ NRIIS และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
6. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.


กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่
http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ


ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/37KX4Ak และ http://ird.sut.ac.th/

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 65
2020-12-18
ด่วน!!!! แจ้งเงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

แจ้งเงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

เนื่องจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ทั้งนี้ วช. ได้เพิ่มแบบฟอร์ม "หนังสือรับรองการนำส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุน" โดยแบบฟอร์มดังกล่าวต้องให้ผู้บริหารหน่วยงานลงนาม นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดดำเนินการส่งเอกสารให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน เพื่อรวบรวม มายัง สบวพ. ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1.     หนังสือรับรองการนำส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุน ข้อ 2 โดยระบุ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2.     ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
 รายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/3oScJES


ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 58
2020-12-18
(บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
จึงได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2564 
ตามกรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action

แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง
แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บําบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการ
ขึ้นทะเบียน
แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
แผนงานย่อยที่ 4 แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
แผนงานย่อยที่ 5 แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์
http://nriis.nrct.go.th/ 

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กําหนด ทั้ง file
word และ pdf ในระบบ 
ได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.) 

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กําหนดในการพิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบ
ฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. 
ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้ หรือ https://www.nxpo.or.th/C/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6347


ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 58
2020-12-21
สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

ขั้นตอนสำคัญ
1.สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 
2.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
3.หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
4.แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)
5.แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น
6.คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้
บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564

หมายเหตุ :     

1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

2. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรอง

ศึกษารายละเอียดได้ที่

https://bit.ly/3a4EJRz หรือ 
http://www.arda.or.th/research-fund02.php

 

Visitor: 60
2020-12-21
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย 
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2564

Visitor: 66
2020-12-23
ด่วนมาก!! บพท.ชี้แจงเป้าหมาย-วัตถุประสงค์กรอบการวิจัย 25 ธันวาคม 2563 นี้

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท.ชี้แจงเป้าหมาย-วัตถุประสงค์กรอบการวิจัย
----------------------------------------------------------
หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)” 
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นี้ 
ผ่านระบบ ZOOM 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.30 น. 
♥️Highlight♥️  

การชี้แจงกรอบการวิจัยเพื่อการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 และแนวทางและกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละกรอบการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ดังนี้
• เวลา 09.30-10.00 น. “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
• เวลา 10.00-11.00 น. “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”
กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)  บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น”
• เวลา 11.00-11.30 น. “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
• เวลา 11.30-12.00 น. “การพัฒนาเมืองเพื่อการกระจายศูนย์กลางความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”
(***หมายเหตุ ในวันประชุมจริงเวลาในแต่ละช่วงอาจมีการคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย) 
                             **********************************
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ตั้งแต่วันนี้-23 ธันวาคม 2563 โดยแสกน QR Code ตามที่ระบุในโปสเตอร์ 
ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับการแจ้ง รหัสเข้าร่วมประชุม ZOOM ผ่าน SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
ทาง หน่วย บพท. จะรวบรวมและประมวลคำถามเพื่อตอบข้อซักถามหลังการชี้แจงในแต่ละกรอบการวิจัย และทางหน่วย บพท. มีของรางวัลแจกสำหรับคำถามที่ได้รับการคัดเลือกและโดนใจมากที่สุดจำนวน 5 รางวัล 

Visitor: 58
2020-12-23
บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ "ปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม"

1.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ระดับ Organizational Bridging Fund : S&T
2.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
ระดับ Organizational Bridging Fund : SHA
3.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ระดับ Network Strengthening Fund : S&T
4.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
ระดับ Network Strengthening Fund : SHA 

ขั้นตอนสำคัญ
1.สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
2.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม
สรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
3.ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
4.หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่กรอกรายละเอียด
เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง https://bit.ly/3rdtOei
5. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นใน
ระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง
6. เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว ให้ดำเนินการ
upload เอกสารดังกล่าว เข้าระบบ NRIIS และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน 
ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
7. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

เงื่อนไข
1.ต้องมี Letter of support จากทุก ๆ สถาบันต้นสังกัดของผู้ที่ร่วมโครงการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแนวทางในการเขียน Letter of support ปรากฎรายละเอียดใน
หัวข้อที่ 7 (ตามประกาศรับข้อเสนอโครงการ) และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ
สามารถ upload หนังสือรับรองได้ทาง ระบบ NRIIS
2.กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบ
รับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/2WBifzs
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 60
2020-12-23
บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ "ปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม"
1.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ระดับ Partnership Initiative Fund: S&T
2.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Partnership Initiative Fund: SHA

ขั้นตอนสำคัญ
1.สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564
2.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม
สรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
3.ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
4.หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่กรอกรายละเอียด
เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง https://bit.ly/2P2VGmN
5. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นใน
ระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง
6. เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว ให้ดำเนินการ upload เอกสารดังกล่าว
เข้าระบบ NRIIS และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน 
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เท่านั้น
7. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

เงื่อนไข
1.ต้องมี Letter of support จากทุก ๆ สถาบันต้นสังกัดของผู้ที่ร่วมโครงการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแนวทางในการเขียน Letter of support ปรากฎรายละเอียดใน
หัวข้อที่ 7 (ตามประกาศรับข้อเสนอโครงการ) และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ
สามารถ upload หนังสือรับรองได้ทาง ระบบ NRIIS
2.กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/2WBifzs
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 65
2020-12-29
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย "มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่" ปีงบ 64

จำนวน 2 กรอบการวิจัย 
1. กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/38IwAjc
2. แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น
กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/38U1XHZ

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 นั้น 

สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถเสนอข้อเสนอชุดโครงการวิจัยได้เพียง 1 ชุดโครงการวิจัย ต่อ 1 กรอบการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจประสานไปที่ 
เทคโนธานี
คุณกนกวรรณ บุญเครือบ เบอร์โทร 044-224875 
email: plantn.sut@gmail.com

เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำชุดโครงการวิจัย

ผู้เสนอขอรับทุน (ที่ผ่านการพิจารณาจากเทคโนธานี)
ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผ่านระบบ NRIIS
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564

Visitor: 59
2020-12-29
บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริมสำคัญ ปี 64 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริมสำคัญ ปี 64 "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 
กรอบการวิจัย ดังนี้
1.การใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการสร้าง
Learning and Innovation platform
2.ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติจริงโดยการสร้างนวัตกรชาวบ้านที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งจัดการความรู้ไปแก้ไขปัญหาสำคัญในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามรูปแบบที่ บพท. กำหนด ในระบบNRIIS
ภายในวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 https://bit.ly/34AaG0s หรือ https://www.nxpo.or.th/A

หมายเหตุ :  กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 59
2020-12-29
บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ปี 64 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ปี 64 "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)"
Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 
กรอบการวิจัย ดังนี้
1.นวัตกรรมการเรียนรู้และ/หรือนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น
และพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน
รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในพื้นที่
2.กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับจังหวัด และสร้างแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดตอบโจทย์
การจัดการศึกษาตามความต้องการและทุนเดิมของพื้นที่

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามรูปแบบที่ บพท. กำหนด ในระบบ NRIIS
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. 


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/34D7T6u  หรือ https://www.nxpo.or.th/A

หมายเหตุ :  กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 58
2021-01-01
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่ม เศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่ม
เศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำกรอบการวิจัยและประเด็น

โจทย์ที่ให้ความสำคัญดังนี้
1.การวิจัยและพัฒนากลไกความร่วมมือระดับเมือง ทั้งกลไกภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ระหว่างระบบการผลิตในพื้นที่กับความต้องการและการบริโภคในเมือง
2.การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (Prototype Area) เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมต่อระบบการผลิตกับความ
ต้องการและการบริโภคในเมืองในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เป็นต้น
3.การวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งการพัฒนาเชิงโครงสร้าง ระบบการผลิต ระบบการวิเคราะห์การลงทุน การพัฒนาคน
และเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่
บพท. กำหนด ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation
Information System : NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. 
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://bit.ly/3ho83Eaหรือ https://www.nxpo.or.th/A

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.thเพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร 4761
#sutresearch #วิจัยมทส #sut #มทส #irdsut

Visitor: 64
2021-01-07
บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบ 64 "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564  
เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

โดยมีกรอบให้การสนับสนุน ดังนี้ 
1. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
2. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อาทิ เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) ชุดตรวจวินิจฉัย (In Vitro Diagnostics) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งเพื่อการควบคุมติดตามการใช้วัคซีน และผลกระทบภายหลังจากการได้รับวัคซีน
3. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรตั้งแต่การส่งเสริมป้องกัน วินิจฉัย ดูแลรักษาและฟื้นฟู
4. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยที่ช่วยในการตัดสินใจ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข และการวางแผนรองรับสําหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนดในรูปแบบ MS Word และ PDF
พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เบื้องต้น
1.1 ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป
และเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้
1.2 มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน 
1.3 สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย 
การดําเนินงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
1.4 เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 3 ขึ้นไปโดยให้แนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงระดับของ TRL ใน ข้อเสนอโครงการด้วย 

2.เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
2.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียดทั้งในมิติของเทคนิคและธุรกิจ โดยการให้คะแนนจากการประเมินเอกสารข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และเสนอ
คณะอนุกรรมการเฉพาะแผนงาน/คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 
2.2 กรณีโครงการได้รับการสนับสุนจากผู้ใช้งานและอุตสาหกรรมในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2XeURs2
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ บพข.ได้ที่ https://www.nxpo.or.th/C/ ในหัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ

หมายเหตุ :  กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th
เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

 

Visitor: 60
2021-01-12
วช.ประกาศรับข้อเสนอวิจัย e-ASIA Joint Research Program (FY2022) ข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช.ประกาศรับข้อเสนอวิจัย e-ASIA Joint Research Program (FY2022) ข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research)
ในประเด็น เรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”
ดังต่อไปนี้
1. การดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) และการดื้อยา (drug resistance)
2. การเตรียมความพร้อม และการรับมือกับโรคระบาด
3. การแทรกแซง และมาตรการตอบโต้ที่ปรับให้เข้ากับบริบทของภูมิภาค
4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรคติดเชื้อ และโรคที่เกิดขึ้นร่วม (Co-morbidities)
5. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น e-health, Telemedicine เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง และการพัฒนา Mapping Tool

        ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามรูปแบบที่ วช. กำหนด ในรูปแบบ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564

        ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย 
และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการต่างๆ ของ วช. ได้ที่ https://bit.ly/2MGunOd
 
หมายเหตุ :  
1. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน
2. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับ ทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ 
ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2555 – 2561
3. หากนักวิจัยไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการ (Lead PI) นักวิจัยจะต้องดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัยที่จัดทำ
ด้วยภาษาอังกฤษไปยังอีเมลของฝ่ายเลขาฯ ตามประกาศฯ ของ วช.
4. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ
5. หากได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนฯ ศูนย์กิจการนานาชาติ (CIA) จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มเติม 
โดยผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ต้องดำเนินการ
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ (https://bit.ly/3oliElM) ในการขอรับงบประมาณสนับสนุน
จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 โครงการ 
สามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุมิตรา CIA โทร. 044-224144


ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร.4761
 

Visitor: 57
2021-01-14
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษา&ป้องกันโรคอุบัติใหม่" รอบ2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
“การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่” 
ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) 

ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น.
1.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
2.หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3.แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)
4.แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น
5.กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ
1. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสาร
การลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ 
และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
2. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/39dhgeE หรือ http://www.arda.or.th/research-fund02.php

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร. 4761

Visitor: 57
2021-01-15
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Visitor: 58
2021-01-18
The Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

The Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุน 
โดยให้ส่ง Project Concept Note ถึงกรมป่าไม้ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  
พร้อมกับส่ง File ไปที่ 
คุณพัฒนา เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ prattana71@gmail.com 
โดย AFoCO จะพิจารณา Project Concept Note เบื้องต้นก่อน
และแจ้งผลให้ดำเนินการพัฒนา Full Proposal ต่อไป

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/3bAAbmG

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอทุน
Template for Project Concept Note
https://bit.ly/3sqetrq
Template for Project Proposal
https://bit.ly/2N19Pjj

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมป่าไม้ 
02-5614292 ต่อ 5673 และ 5034

กรณีที่ต้องการให้ สบวพ. เป็นผู้จัดส่งเอกสารการสมัคร
ขอรับทุนวิจัยไปยังกรมป่าไม้ ขอให้ส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทร. 4753

Visitor: 60
2021-01-19
แจ้งนักวิจัย ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ NRIIS

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

แจ้งนักวิจัย ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ NRIIS

ดูรายละเอียด
https://nriis.nrct.go.th/

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร. 4761

Visitor: 57
2021-01-26
สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

จำนวน 9 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 
รอประกาศฯ เพิ่มเติมจากแหล่งทุน

2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3sEbmfD

3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ixMcKY

4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qBuARb

5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2XZ5obb

6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3pdmopS

7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qCokIS

8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
รอประกาศฯ เพิ่มเติมจากแหล่งทุน  

9. แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ
รอประกาศฯ เพิ่มเติมจากแหล่งทุน

 

สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)

2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ

3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)

4. แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น

5. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรอง

 

หมายเหตุ :   

1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 
จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร.4761

Visitor: 67
2021-01-27
วช. ขอเชิญนักวิจัย มทส. เสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. ขอเชิญนักวิจัย มทส. เสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิจัย
รางวัลวิทยานิพนธ์
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

1. นักวิจัยรวบรวมผลงานสำหรับขอรับรางวัลเพื่อเตรียมยื่นในระบบ NRIIS
2. นักวิจัยกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มสำหรับผู้บริหารลงนาม” จำนวน 1 ชุด 
แล้วส่งไปยัง สถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน 
[ โดยระบุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ]

3. สถานวิจัยสำนักวิชาจัดส่ง “แบบฟอร์มสำหรับผู้บริหารลงนาม” ให้ สบวพ. เสนอผู้บริหาร ลงนาม เพื่อใช้แนบในระบบ NRIIS พร้อมเอกสารสรุปรายชื่อการขอรับรางวัลการวิจัย แห่งชาติ 
ภายใน 20 เมษายน 2563

4. นักวิจัยยื่นเสนอผลงาน ในระบบ NRIIS หัวข้อ “รางวัลวิจัยที่เปิดรับ”
[ กรณีรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จะต้องให้หน่วยงานเสนอชื่อในระบบ NRIIS ก่อนจึงจะสามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ NRIIS ได้ ]

5. นักวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว  จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูล ไปยังแหล่งทุน 
ภายใน 30 เมษายน 2564


***นักวิจัยที่เสนอผลงานต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS***


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/3bGrN5d

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 60
2021-02-02
ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร"
1.ขั้นตอนการกำหนด User/Password 
สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อที่ สบวพ. ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งกำหนด 1.User/Password เพื่อให้นักวิจัยใช้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน    จำนวน 1 ชุด 
1.2 ข้อเสนอโครงการ                จำนวน 1 ชุด
1.3 ข้อมูลสำหรับการสร้างผู้จัดการโครงการ             จำนวน 1 ชุด
1.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง        จำนวน 1 ชุด 
1.5 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)                จำนวน 1 ชุด
2. ขั้นตอนการส่งไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
เมื่อนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการในระบบเรียบร้อยแล้วขอให้นักวิจัยนำส่งเอกสารไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
ด้วยตนเองภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรจุข้อมูลในแผ่น DVD หรือแผ่น CD อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้
2.1 ไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ (.pdf)
2.2 ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (.pdf)
2.3 สำเนาบัตรประชาชน,ผู้มอบอำนาจ,ผู้จัดการโครงการและพยาน (.pdf)
2.4 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc .docx)
2.5 เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ    

ศึกษารายละเอียด
http://www.enconfund.go.th/index.php

ดาวน์โหลดเอกสาร 
https://bit.ly/3pxPvEA

ยื่นข้อเสนอโครงการฯ
project.enconfund.go.th

Visitor: 59
2021-02-02
ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก"
1.ขั้นตอนการกำหนด User/Password 
สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพื่อที่ สบวพ. ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งกำหนด 1.User/Password เพื่อให้นักวิจัยใช้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน    จำนวน 1 ชุด 
1.2 ข้อเสนอโครงการ                จำนวน 1 ชุด
1.3 ข้อมูลสำหรับการสร้างผู้จัดการโครงการ             จำนวน 1 ชุด
1.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง        จำนวน 1 ชุด 
1.5 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)                จำนวน 1 ชุด
2. ขั้นตอนการส่งไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
เมื่อนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการในระบบเรียบร้อยแล้วขอให้นักวิจัยนำส่งเอกสารไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
ด้วยตนเองภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรจุข้อมูลในแผ่น DVD หรือแผ่น CD อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้
2.1 ไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ (.pdf)
2.2 ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (.pdf)
2.3 สำเนาบัตรประชาชน,ผู้มอบอำนาจ,ผู้จัดการโครงการและพยาน (.pdf)
2.4 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc .docx)
2.5 เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ    

ศึกษารายละเอียด
http://www.enconfund.go.th/index.php

ดาวน์โหลดเอกสาร 
https://bit.ly/3pxPvEA

ยื่นข้อเสนอโครงการฯ
project.enconfund.go.th

Visitor: 62
2021-02-03
บพข. เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 2564 และ สบวพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมอง ผ่าน Zoom

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพข. เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 2564

และ สบวพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมอง
ผ่าน Zoom

แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep
Science and Tech Accelerator)

ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบ NRIIS
ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยสามารถเสนอข้อโครงการวิจัยได้เพียง 1 ข้อเสนอโครงการ เท่านั้น!!

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอเชิญ คณาจารย์ มทส. ที่สนใจ
เข้าร่วมประชุมระดมสมอง 
เพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการดังกล่าว
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.

https://zoom.us/j/6875464200
Zoom ID : 6875464200

Visitor: 58
2021-02-03
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 

มีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ประเด็นวิจัย ดังนี้
     1. ครอบครัว ชุมชน คนรอบข้าง : ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในยุคสมัยของความพลิกผัน
     2. ภูมิทัศน์ ภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศ : นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยแอนโทรโพซีน
     3. ของเก่าที่ต้องเล่าใหม่ : การท้าทายพรมแดนทางทฤษฎีของศาสตร์และศิลป์
     4. ความรู้คืออำนาจ – มนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนา : การสร้างความยั่งยืนจากฐานราก ผ่านภาษาวรรณกรรม วัฒนธรรม และศิลปะ

ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัย 2 รูปแบบ ดังนี้
    1. การสนับสนุนทุนวิจัยแบบกลุ่ม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา
ในกลุ่ม จำนวน 2-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถควบคุมกลุ่มวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 1 กลุ่ม
     2. การสนับสนุนแบบรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา จำนวน 1 คน

        ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
พร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอโครงการเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว”) 
ในระบบ NRIIS และจัดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์และแนวทางการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ให้สำนักประสานงานโครงการฯ ภายในเวลาที่กำหนด
ทางไปรษณีย์เท่านั้น กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามที่อยู่ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564
(เอกสารต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ส่งในระบบ NRIIS ทุกประการ และนับให้วันที่ 15 มีนาคม 2564 
เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย)   

        เพื่อให้การยื่นข้อเสนอการวิจัยของบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวให้จัดทำข้อเสนอการวิจัย
 และศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3oCz491

หมายเหตุ :       
1. ผู้เสนอขอรับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลประวัติ และข้อมูลการนำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา
2. จัดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์และแนวทางการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ให้สำนักประสานงานโครงการฯ 
ภายในเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์เท่านั้น (เอกสารต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ส่งในระบบ NRIIS ทุกประการ 
และนับให้วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS 
และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย) กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามที่อยู่ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ
3. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส.
โทร. 4761

Visitor: 63
2021-02-08
สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย] [เพิ่มเติมข้อมูลแผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

จำนวน 9 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 
ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3sEbmfD

3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ixMcKY

4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qBuARb

5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2XZ5obb

6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3pdmopS

7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qCokIS

8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

9. แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ
ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

 

สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)

2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ

3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)

4. แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น

5. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 

กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรอง

 

หมายเหตุ :   

1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 
จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/3rw7s79

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร.4761

Visitor: 63
2021-02-08
สป.อว. เปิดรับสมัครทุน "พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่" ปีงบ 64

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สป.อว. เปิดรับสมัครทุน "พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่" ปีงบ 64
ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายใน 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แบบเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
2. แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดทำเป็นภาษาไทย)
3. จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ในกรณีที่นักวิจัยที่ปรึกษาอยู่ต่างประเทศ
4. หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ.2016 ถึงปัจจุบัน)
5. สำหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอขอรับทุน จะพิจารณาข้อมูลตามที่ได้บันทึกในระบบ NRIIS

หมายเหตุ :   กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3oBl5Ai

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.
โทร. 4761

Visitor: 60
2021-02-08
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต  แผนงานย่อยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ปีงบ 64 [รอบ2]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต 
แผนงานย่อยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ปีงบ 64 [รอบ2]

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามที่ บพข. กำหนด ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ NRIIS 
ภายใน 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.


เกณฑ์ในการพิจารณา
1. ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการ ขึ้นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขของการประกาศทุนที่ระบุไว้
2. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจน สอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรวิจัย มีประสบการณ์จริงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ การพัฒนา เทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงผ่านผู้ผลิตในประเทศ
3. โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบย่อย ควรมีผู้ประกอบการที่จะนำผลวิจัยไปใช้จริงเข้าร่วมโครงการด้วย


หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3j3z8gN

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.
โทร. 4761

Visitor: 60
2021-02-08
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต  แผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง ปีงบ 64 [รอบ2]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต 
แผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง ปีงบ 64 [รอบ2]


ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามที่ บพข. กำหนด ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ NRIIS 
ภายใน 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.


เกณฑ์ในการพิจารณา
1. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องตาม แนวทางประกาศทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป้าหมายในการเน้นการ optimize ระบบของ การดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพ ดีที่สุด ใช้เงินลงทุนน้อยสุด โดยจะเน้น เพื่อการพัฒนาสำหรับใช้ในรถจริงเป็นหลัก
2. โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบย่อยควรมีผู้ประกอบการที่จะนำผลวิจัยไปใช้ จริงเข้าร่วมโครงการด้วย

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3oClfaD

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.
โทร. 4761

Visitor: 61
2021-02-10
หัวเรื่อง "วช. ร่วมกับสถานฑูตฝรั่งเศสฯ ขอเชิญสมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก."

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 
ขอเชิญชวนนักศึกษา คปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส สมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก.
 
เพื่อไปศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้    
- เงินรายเดือน 1,200 EUR (ระยะเวลา 6 เดือน)
- ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส
- ที่พักราคาพิเศษโดย Campus France ในการดูแลจัดหาที่พัก
- ฟรีค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
- คอร์สอบรมภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://shorturl.asia/K28tv 
และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3jvRGGu 
โดยส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วน พร้อมสแกนไฟล์เป็น PDF 
กลับมายัง วช. ทางเมล rgj.phd@nrct.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สถานทูตฝรั่งเศส
จะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลไปยังผู้สมัครโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชั้น 4 อาคาร วช 2 เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ผู้ประสานงาน : คุณปิติ ดุรงคเดช โทร. 02 579 1370-9 ต่อ 424

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร 4761

Visitor: 64
2021-02-10
สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข" ปีงบ 65

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข" ประจำปีงบประมาณ  2565

ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/2YOusCe

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) กรอกข้อมูลที่ 
http://researchform.sut.ac.th/ เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

Visitor: 64
2021-02-10
สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย" ปีงบ 65

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย" ประจำปีงบประมาณ 2565

ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/3jjqWsR

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) กรอกข้อมูลที่ 
http://researchform.sut.ac.th/ เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

Visitor: 60
2021-02-11
สปสช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย E-Referral System ส่วนต่อขยายระบบรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ" ปีงบ64

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
มีความประสงค์จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 
เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย E-Referral System 
ส่วนต่อขยายระบบรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ ปีงบประมาณ 2564” 

ภายใต้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 

ผู้สนใจส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนไปยัง สปสช. กทม. 
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/3rLgld1

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สบวพ.
โทร 4753

Visitor: 66
2021-02-11
ด่วน ! [เพิ่มเติม 3 กลุ่มวิจัย] ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" ปี 64

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ (เพิ่มเติม 3 กลุ่มงาน)
ดังนี้
1. กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทดแทน 
2. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
3. กลุ่มงานส่งเสริมอนุรัษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย

ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ    

1.ขั้นตอนการกำหนด User/Password 
สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อที่ สบวพ. ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารลง
นามในหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งกำหนด 1.User/Password เพื่อให้นักวิจัยใช้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ โดยมี
เอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน    จำนวน 1 ชุด 
1.2 ข้อเสนอโครงการ                จำนวน 1 ชุด
1.3 ข้อมูลสำหรับการสร้างผู้จัดการโครงการ             จำนวน 1 ชุด
1.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง        จำนวน 1 ชุด 
1.5 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)                จำนวน 1 ชุด
2. ขั้นตอนการส่งไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
เมื่อนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการในระบบเรียบร้อยแล้วขอให้นักวิจัยนำส่งเอกสารไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
ด้วยตนเองภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรจุข้อมูลในแผ่น DVD หรือแผ่น CD อย่างน้อย
2 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้
2.1 ไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ (.pdf)
2.2 ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (.pdf)
2.3 สำเนาบัตรประชาชน,ผู้มอบอำนาจ,ผู้จัดการโครงการและพยาน (.pdf)
2.4 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc .docx)
2.5 เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ    


ศึกษารายละเอียด
http://www.enconfund.go.th/index.php

ดาวน์โหลดเอกสาร 
https://bit.ly/3pxPvEA

ยื่นข้อเสนอโครงการฯ
project.enconfund.go.th

Visitor: 63
2021-02-17
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย วช. ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย วช. ประจำปี 2564

Visitor: 66
2021-02-19
[เปลี่ยนแปลงข้อมูล] สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

จำนวน 9 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3sEbmfD

3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ixMcKY

4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qBuARb

5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2XZ5obb

6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3pdmopS

7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qCokIS

8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

9. แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

 

สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)
4. แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น
5. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรอง

 

หมายเหตุ :   

1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 

(รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 
จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/3rw7s79

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร.4761

Visitor: 59
2021-02-22
ด่วนมาก!! [เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม] สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

จำนวน 9 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79
2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3sEbmfD
3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ixMcKY
4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qBuARb
5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2XZ5obb
6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3pdmopS
7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ศึกษารายละเอียดได้ที่
https://bit.ly/3qCokIS
8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79
9. แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

 สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)
4. แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น
5. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรอง

 หมายเหตุ :   
1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 
(รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 
จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/3rw7s79

สวก. เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ โดยขอให้นักวิจัยใช้แบบฟอร์ม  http://www.arda.or.th/research-fund02.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร.4761

Visitor: 72
2021-02-24
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (บพข.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (บพข.)

Visitor: 65
2021-03-02
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation) ปีงบ 2564 รอบ 2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต "แผนงานย่อยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation)" ปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามที่ บพข. กำหนด ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ NRIIS 
ภายใน 24 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.

เกณฑ์ในการพิจารณา
1.ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการ ขึ้นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
2.มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจน สอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรวิจัย มีประสบการณ์จริงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนา เทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงผ่านผู้ผลิตในประเทศ
3.โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบย่อย
ควรมีผู้ประกอบการที่จะนำผลวิจัยไปใช้จริง
เข้าร่วมโครงการด้วย

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO)
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/3pLlW1H

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 62
2021-03-02
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อยเทคโนโลยีระบบราง (Railway) ปีงบ 2564 รอบ 2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต "แผนงานย่อยเทคโนโลยีระบบราง (Railway)" ปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามที่ บพข. กำหนด ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ NRIIS 
ภายใน 24 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.

เกณฑ์ในการพิจารณา
1.ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการ ขึ้นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้
2.มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายในการ
พัฒนาบุคลากรวิจัย มีประสบการณ์จริงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงผ่านผู้ผลิตในประเทศ
3.ข้อเสนอโครงการต้องมี Local Content มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของปริมาณ Local
Content ตามศักยภาพ ความพร้อมของอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น โครงการที่มี การใช้ชิ้นส่วน ที่มีศักยภาพในการผลิต
เองภายในประเทศมาก ก็ควรมี Local Content ในปริมาณที่สูงสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่มี
ภายในประเทศ
4.โครงการที่มีผู้ใช้ที่จะซื้อไปใช้จริง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ องค์กรอื่นๆ เข้าร่วมงานพัฒนาในโครงการจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) กรอกข้อมูลที่
researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/37CixvU

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 60
2021-03-04
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก

Visitor: 56
2021-03-08
บพท.ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการฯ Learning City/ Flagship ประจำปี 64 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 
“การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้


ประเด็นโจทย์
1. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับเมือง
2. พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น เครือข่ายสถานศึกษาของเมือง หอศิลป์วิทยาการ ถนนแห่งการเรียนรู้ (Learning Street)
ตลาดสินค้าท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ (Local Learning Market) พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เป็นต้น ด้วยกระบวนการศึกษาท้องถิ่น (Local Study)
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยึดโยงกับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์และ การบริการในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของคน
ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม    

เป้าหมาย
ยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านพื้นที่การเรียนรู้ด้วยกลไกความร่วมมือระดับเมือง

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบ File Word และ/หรือ PDF Document ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพท. กำหนด
ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย
และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/38dbMRt หรือ https://www.nxpo.or.th/A

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 63
2021-03-10
บพข. มีกำหนดการจัดอบรม เรื่อง ประเมินผลกระทบจากการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีกำหนดการจัดอบรม เรื่อง ประเมินผลกระทบจากการวิจัย 
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมรับชมผ่านระบบ Facebook Live ที่เฟสบุ๊คเพจ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่ง
ขันของประเทศ-บพข. หรือสแกน QR Code รายละเอียดตามรูปแนบ
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ. มทส.

Visitor: 58
2021-03-16
TSRI Seminar Series on International Research Collaboration Policy ครั้งที่ 1

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

TSRI Seminar Series on International Research Collaboration Policy ครั้งที่ 1

เวทีเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ทั้งระดับนโยบาย หน่วยบริหารจัดการทุน
รวมถึงนักวิจัยในระบบ

โดยวิทยากรจะมาบรรยายเรื่องการติดตามและเมินผลของ UK Research and Innovation (UKRI) โดยใช้แพลตฟอร์ม "Researfish"
เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ให้ทุนและมหาวิทยาลัยใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก

ประชุมพร้อมกันผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ : https://forms.gle/fGPpsWCD9u1aKRvB6

Visitor: 58
2021-03-26
วช. รับสมัครข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุน NRCT-KETEP Joint Grant Call กรอบงานวิจัย พลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบ64

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม
ทุน NRCT-KETEP Joint Grant Call 
กรอบงานวิจัย “พลังงานแสงอาทิตย์”
ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT-KETEP)
ประจำปีงบ 2564


ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน
จัดส่งเอกสารให้ สบวพ.
 ภายใน 20 เมษายน 2564 
1.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูล
การเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
2. ข้อเสนอการวิจัย จำนวน 1 ชุด
3.หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา NRCT-KETEP 
Joint Grant Call 2564 ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
4.คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง
5.เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 
ให้แนบเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ NRIIS และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เท่านั้น

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/3lu6fLV

ข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอขอฯในส่วนของผู้บริหารลงนาม 
โปรดระบุ 
รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

หากได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนฯ ศูนย์กิจการนานาชาติ (CIA) 
จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/3oliElM
ในการขอรับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ต่อ 1 โครงการ
และสามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่อยู่ในความร่วมมือได้ที่ 
https://bit.ly/2XkmFLJ หรือสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณสุมิตรา โทร 044-224144

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัย 

 • ในมนุษย์ 
 • ในสัตว์ทดลอง 
 • ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 

กรอกข้อมูลที่  researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองแนบในระบบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761
 

Visitor: 62
2021-03-29
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Visitor: 61
2021-04-09
เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามสำหรับเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามสำหรับเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
วช. ขอเชิญนักวิจัย มทส. เสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิจัย
รางวัลวิทยานิพนธ์
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

1. นักวิจัยรวบรวมผลงานสำหรับขอรับรางวัลเพื่อเตรียมยื่นในระบบ NRIIS
2. นักวิจัยกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มสำหรับผู้บริหารลงนาม” จำนวน 1 ชุด 
แล้วส่งไปยัง สถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน 
[ โดยระบุ : รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ]

3. สถานวิจัยสำนักวิชาจัดส่ง “แบบฟอร์มสำหรับผู้บริหารลงนาม” ให้ สบวพ. เสนอผู้บริหาร ลงนาม เพื่อใช้แนบในระบบ NRIIS
พร้อมเอกสารสรุปรายชื่อการขอรับรางวัลการวิจัย แห่งชาติ 
ภายใน 20 เมษายน 2563

4. นักวิจัยยื่นเสนอผลงาน ในระบบ NRIIS หัวข้อ “รางวัลวิจัยที่เปิดรับ”
[ กรณีรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จะต้องให้หน่วยงานเสนอชื่อในระบบ NRIIS ก่อนจึงจะสามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ
NRIIS ได้ ]

5. นักวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารการ
ลงนามของผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว  จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูล ไปยังแหล่งทุน 
ภายใน 30 เมษายน 2564
***นักวิจัยที่เสนอผลงานต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS***
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/3bGrN5d

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 62
2021-04-16
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน วช. ปีงบ 65

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
31 พฤษภาคม 2564
โดยมีเงื่อนไข 1) โจทย์วิจัยมาจากความต้องการของภาคเอกชนและภาคเอกชนร่วมทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 2) TRL ระดับ 3 ขึ้นไป รายละเอียดกรอบการวิจัย ดังนี้

1.       พัฒนาเครื่องจักรกล/กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบติดตาม/ควบคุมอัตโนมัติต้นแบบ หรือขยายขนาดกระบวนการผลิต (Scale up) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภาคการผลิต

2.       พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Healthy food) หรืออาหารใหม่ (Novel food) เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคที่เกิดในผู้สูงอายุ และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัย
ในประเทศ

3.       พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ/ควบคุม คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ

4.       พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์ฉลาด (Smart packaging) ฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้ (Edible film or packaging) บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green packaging) เป็นต้น เพื่อลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

สำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
(Full Proposal) ได้ที่ Link Download: https://shorturl.asia/cIjQs ติดต่อสอบถาม 02-470-9249
ส่งเอกสารกลับมาที่: ffi.trf@gmail.com

หมายเหตุ :  

1.       ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเฉพาะโครงการที่จำเป็นต้องมีการศึกษาในมนุษย์ เพื่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
2.       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย ฝ่ายบริหารงานทุนและติดตามประเมินผล สบวพ. มทส.

Visitor: 59
2021-04-23
บพข. กลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ มีกำหนดประชุมออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ Customer Mindset เพื่อขอรับทุน ปีงบ 65

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ภายใต้แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ มีกำหนดการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ Customer Mindset
เพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.15 – 12.15 น.
ท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรมแกรม Zoom ตามลิงค์ที่แนบมาด้วยด้านล่าง
หรือสแกน QR Code รายละเอียดตามรูปแนบ และผ่านระบบ Facebook Live ที่เฟซบุ๊คเพจ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข. 
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

ลิงค์เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
https://zoom.us/j/5886650384

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ. มทส.

Visitor: 59
2021-04-27
บพข.รับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 2565 (รอบที่ 1)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่1) 
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- โปรแกรม 10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)

- โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

- โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด 
ทั้ง ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. 

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2PlA0Tq 

หมายเหตุ :    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th (ระบบนี้ใช้ได้เฉพาะอินเตอร์เน็ต มทส. เท่านั้น) 
เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 55
2021-05-03
ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็น แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2 ความท้าทายใหม่ของประเทศกับการเข้าสู่ยุคเกษตรและประมงแม่นยำ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สกสว. ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มอ. 
ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็น แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2  "ความท้าทายใหม่ของประเทศกับการเข้าสู่ยุคเกษตรและประมงแม่นยำ" 
ในวันพุธที่ 5 พ.ค. นี้ เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเทคโนโลยีสำหรับการเกษตรและประมงแม่นยำ 
ลงทะเบียนร่วมงานได้ทาง QR Code หรือที่ https://forms.gle/RbwCraRwbSvz7pkr9
รับชมการบรรยายที่ : https://kyl.psu.th/fS52WsjZ8

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

Visitor: 56
2021-05-06
เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข.  แผนเกษตรและอาหาร ปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

Are you ready?
เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. 
แผนเกษตรและอาหาร ปีงบประมาณ 2565 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
รับชมได้ผ่านช่องทาง zoom และ facebook live

zoom:
https://zoom.us/j/91707891800?pwd=SnhnNENQN1lEMVhUUEQ5UEZVUjlNUT09

facebook:
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ. มทส.

Visitor: 61
2021-05-11
บพข. Are you ready? เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.
Are you ready?
เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง
https://bit.ly/3uCfm0F

และรับชมได้ผ่านช่องทาง Cisco Webex และ facebook live
https://bit.ly/3uCfm0F
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.

Visitor: 61
2021-05-12
บพข. Let’s start now! เตรียมพร้อมข้อเสนอโครงการให้ตรงเป้า แผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.
Let’s start now!
เตรียมพร้อมข้อเสนอโครงการให้ตรงเป้า แผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ปีงบประมาณ 2565
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่ Zoom Meeting ตามลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้ หรือแสกน QR code ตามรูป
https://zoom.us/j/5886650384...
Meeting ID: 588 665 0384
Passcode: EN2564
และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook “หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.”
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.

Visitor: 58
2021-05-13
วช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ รวมพลังประชาคมวิจัยเคลื่อนไทยด้วย BCG Model

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “รวมพลังประชาคมวิจัยเคลื่อนไทยด้วย BCG Model” 

พบผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการเสวนา และผู้ร่วมเสวนา
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา  ผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกรรมการ BCG
ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
คุณอมรพล หุวะนันทน์  ผู้ร่วมก่อตั้ง moreloop สตาร์ทอัพประเทศไทย

และ ดำเนินรายการ โดย คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

พบกันวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30-12.30 น.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ https://www.facebook.com/nrctofficial
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่านระบบ Zoom https://zoom.us/meeting/register/tJwvcuirqzIuE903mSD11ShCPTFwZ3LO85Tr

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.

Visitor: 59
2021-05-13
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Visitor: 69
2021-05-14
บพค.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Reskill/Upskill (รอบ 2 ) ปีงบ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

แผนงานหลัก การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
แผนงานย่อย การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ปีงบ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2564

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
-คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS 
-การยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการในระบบฯ 
ให้แนบไฟล์ Word document ที่มีข้อมูลครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่กรอกในระบบฯ ด้วย 
โดยใช้แบบฟอร์มที่ บพค. ให้ไว้บน website 
-ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย 
ภายใน 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3evIiSz

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 67
2021-05-17
บพค.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Work Integrated Learning, WiL (รอบ 2 ) ปีงบ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ (รอบ2) 
แผนงานหลัก การสร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
แผนงานย่อย การพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบ
บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WiL)
ภายใต้โปรแกรมที่ 3 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2564

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
-คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS ภายใน 11 มิถนายน 2564
-การยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการในระบบฯ 
ให้แนบไฟล์ Word document ที่มีข้อมูลครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่กรอกในระบบฯ ด้วย 
โดยใช้แบบฟอร์มที่ บพค. ให้ไว้บน website 
-ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย 
ภายใน 14 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3hrdjc7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 62
2021-05-17
วช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา Online ในหัวข้อ เรื่อง โควิด-19 กับความกลัว กลัวโควิด- กลัววัคซีน-กลัวอด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา Online ในหัวข้อ เรื่อง “โควิด-19 กับความกลัว: กลัวโควิด- กลัววัคซีน-กลัวอด”
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการเสวนา
ผู้ร่วมเสวนา
ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

และ ดำเนินรายการ โดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วช.
พบกันวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00-16.30 น.
รับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่านระบบ Zoom 
https://bit.ly/3wbKrJ7

Facebook
https://www.facebook.com/nrctofficial

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารงานทุนและติดตามประเมินผล
สบวพ.

Visitor: 59
2021-06-04
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบ 2564 (วช.และ บพค.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบ 2564 (วช.และ บพค.)

Visitor: 60
2021-06-18
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Visitor: 60
2021-06-18
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Visitor: 56
2021-09-21
ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย  และการเสนอขอรับทุน Fundamental Fund (FF) จาก สกสว.

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และการเสนอขอรับทุน Fundamental Fund (FF) จาก สกสว.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ [วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.]

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณวิจัย มทส.
และการเสนอขอรับทุน FF ปีงบฯ 2566 ผ่านระบบออนไลน์  [วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.]

ขอมาตรฐานการวิจัย  http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php

ดูแผนงานหลัก มทส. ที่เสนอขอทุน FF และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
https://bit.ly/3kokao1


ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณวิจัย มทส.
และการเสนอขอรับทุน FF ปีงบฯ 2566 ผ่านระบบออนไลน์  [วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.]
 

Visitor: 62
2021-10-18
การเขียน Acknowledgement สำหรับโครงการที่ได้รับทุน Fundamental Fund (FF)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

การเขียน Acknowledgement สำหรับโครงการที่ได้รับทุน Fundamental Fund (FF)

 “This work was supported by (i) Suranaree University of Technology (SUT) , (ii) Thailand Science Research and Innovation (TSRI) , and (iii) National Science, Research and Innovation Fund (NSRF)”

และระบุรหัสโครงการในระบบ NRIIS

Visitor: 134
2021-10-29
แจ้งเงื่อนไขในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ (ทุน 2 แสน)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งเงื่อนไขในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ (ทุน 2 แสน)
เพื่อให้การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน และตอบสนอง KPI (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งเงื่อนไขสมัครรับทุน 2 แสน ดังนี้
1.กรณีสมัครรับทุน จำนวน 1 ทุน ผลผลิตที่ได้รับจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Quartile Score อยู่ในกลุ่มที่ 1 (Q1) หรือ กลุ่มที่ 2 (Q2) เท่านั้น
2.กรณีสมัครรับทุน จำนวน 2 ทุน ทุนวิจัยลำดับที่ 2 ผลผลิตที่ได้รับจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Quartile Score อยู่ในกลุ่มที่ 1 (Q1) เท่านั้น

โดยการส่งเอกสารการสมัครรับทุน ให้ระบุ Q ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการใน Concept paper (ในหัวข้อที่ 8 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ)

Visitor: 62
2021-11-09
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 2)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

• โปรแกรม 10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)

• โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9491

Visitor: 63
2021-11-26
วช. ขยายเวลา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ประเด็นวิจัย ดังนี้
1.    สุนทรียภาพข้ามศาสตร์-มนุษยชาติข้ามศิลป์: การแปลงทุนทางวัฒนธรรมกับการแก้ปัญหาสังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.    เมื่อมนุษยศาสตร์คือการประดิษฐ์: Digital Humanities กับการสร้างนวัตกรรมทางภาษาวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม
3.    ‘ฤาจะคือความเสื่อม’: ทัศนะเชิงวิพากษ์ทางปรัชญา วรรณกรรม และการศึกษาในสังคมแห่งความพลิกผัน
4.    เรื่องของเขาที่เรา (ช่วย) สร้าง: ว่าด้วยความเป็นอื่นและความเป็นชายขอบในสังคมพหุวัฒนธรรม
ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัย 2 รูปแบบ ดังนี้
1.    การสนับสนุนทุนวิจัยแบบกลุ่ม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา
ในกลุ่ม จำนวน 2-3 คน
2.    การสนับสนุนแบบรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา จำนวน 1 คน
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
พร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอโครงการเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว”) ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) 
และจัดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์และแนวทางการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ให้สำนักประสานงานโครงการฯ จำนวน 3 ชุด ภายในเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์เท่านั้น กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามที่อยู่ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. (เอกสารต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ส่งในระบบ NRIIS ทุกประการ และนับให้วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย)   
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอการวิจัยของบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวให้จัดทำข้อเสนอการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/2ZATjNj

หมายเหตุ :       1.    ผู้เสนอขอรับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลประวัติ และข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา
    2.    จัดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์และแนวทางการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ให้สำนักประสานงานโครงการฯ 
จำนวน 3 ชุด ภายในเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์เท่านั้น (เอกสารต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ส่งในระบบ NRIIS ทุกประการ และนับให้วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย) กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามที่อยู่ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ
    3.    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2WnZFOO เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9488

Visitor: 59
2021-11-30
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ
แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”

สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.)

ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf
ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9493

https://www.facebook.com/PMUA.THAI/photos/a.440438496400414/1328539464256975/

Visitor: 59
2021-12-03
บพท. ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับบริบทการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับบริบทการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย”
โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ครั้งที่ 10/2564

ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

ช่วง Open Session เวลา 13.00 – 14.00

รับชมการถ่ายทอดสด ได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/ 
facebook live: งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. 
 

Visitor: 81
2021-12-03
สวทช. รับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สวทช. รับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ
2 เรื่อง ดังนี้
1.โครงการพัฒนาระบบสมุดบันทึกงานวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Lab Notebook)
2. โครงการพัฒนาระบบ Open source ERP สำหรับประยุกต์ใช้ในองค์กร

คณาจารย์ผู้สนใจจัดทำรายละเอียดโครงการ 
และศึกษารายละเอียดได้ที่
https://www.nstda.or.th/gd/

สถานวิจัยสำนักวิชา จัดส่งเอกสารให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภายใน 14 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.
เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม และดำเนินการส่งไปยังแหล่งทุน ดังนี้
1. แบบเสนอโครงการ พร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 4 ชุด)
2. แผ่น CD บันทึกไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในรูปแบบ MS word และ PDF จำนวน 1 แผ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

 

Visitor: 64
2021-12-07
สวก. ประกาศเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565 

1. นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนฯ จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครในระบบตามประกาศฯ ของ สวก. เพื่อขอรับทุนได้ที่ เว็บไซต์ สวก. www.arda.or.th 
>> ทุนศึกษา/อบรม >> ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร >> สมัครขอรับทุนผ่านลิงค์ 
https://epms2020.arda.or.th/
2. ผู้เสนอขอรับทุนยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านสถานวิจัยสำนักวิชา
3. สถานวิจัยสำนักวิชา จัดส่งเอกสารให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. ดังนี้
3.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัย (สถานวิจัยสำนักวิชาดำเนินการ)
3.2 เอกสารการแสดงสถานะการเป็นนักศึกษา หรือเอกสารการลงทะเบียนเรียน
3.3 เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
3.4 โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้รับทุนกำลังศึกษาอยู่
3.5. หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
3.6 หนังสือรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์
3.7 ข้อเสนอโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.8 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ :       
1. ผู้เสนอขอรับทุนกรอกข้อมูลในระบบของ สวก. ให้ครบถ้วน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2555 – 2562 
3. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/3jENwOL เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 69
2021-12-16
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565
---------------------------------------
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ  (Concept Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2565
Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนงานริเริ่มสำคัญ “ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.)    

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.)
ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS 
(https://nriis.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด
สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9507

Visitor: 59
2021-12-23
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)    
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)


ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS 
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด


สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=10509

Visitor: 60
2022-01-13
วช. รับข้อเสนอการวิจัย e-ASIA JRP ประจำปี 2566 (FY2023) : วิจัยสหวิทยาการขั้นสูงที่นำไปสู่นวัตกรรม : เมืองดิจิทัลสีเขียว

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอการวิจัย
ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)
ประจำปี 2566 (FY2023)
ในขอบข่ายการวิจัยสหวิทยาการขั้นสูงที่นำไปสู่นวัตกรรม 

(Advanced Interdisciplinary Research towards Innovation)

เมืองดิจิทัลสีเขียว  Greener Digital Cities 
ในประเด็นเรื่องการขนส่ง และ น้ำ/อาหาร (Transport and Water/Food)
- การใช้ AI, AR, VR, และ IoT สนับสนุนระบบการเดินทางอย่างชาญฉลาด
- ระบบการติดตาม/ เฝ้าระวังอัจฉริยะ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ด้านน้ำและอาหาร

ขั้นตอน :
1. ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบ NRIIS ภายใน 28 มีนาคม 2565
2. คณาจารย์ที่สนใจสมัครทุน ต้องจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียด https://bit.ly/3FxwJoX
3. สถานวิจัยสำนักวิชา จัดส่งเอกสารให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 16 มีนาคม 2565  ดังนี้
    3.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน จำนวน 1 ฉบับ
    3.2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) จำนวน 1 ชุด
    3.3 แบบฟอร์มข้อเสนอภาษาอังกฤษ (Application Form_11th) จำนวน 1 ชุด

เงื่อนไข | หมายเหตุ :
- อาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการวิจัย ต้องไม่ติดค้าง ส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2556 – 2562

- นักวิจัยดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูล ในประวัตินักวิจัยและข้อมูล ระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน

- คณาจารย์กรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับหนังสือนำส่งและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว
จึงนำเอกสาร ดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการ ส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายใน 28 มีนาคม 2565 (ทีมวิจัยร่วมต้องส่งข้อเสนอการวิจัย
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนด้วย)

- กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761
 

Visitor: 63
2022-01-14
ประกาศรับสมัครทุนเสริมสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (นศ.คปก. รุ่นที่ 20-23)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ประกาศรับสมัครทุนเสริมสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (นศ.คปก. รุ่นที่ 20-23)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 
ขอเชิญชวน นักศึกษา คปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส 

ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1NFtddeWZkxL69oB5CFlPZCnfeQKe4McO?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม
โทร. 02 579 1370-9 ต่อ 423, 424, 486 (ขนิษฐา/ภรรทรทร)
E-mail: rgj.phd@nrct.go.th

Visitor: 68
2022-01-18
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบ 2565 | Program 15 | แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” | การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ  (Concept Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2565
Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)”
สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่าน ระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.)

ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11519

Visitor: 60
2022-01-25
สป.อว. การรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สป.อว. การรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System :
NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF ดังนี้
1.    แบบเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
2.    แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดทำเป็นภาษาไทย)
3.    จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ในกรณีที่นักวิจัยที่ปรึกษาอยู่ต่างประเทศ
4.    หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ.2017 ถึงปัจจุบัน)
5.    สำหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอขอรับทุน จะพิจารณาข้อมูลตามที่ได้บันทึกในระบบ NRIIS
เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3qWrme0

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/32mabcw เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร. 4761

Visitor: 61
2022-02-11
สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word นั้น
เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว
ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/363WbFO

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php 
เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 67
2022-02-11
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 
ประกอบด้วยโจทย์วิจัย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
3. การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุนทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (การท่องเที่ยว)
5. การขับเคลื่อนพื้นที่ที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน (Southern Border Economics Corridors หรือ SBEC)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้มีการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า โอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11533

 

Visitor: 59
2022-02-23
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานวิจัยด้านการริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานวิจัย Frontier Research Seed Fund | ภายใต้โปรแกรมที่ 5 | การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning
เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานวิจัย 
ด้านการริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย (Frontier Research Seed Fund)
ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
ภายใต้หัวข้อการสนับสนุน 
การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือ
ในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ

ขั้นตอน
1. คณาจารย์ที่สนใจสมัครทุน ต้องจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียด  https://bit.ly/3niQYPY
2. สถานวิจัยสำนักวิชา จัดส่งเอกสารให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 3 มีนาคม 2565  ดังนี้
    2.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สำหรับสถานวิจัยดำเนินการ)
    2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
    2.3 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://bit.ly/3ru5wO1 ]
    2.4 คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
    2.5 ทั้งนี้เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว ให้ดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ NRIIS
และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เท่านั้น
    2.6 ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
หมายเหตุ
กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/3jENwOL เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 58
2022-02-25
ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565  
แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ดังนี้
1)    กลุ่มงานตามกฎหมาย
2)    กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานทดแทน
3)    กลุ่มงานสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร
4)    กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
5)    กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs)
อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่และพื้นที่พิเศษ

    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) จึงขอความร่วมมือ
ในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ
และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enconfund.go.th/index.php พร้อมทั้ง
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง http://www.enconfund.go.th/pages/download.php
และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://project.enconfund.go.th/

โดยมีขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ดังนี้ 
1.    ขั้นตอนการกำหนด User/Password 
สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เพื่อที่ สบวพ.
ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งกำหนด User/Password
เพื่อให้นักวิจัยใช้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1    สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน จำนวน 1 ชุด 
1.2    ข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด
1.3    ข้อมูลสำหรับการสร้างผู้จัดการโครงการ  จำนวน 1 ชุด
1.4    สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด 
1.5    เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
2.     ขั้นตอนการส่งไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
เมื่อนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการในระบบเรียบร้อยแล้วขอให้นักวิจัยนำส่งเอกสารไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
ด้วยตนเองภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยบรรจุข้อมูลในแผ่น DVD หรือแผ่น CD หรือ แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จำนวน 1 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้
2.1    ไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ (.pdf)
2.2    ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (.pdf)
2.3    สำเนาบัตรประชาชน,ผู้มอบอำนาจ ผู้จัดการโครงการและพยาน (.pdf)
2.4    ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc .docx)
2.5    เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ
โปรดรวบรวมข้อมูลให้สถาบันฯ  ตามที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4753

Visitor: 60
2022-03-14
ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบ 2565  แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รอบ 2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ส.กทอ.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2565  แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รอบ 2  
กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมและสาธิตต้นแบบ และ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.enconfund.go.th/index.php 
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง http://www.enconfund.go.th/pages/download.php 
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://project.enconfund.go.th

1. ขั้นตอนการกำหนด User/Password 
สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ดังนี้
1) กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 
2) กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 
เพื่อที่ สบวพ. ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งกำหนด User/Password
เพื่อให้นักวิจัยใช้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1    สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน    จำนวน 1 ชุด 
1.2    ข้อเสนอโครงการ                จำนวน 1 ชุด
1.3    ข้อมูลสำหรับการสร้างผู้จัดการโครงการ         จำนวน 1 ชุด
1.4    สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    จำนวน 1 ชุด 
2. ขั้นตอนการส่งไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
เมื่อนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการในระบบเรียบร้อยแล้วขอให้นักวิจัยนำส่งเอกสารไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุนด้วยตนเอง
ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรจุข้อมูลในแผ่น DVD หรือแผ่น CD
หรือ แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จำนวน 1 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้
2.1    ไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ (.pdf)
2.2    ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (.pdf)
2.3    สำเนาบัตรประชาชน,ผู้มอบอำนาจ ผู้จัดการโครงการและพยาน (.pdf)
2.4    ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc .docx)
2.5    เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
คุณดามธรรม จินากูล โทร 4753 E-Mail: dam@sut.ac.th
 

Visitor: 61
2022-03-16
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2565 
ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2565

ลักษณะทุนประกอบด้วย 2 ลักษณะ
1. เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีต้นแบบอยู่แล้ว เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง (ทีม) นักประดิษฐ์ 
2. เพื่อสร้างให้เกิด (ทีม) นักประดิษฐ์ หรือพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์  2 รุ่น ดังนี้
2.1 นักประดิษฐ์รุ่นกลาง : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา
2.2 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับมัธยมศึกษา

ระยะเวลาการให้ทุนกำหนดระยะเวลาทุนละ 12 เดือน
งบประมาณโครงการละไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี 
(ตามมูลค่าของสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช.)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11527

Visitor: 61
2022-03-21
สวก. การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน 6 แผนงานวิจัย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สวก. การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 
ซึ่งกำหนดกรอบงานวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการจำนวน 6 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศ
2. แผนงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
3. แผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัย
4. แผนงานวิจัยยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart farming
5. แผนงานวิจัยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศน์เกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
6. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร
เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการพื้นฟูและช่วยเหลือในภาคการเกษตรและชนบทจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ขั้นตอน
1. ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในระบบ NRIIS 
2. สถานวิจัยสำนักวิชา จัดส่งเอกสารให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภายใน 2 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.  ดังนี้
2.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
2.2 หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
2.3 แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด 

3. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ :       
1.    ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 19. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้อง
ยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหาร และเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าว แนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน  ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

คณาจารย์ที่สนใจสมัครทุน ต้องจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/33humbU

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

 

Visitor: 59
2022-03-21
สนช. เปิดรับข้อเสนอทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2565 (รอบที่ 2) ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI TECH)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant)
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 นั้น
โดยเป็นทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency)
ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป
ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI TECH)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)
สมัครที่: https://mis.nia.or.th/ 
ดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:  
https://nia.or.th/public/thematic/ 
หลักสูตรอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมขอรับทุน: 
https://moocs.nia.or.th/course/thematic
ติดต่อสอบถาม:
Email: thematic@nia.or.th
1. ARI TECH: 085-5255241 (สุทธิรักษ์)
2. Future Food: 098-3722883 (จิตรภณ)
 

Visitor: 60
2022-03-21
สนช. เปิดรับข้อเสนอทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2565 (รอบที่ 2) ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant)
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 นั้น
โดยเป็นทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency)
ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป
ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้

สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI TECH)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)
สมัครที่: https://mis.nia.or.th/ 
ดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:  
https://nia.or.th/public/thematic/ 
หลักสูตรอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมขอรับทุน: 
https://moocs.nia.or.th/course/thematic

ติดต่อสอบถาม:
Email: thematic@nia.or.th
1. ARI TECH: 085-5255241 (สุทธิรักษ์)
2. Future Food: 098-3722883 (จิตรภณ)

Visitor: 70
2022-04-07
วช.และ กฟผ. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565
 ซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการ 2 ประเภทแผนงาน ประกอบด้วย
1.    ประเภทแผนงานพลังงาน (รับผ่านระบบ NRIIS) โดยมีกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 
-    พลังงานที่ยั่งยืน
-    พลังงานชีวมวลเพื่อ Bio Economy และรากฐานเศรษฐกิจฐานราก
-    การบรูณาการงานวิจัยที่ผ่านมา (Research Utilization)
2.    ประเภทแผนงานพลังงานไฮโดรเจน (ใช้วิธีสรรหา) โดยมีกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 
-    พลังงานไฮโดรเจน
โดยกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2565 

ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ireuHZ
และขอความร่วมมือจากสถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ดังนี้
1.    สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
2.    แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
3.    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ :       
1.     ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ส่วนที่ 6 ข้อ 2 คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ)
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่
อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2.     คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง
สบวพ. ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ วันที่ 23 เมษายน 2565

Visitor: 71
2022-04-25
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก"
---------------------------
ขอเชิญนักวิจัย ผู้ประกอบการ วิสหากิจชุมชน
สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 เมษายน 2565
---------------------------
คุณสมบัติ
- ชุมชนและนักวิจัย จับคู่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
- คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอทอป ที่มุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม
- สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดกิจกรรมอบรม 
(หลังผ่านการคัดเลือก SidUP-Isan-South จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)
- มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
- ชุมชนควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์
---------------------------
สนับสนุนผลงานละ ไม่เกิน 300,000 บาท
ผู้สนใจสมัครได้ที่
เว็บไซต์ : www.SidUP-IS.ssru.ac.th
---------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
- นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ โทร. 02-160-1343 ต่อ 14 และ 085-911-2109
- นายอนุพันธ์ สุทธิมาร โทร. 02-160-1343 ต่อ 22 และ 084-119-7410
- นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ โทร. 02-160-1343 ต่อ 12 และ 083-429-7431

Visitor: 62
2022-04-25
วช. และ สวทช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง" ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. และ สวทช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง" ประจำปี 2565

เปิดรับภายใน 10 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/1J4DbPJlIJ0fyKlhpnI6tPFoo34-Ejdpd

Visitor: 60
2022-04-28
วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ
(Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้จริงสำหรับอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้
    1.อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)
    2.อุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Industry)
โดยกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3kingZx
หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 59
2022-04-29
บพข.รับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

การรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่1) 
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. 

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย
และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3KtezGo

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

https://www.facebook.com/114119523675198/posts/523945656025914/

 

Visitor: 58
2022-05-10
บพข. ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสด การให้ทุนวิจัย แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

การให้ทุนวิจัย แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ  2566 (รอบที่ 1)

เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย จาก บพข.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 16.00 - 17.30 น.

รับชมการบรรยายสุดพร้อมกันที่ Webex
https://www.nxpo.or.th/CE_Meeting120565

และ Facebook Live
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

Visitor: 59
2022-05-12
บพข. ร่วมกับ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัย การใช้ประโยชน์ของวัสดุเปลี่ยนสถานะ (Phase Chang Material Application: PCM)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพข. ร่วมกับ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัย “การใช้ประโยชน์ของวัสดุเปลี่ยนสถานะ” (Phase Chang Material Application: PCM)

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ววันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565
*ไม่ต้องมีภาคเอกชนร่วมลงทุน

นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งแบบสรุปแนวคิดโครงการ (Concept Proposal) หรือวิดีโอการนำเสนอแบบ Pitch Video ความยาวประมาณ 5 นาที โดยมีรายละเอียดได้แก่
- ชื่อโครงการ
- กรอบแนวคิดและเทคโนโลยีหลัก
- วัตถุประสงค์
- ผลผลิต (Outputs)
- งบประมาณโดยสังเขป
- รายชื่อและรายละเอียดทีมวิจัย
ท่านสามารถส่งข้อเสนอและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
energy.pmuc@gmail.com
หรือ line
https://lin.ee/Zhnf8om

Visitor: 70
2022-06-01
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565
(2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2565 (ค.ศ. 2022) โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น 6 – 12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดัง โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาใบสมัครตามที่ NRF กำหนด ดังนี้ 

 1. ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
 2. เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง 1 (หนึ่ง) ชุด พร้อมสำเนา 1 (หนึ่ง) ชุด รวมเป็น 2 (สอง) ชุด ดังนี้
  2.1  ใบสมัครตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ NRF กำหนด Program Announcement [Annex 1, 2 และ 3] พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ใน Annex 2 ข้อ 21 หัวข้อย่อย 1 และ 2 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ วช. พิจารณาลงนามในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อผู้ขอรับทุน (Nominating Authority)
  2.2 เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐเกาหลี ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ พิมพ์เป็นภาษาไทย (ระบุชื่อและหน่วยงานของนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และงานที่จะทำ)
  2.3 หนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
 3. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ 2 มายัง วช. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ วช. ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อของประเทศไทย (Nominating Authority) ซึ่งทาง NRF แต่งตั้ง
 4. วช. นัดหมายส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครขอรับทุนและจะทำลายเอกสารดังกล่าว
 5. ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. ส่งใบสมัครซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย วช. ไปยังนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทางออนไลน์ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เนื่องจาก host เกาหลี จะเป็นผู้มีอำนาจในการส่งใบสมัครให้ NRF

การพิจารณาใบสมัคร
NRF จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ วช. และนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทราบในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2565

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม วช.โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 211 อีเมล pattranit.v@nrct.go.th

ดาวน์โหลดประกาศ

Visitor: 66
2022-06-06
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูณ์ (Full proposal)6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ

โดยมีแผนงานที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนว

หน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดด

อย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

(หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย

 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.)

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) 

จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวศึกษา

รายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3NoauWr

 

และขอความร่วมมือจากสถานวิจัยสำนักวิชาดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ดังนี้

 

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สำหรับสถานวิจัยดำเนินการ)

 

2. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด

 

3. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด 

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://bit.ly/3aqftr2

 

4. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 

 

5. ทั้งนี้เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 

     ให้ดำเนินการแนบเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ NRIIS และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน 

     ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

 

6. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)

โทรศัพท์ 4761

Visitor: 61
2022-06-07
วช. ขอเชิญนักวิจัย มทส. เสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญนักวิจัยมทส เสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์

และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย

รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับรางวัล

ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research 

and Innovation Information System : NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

             เพื่อให้การยื่นขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว 

ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษารายละเอียดได้ https://bit.ly/38mRhVN ทั้งนี้ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชา

ของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ดังนี

 

 1. สรุปรายชื่อการขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
 2. แบบฟอร์มสำหรับการยื่นเสนอขอรับรางวัลวิจัย เพื่อที่ทาง สบวพ. นำเสนอผู้บริหาร
  ลงนาม (เพื่อใช้แนบในระบบ) จำนวน 1 ชุด
 3. ผู้สนใจยื่นเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ที่ระบบ NRIIS หัวข้อ“รางวัลวิจัยที่เปิดรับ”
 4. กรณีรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จะต้องให้หน่วยงานเสนอชื่อในระบบ NRIIS ก่อนจึงจะสามารถกรอกข้อมูล
 5. ลงในระบบ NRIIS ได้ผู้เสนอผลงานต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS
   


ข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอขอในส่วนของผู้บริหารลงนามโปรดระบุ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ผู้เสนอขอรับรางวัลสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 

ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ 

และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Visitor: 55
2022-06-09
บพค. ขอเชิญนักวิจัยขั้นแนวหน้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการประกาศรับข้อเสนอโครงการของ บพค. ปี 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค. ขอเชิญนักวิจัยขั้นแนวหน้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการประกาศรับข้อเสนอโครงการของ บพค. ปี 2566

.

 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

.

 ถ่ายทอดสดทาง Facebook PMU-B บพค.

Visitor: 59
2022-06-14
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานกลุ่ม Global Partnership 

เปิดรับตั้งแต่ 13 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2565 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11586

Visitor: 58
2022-08-02
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (Selected Topic) สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด ขมิ้นชัน บัวบก และฟ้าทะลายโจร จัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รับข้อเสนอโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2566 (Selected Topic) สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด ขมิ้นชัน บัวบก และฟ้าทะลายโจร 
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอ
การวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นั้น 
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย
และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3oHwelh หรือ https://www.arda.or.th/research-fund01.php
ทั้งนี้ ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565
ภายในเวลา 16.30 น. ดังนี้
1.    สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยสำนักวิชาดำเนินการ)
2.    หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3.    แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
4.    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ :       

1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสาร
การลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ 
และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565
 

Visitor: 60
2022-08-15
วช. รับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปีงบ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

    ตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566
ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอการวิจัย
และแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. นั้น

    ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา (สบวพ.) จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการต่างๆ ของ วช. 
ได้ที่ https://bit.ly/3zJkDaA 
หมายเหตุ : 1. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS. ให้เป็นปัจจุบัน
            2. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2551 – 2562 
            3. วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อเสนอการวิจัย สำหรับนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าแผนงาน/โครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระหว่างปีงบประมาณ 2563-2565 (โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ) สามารถเสนอ
ขอรับทุนในปี 2566 รวมจำนวนโครงการระหว่างปี 2563-2566 แล้วไม่เกิน 3 โครงการ/แผนงาน
            4. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 6 กันยายน 2565
    5. นักวิจัยทั้งสองฝ่าย จะต้องยื่นข้อเสนอโครงการไปยังหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศของตน 
(ในประเทศไทยคือ วช. และในประเทศญี่ปุ่นคือ JSPS) โดยชื่อข้อเสนอการวิจัยภาษาอังกฤษ และชื่อนักวิจัยของแต่ละฝ่ายต้องตรงกัน จึงจะถือว่าเป็นการสมัครที่สมบูรณ์

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร. 4761

Visitor: 58
2022-08-22
ประกาศรับทุน วช. และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้านดิจิทัล  ภายใต้ โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี วช. – บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศรับทุน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้านดิจิทัล
ภายใต้ “โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี วช. – บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)”
เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศผ่านการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมีช่วงเวลารับข้อเสนอ -> ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11598

Visitor: 66
2022-09-09
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย         
ด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ระดับ TRL 7-9) 
และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (ระดับ TRL 5-9)
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570
โดยขอบเขตโครงการที่สนับสนุน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ ATMP และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง 
2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
3. การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำการพัฒนาและผลิตยา 
4. สารสกัดจากสมุนไพรการยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาด ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่     

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย โดยสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอ 
ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ     
ที่ ศลช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf โดยส่งหนังสือนำส่งและเอกสารข้อเสนอโครงการ                        
ทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของ ศลช. หรืออีเมล pmu@tcels.or.th  
                                    
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 17.00 น.) 

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย 
และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3x6oRZh

หมายเหตุ :    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 70
2022-09-26
ประกาศทุนการศึกษาและวิจัย จากประเทศฝรั่งเศส

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

โอกาสมาถึงแล้ว ขอเชิญมารับข้อมูลด้าน ทุนวิจัย mobility exchange และทุนศึกษาต่อ โดยสถานทูตฝรั่งเศสและรัฐบาลฝรั่งเศสกัน

- Discover excellence in internationally renowned research systems in France
- Reasons to study in France
- Opportunities, grants, scholarships
- How to start 

ตัวอย่าง ทุน

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  (Franco-Thai Scholarship Program)   

สำหรับคนไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขา  ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยและมีอายุไม่เกิน 35 ปี

2.ทุนไอเฟล (Eiffel Sholarship) - ปริญญาโทและปริญญาเอก
เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส  โดยพิจารณาให้ผู้ศึกษาใน 3 สาขาวิชา ได้แก่

-วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
-เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ (และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
-นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (และสาขาที่เกี่ยวข้อง)

3. ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Junior Research Fellowship Program)
สำหรับนักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ (อายุไม่เกิน 35 ปี) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน  ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส  โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย

4. ทุนวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education
and Research หรือ Franco-Thai Mobility Program : PHC Siam)
โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมทำวิจัยระยะยาวระหว่าง สถาบันไทยและฝรั่งเศส
ผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ของทั้งสองประเทศ โครงการนี้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา 2 ปี
โดยที่ทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศสร่วมกันมอบเงินสนับสนุนโครงการ

5.ทุนการศึกษาและวิจัย MOPGA SCHOLARSHIP PROGRAMME by French Government
เป็นนโยบายริเริ่มโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง กับคำล่าว "Make Our Planet Great Again" (MOPGA) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อทุนนี้ 

โดยแรกเริ่มทุนจุดประสงค์สนับสนุนการศึกษาและวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ ซึ่งรวมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง การเกษตร การแพทย์และสุขภาพ

6.ASEM-DUO
โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 
โครงการทุน DUO-Thailand Fellowship มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้าย(Mobility)นักศึกษาในทุกระดับ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก ASEM 30 แห่งในยุโรป

Cr: https://www.thailande.campusfrance.org/th/scholarships-for-thai-students-in-france

https://www.campusfrance.org/en

Visitor: 58
2022-10-07
​​​​​​​บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) แผนงาน N6 (S1P4) และ N7 (S1P4)-แผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

แผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) แผนงาน N6 (S1P4) และ N7 (S1P4)

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565
(ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเวลา 17.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11600

สอบถามเกี่ยวกับทุนวิจัยภายใต้แผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพได้ที่
สำนักประสานงานชุดโครงการ พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ บพข.
E-mail: Energy.pmuc@gmail.com


https://www.facebook.com/photo/?fbid=474151204734613&set=a.452440193572381

Visitor: 59
2022-10-18
วช. & สวทช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566

โดยกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3CujPrs

หมายเหตุ :   
กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ https://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php 
เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ 

Visitor: 59
2022-10-18
ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant 2023 ของ ASEA Uninet (ทุน Full PhD และ Post Doc)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

Information on Scholarship Call 2023 (closing date 15th March 2023)

ASEA-UNINET supports the exchange of knowledge between partner universities and member 
countries in Europe and South-East Asia. In this context, the network supports the exchange of 
scientists and postgraduates and the transfer of knowledge associated.

The Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET offers scholarships for full PhD studies, postdoc research 
stays and for studies in the field of music practice at an ASEA-UNINET member university* in
Austria
 to students and researchers from Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and 
Vietnam.

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อโดยตรงกับ มหาวิทยาลัยใน Austria/มหาวิทยาลัยในเครือ ASEA Uninet
หรือมีความประสงค์ให้ CIA ช่วยติดต่อประสานงานกับสถาบันใดในเครือข่าย โปรดแจ้งได้ที่ cia@g.sut.ac.th
 

Visitor: 59
2022-10-19
เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุน Full-time Researchers

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 จากมหาวิทยาลัย
เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนการวิจัย จึงเปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุน
เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท-เอก 
(Full-time Master and Doctoral Research) 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เอกสารแนบ 1) และด้วยงบประมาณที่จำกัด 
สบวพ. จึงขอใช้แนวปฏิบัติที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ 2) ในการพิจารณาจัดสรรทุน

สบวพ. ขอให้คณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวส่งข้อมูล ดังนี้ 
(1) รายการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2017-2022) 
(แบบฟอร์มรายการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์  
https://bit.ly/3SdSQXd
(2) หน้าแรกของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ไฟล์ PDF) 
โดยสถาบันวิจัยฯ จะพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus หรือ ISI  
(3) กรณีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI คณาจารย์ผู้สมัครทุนต้องแนบหลักฐาน
จากเวปไซต์ Web of Science ที่แสดง Quartile ของวารสาร 
โดยต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครทุน
(วันที่ 20-31 ตุลาคม 2565) 

คณาจารย์ที่สนใจส่งข้อมูลดังกล่าวมายังอีเมล
ird_fund@sut.ac.th 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565  เวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศฯ เอกสารแนบ1/ เอกสารแนบ2)
https://tinyurl.com/ne7utb4v

Visitor: 57
2022-10-20
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) ประจำปี 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) 
กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) 
บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” 
ประจำปี 2566
ดูรายละเอียด
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11605

Visitor: 56
2022-10-21
ขอเชิญนักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจง การจัดทำสัญญาให้ทุนรูปแบบ Digital Signature ของ บพข.

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

"Digital Signature" การทำสัญญาให้ทุนรูปแบบใหม่ ของ บพข.

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และลดการใช้กระดาษ บพข. ได้จัดทำระบบ "Digital Signature" สำหรับการจัดทำสัญญาให้ทุน

ขอเชิญนักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “การจัดทำสัญญาให้ทุนรูปแบบ Digital Signature” ของ บพข.

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.30 – 15.30 น.

ประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting
https://zoom.us/j/94597162070...
Meeting ID: 945 9716 2070
Passcode: 446365

สอบถามเพิ่มเติม: 02-109-5432 ต่อ 878 (คุณมณีอาชว์) หรือ ต่อ 882 (คุณกุลลิตา)

Visitor: 58
2022-10-25
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership) รอบที่ 2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership) รอบที่ 2

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11611

Visitor: 56
2022-10-25
บพท. ชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ประจำปีงบ 66

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) 
ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) 
บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2566”

ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.30-16.00 น.

กิจกรรมประกอบด้วย

แนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับกรอบงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท.
หลักคิด แก่นการทำงาน และตัวชี้วัด ของกรอบการวิจัย พร้อมบรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ” 
โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผอ. กรอบการวิจัย Local Enterprises

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.
https://www.facebook.com/PMUA.THAI/photos/a.440438496400414/1548066595637593

Visitor: 56
2022-11-02
เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับนักวิจัยชาวไทยและฝรั่งเศส 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

CALL FOR APPLICATION
“FRANCO-THAI YOUNG TALENT”
RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM

สถานทูตฝรั่งเศสร่วมกับ บพค. ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับนักวิจัยชาวไทยและฝรั่งเศส 

Eligibility:
Thai and French postdoctorates graduated in 2018, or after, OR, current PhD students who must complete their PhD by Feb 2023.

Research period : 2-6 months at a lab or research center in France (for Thai candidates), and in Thailand (for French) candidates.

DEADLINE FOR APPLICATIONS: Wednesday November 30th, 2022 

https://www.francothai-science.com/

Visitor: 57
2022-11-02
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุนจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ  ประจำปีงบ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุนจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เงื่อนไขการสมัครขอรับทุน
ตามประกาศหลักเกณฑ์ขอทุนฯ
https://bit.ly/3DweikG

กรอบงบประมาณขอรับทุน
ไม่ควรเกิน 300,000 บาท

ขั้นตอนการสมัคร 
ส่งข้อเสนอโครงการฉบับจริง พร้อมลายเซ็น จำนวน 2 ชุด 
ผ่านสถานวิจัยฯ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดาวน์โหลดเอกสาร "หัวข้อแบบเสนอโครงการ"
https://bit.ly/3UkbT3d

เว็บไซต์กองทุน http://if.sut.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
โทร 4763

Visitor: 63
2022-11-03
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic การจัดการโรค ASF ในสุกร ประจำปีงบ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic การจัดการโรค ASF ในสุกร ประจำปีงบประมาณ 2566
ซึ่งกำหนดกรอบงานวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการจำนวน 4 กรอบงานวิจัย ประกอบด้วย
1. การผลิตสุกรที่ปลอด ASF หรือจัดการให้มีความเสี่ยงต่อ ASF ในห่วงโซ่การผลิตน้อยที่สุด
2. การจัดการการระบาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับระบบการเลี้ยงสุกร
3. ระบบการตรวจหาเชื้อและวินิจฉัยโรคที่เหมาะสมและเชื่อถือได้
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโยลีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค ASF ในอนาคต

โดยให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF
พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น 
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย
และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/rYXha หรือ https://www.arda.or.th/research-fund02.php ทั้งนี้
ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ดังนี้
1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
4. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ :       
1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 19. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ)
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย
รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหาร
และเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 3798

Visitor: 57
2022-11-03
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ข้าวโพด ประจำปีงบ 2566 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ข้าวโพด ประจำปีงบประมาณ 2566 
ซึ่งกำหนดกรอบงานวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการจำนวน 3 กรอบงานวิจัย ประกอบด้วย
1. การยกระดับคุณภาพการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมข้าวโพดทั้งต้นน้ำ    กลางน้ำ ปลายน้ำ
2. การสร้างและพัฒนาบุคลากรในระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3. การศึกษาผลกระทบจากนโยบายมาตรการ กฎหมาย ระเบียบ และการวิจัยข้อมูลผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ต่อระบบการผลิตข้าวโพด

โดยให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF 
พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น 

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย 
และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/Wvn8u 
หรือ http://www.arda.or.th/research-fund02.php 
ทั้งนี้ ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. 
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น.
ดังนี้
1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
4. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ :       
1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 19. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย 
รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. 
ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 3798

Visitor: 57
2022-11-03
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic เครื่องจักรกลการเกษตร ประจำปีงบ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic เครื่องจักรกลการเกษตร 
ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งกำหนดกรอบงานวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย 
1.ด้านพืชไร่ จำนวน 2 กรอบงานวิจัย คือ
  1.1 การพัฒนาทักษะและยกระดับเครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  1.2 มาตรฐานเครื่องจักรกลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการเกษตร

2.ด้านพืชสวน จำนวน 3 กรอบงานวิจัย คือ
  2.1 เทคโนโลยีการผลิต
  2.2 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิตอลแพลทฟอร์ม เพื่อการบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบ

3.ด้านประมง จำนวน 3 กรอบงานวิจัย คือ
  3.1 เครื่องจักรกลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  3.2 เครื่องจักรกลด้านการทำประมง
  3.3 เครื่องจักรกลเพื่อการบริหารจัดการและแปรรูปประมง

โดยให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF
พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น 

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว
จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/RDlqA หรือ https://www.arda.or.th/research-fund02.php
ทั้งนี้ ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ดังนี้
1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
4. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง


หมายเหตุ :       
1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 19. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    
2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว
จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 3798

 

Visitor: 57
2022-11-03
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic โคเนื้อ ประจำปีงบ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic โคเนื้อ ประจำปีงบประมาณ 2566
ซึ่งกำหนดโจทย์วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยีจิโนมในการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ เพื่อการสร้างฝูงนิวเคลียสโคเนื้อ พื้นเมืองและบราห์มันพันธุ์แท้

2. ด้านการจัดการสุขภาพฝูง พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในโคเนื้อ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคระบบทางเดินหายใจ โคโรน่าไวรัส 
และโรคคอบวม รวมทั้งโรคสัตว์สู่คน เช่น โรคบรูเซลโลซีส โรคฉี่หนู และวัณโรค

3. ด้านเนื้อโคและการแปรรูป
  3.1 การพัฒนามาตรฐานโรคฆ่าโคและโรงตัดแต่ง (ที่มีอยู่เดิม) ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการผลิต
โคเนื้อเกรดพรีเมี่ยมที่ได้มาตรฐานและศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งศูนย์ตัดแต่งเนื้อและแปรรูปเนื้อโค
  3.2 พัฒนาวิธีการเพิ่มความนุ่มของเนื้อโค โดยการบ่มเนื้อแบบดั้งเดิม (dry ageing beef)ให้มีความเหมาะสมกับบริบทเนื้อโคในประเทศไทย 
รวมถึงการพัฒนาตู้บ่มเนื้อโค

4. ด้านตลาดโคเนื้อ แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เนื้อโคไทยในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรท่องเที่ยว

โดยให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF 
พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น 
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว 
จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/5ZMVh 
หรือ https://www.arda.or.th/research-fund02.php 

ทั้งนี้ ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ดังนี้
1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
2.  หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
4. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ :       
1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 19. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย 
รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. 
ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 3798

 

Visitor: 58
2022-11-03
สวก. ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ปาล์มน้ำมัน
ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งกำหนดกรอบงานวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ
จำนวน 2 กรอบงานวิจัย ประกอบด้วย
1.    การวิจัยเชิงนโยบาย
2.    การเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม


โดยให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF
พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น 
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว
จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/m3JuU
หรือ http://www.arda.or.th/research-fund02.php
ทั้งนี้ ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ.
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น.
ดังนี้
1.    สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
2.    หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3.    แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
4.    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ https://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ :     

    1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 19. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว
จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 3798

Visitor: 58
2022-11-03
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
กรอบการให้ทุน "การทดสอบทางคลินิกและการขึ้นทะเบียน" วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ระยะที่ 2b/3
รับสมัครภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://me-qr.com/7OGYLoH
ดูรายละเอียด
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11616

สอบถามรายละเอียด 0 2580 9729-31 ต่อ 709

Visitor: 59
2022-11-04
วช. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง การจัดทำสัญญาให้ทุนแบบออนไลน์ [วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
การจัดทำสัญญาให้ทุนแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00-12.00 น.

กำหนดการ

 • 10.00-10.10 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 10.10-11.00 น. แนวทางการจัดทำสัญญาให้ทุนแบบออนไลน์
 • 11.00-11.30 น. นำเสนอขั้นตอนการทำสัญญาแบบออนไลน์ ผ่านระบบ NRIIS และ e-signature
 • 11.30-12.00 น. ถาม - ตอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2579-1370-9 ต่อ 611

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง https://forms.gle/PnCuWxLvkqpHukCQ6 

Visitor: 56
2022-11-04
สบวพ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่คณาจารย์ผู้ได้รับทุน
ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบ ZOOM ID : 510 101 2563

Visitor: 57
2022-11-07
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ประเด็นวิจัย ดังนี้

1. ด้วยเธอล้วนก็คือคน: สังคมพหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตทางเลือกในยุคสมัย ‘Anything goes’
2. Creativity on the Margins: การสร้างนวัตกรรมทางภาษา ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม
และสิ่งแวดล้อม
3. อันว่าด้วยเสียงหัวเราะและคราบน้ำตา: อารมณ์ของเด็ก สตรี เยาวชน และคนชราในสังคม 
ทุนนิยม-ปิตาธิปไตยสมัยใหม่
4. Ulysses Unbound: โลกทัศน์อันสั่นคลอนและผันแปรจากการเดินทางและการอพยพในศิลปะ สถาปัตยกรรม และวรรณคดี

ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัย  
2 รูปแบบ ดังนี้
1.    การสนับสนุนทุนวิจัยแบบกลุ่ม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัย
ของนิสิต/นักศึกษาในกลุ่ม จำนวน 2-3 คน ทั้งนี้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้นไม่เกิน 10 กลุ่ม
2.    การสนับสนุนแบบรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัย
ของนิสิต/นักศึกษา จำนวน 1 คน ทั้งนี้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้นไม่เกิน 20 คน

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
พร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอโครงการเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว”)
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 
และจัดส่งเอกสารสมัครทุนให้สำนักประสานงานโครงการฯ ตามเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น
ซึ่งเอกสารประกอบด้วย
1) หนังสืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
2) เอกสารข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา (MA 1) จำนวน 1 ชุด
3) เอกสารข้อมูลนักศึกษา (MA 2) จำนวน 1 ชุด
4) บทคัดย่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 ชุด
5) แนวทางการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ จำนวน 3 ชุด

โดยเอกสารต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ส่งในระบบ NRIIS ทุกประการ และนับให้วันที่ 16 ธันวาคม 256เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS
และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอการวิจัยของบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์และบัณฑิตศึกษา
ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวให้จัดทำข้อเสนอการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3UoTQJd

หมายเหตุ :       
    1.    ผู้เสนอขอรับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลประวัติ และข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา
    2.    จัดส่งเอกสารการสมัครทุนให้สำนักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.ฯ ภายในเวลา
ที่กำหนดทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (เอกสารต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ส่งในระบบ NRIIS ทุกประการ และนับให้วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS 
และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย เอกสารที่จัดส่งต้องมาถึงสำนักประสานงานโครงการฯ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565) กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามที่อยู่ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ
    3.    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2WnZFOO เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 57
2022-12-15
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal)  ภายใต้กรอบการวิจัย การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก  พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ ประจำปีงบ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) 
ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก 
พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่าน ระบบ NRIIS ภายใน 12 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น.
หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง ภายใน 13 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น.

ดูรายละเอียด
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11631

Visitor: 57
2022-12-16
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal)  ภายใต้กรอบการวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) 
ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” 
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” 
ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 - 12 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.

หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง
ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11632

Visitor: 56
2022-12-16
บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)  กรอบการวิจัย การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) 
กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” 
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน” ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.

หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง
ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11634

Visitor: 60
2022-12-16
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal)  ภายใต้กรอบการวิจัย การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City) 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) 
ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)” 
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 9 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.

หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11635

Visitor: 57
2022-12-16
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal)  ภายใต้กรอบการวิจัย การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) 
ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” 
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” 
ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 - 16 มกราคม 2565 ภายใน 15.00 น.

หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง
ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.

ดูรายละเอียด https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11636

Visitor: 56
2022-12-21
ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant และ ทุน Mobility ของ ASEA-UNINET ในปี 2023-2024

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

::Call for Participation::
Special Short Talk on "ASEA-UNINET Funding and Opportunities" by Professor Dietmar Haltrich, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria

Prof.Haltrich is the ASEA-UNINET coordinator for BOKU.

Date: Tuesday Dec 27, 2022 
Time: 10.00-11.00h
Venue: Meeting Room C2-124, Academic Building 2 (C2)

30 minutes talk
10 minutes overview of previous collaborations 
20 minutes Q&A.

The objective of the session is to provide SUT students, postgrad students, post doctorate researchers, faculty members
an insight of the wide range of funding and opportunities which have been offered and initiated by ASEA-UNINET to sustainably promote
and strengthen long term research collaboration in the region. As the ASEA-UNINET national coordinator for Thailand, SUT looks forward to
taking on its role to promote new partnerships and strengthen ties with ASEA-UNINET.

ดูรายละเอียด
https://asea-uninet.org/

Visitor: 61
2022-12-27
สบวพ. รับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund; FF ประจำปีงบ 2566 (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
รับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund; FF
ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)

เนื่องจากคณาจารย์ที่ได้รับจัดสรรทุนดังกล่าว มีความประสงค์ขอยกเลิกโครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ/ชุดโครงการ 
คณาจารย์ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/3jooGEK

สถานวิจัยรวบรวมเอกสารตามข้อ 1 - 2 จำนวน 1 ชุด (พร้อมไฟล์ PDF มายัง email :  weeranuch.ku@g.sut.ac.th) ให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 3798

Visitor: 56
2022-12-29
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3
กรอบการให้ทุน: การพัฒนาวัคซีนต้นแบบภายใต้รูปแบบเทคโนโลยี subunit, viral vector และ mRNA
รับสมัครภายในวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://qrgo.page.link/FELNB
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11644

สอบถามรายละเอียด
สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
0 2580 9729 - 31 ต่อ 309

Visitor: 56
2023-01-03
ขอเชิญร่วมรับฟังประกาศการให้ทุนและการชี้แจ้งแนวทางเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนแผนงาน IDEs

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอเชิญองค์กรนิติบุคคล ภาครัฐและเอกชน ที่มีศักยภาพทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ (Intermediary)
ร่วมรับฟังประกาศการให้ทุนและการชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนแผนงานพัฒนาและส่งเสริม
ให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs) บพข.

วันที่ 6 มกราคม 2566  เวลา 10.00-12.00 น.

ทาง Zoom meeting: https://zoom.us/j/96277211606...

Meeting ID: 962 7721 1606
Passcode: 468067
**สามารถเข้าร่วมรับฟังโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า**

สอบถามเพิ่มเติม:
ดร.อมรพันธ์ บุญทองช่วย  amornpan.boo@nxpo.or.th
ดร.ภัทรานิษฐ์ ตรีเพ็ชร์  02-109-5432 ต่อ 880, 894  phattanit.tri@nxpo.or.th 

Visitor: 59
2023-01-06
คู่มือสำหรับนักวิจัย หน่วย บพท.

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

สามารถ Download ได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/.../%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88.../

ติดตามข่าวสาร หน่วย บพท. ได้ที่ :
Facebook : www.facebook.com/PMUA.THAI/
Website : www.nxpo.or.th/A/
Youtube : www.youtube.com/@PMUA.OFFICIAL

Visitor: 57
2023-01-09
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย จาก 2 แหล่งทุน 1.การยางแห่งประเทศไทย 2.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย จาก 2 แหล่งทุน 1.การยางแห่งประเทศไทย 2.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" 

1. ทุนวิจัยจาก การยางแห่งประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ประกาศทุนวิจัย ประจำปี 2567 โดยมีกรอบวิจัยดังนี้
1) โครงการวิจัยขั้นริเริ่ม
2) โครงการวิจัยมุ่งเป้า 6 ประเด็นวิจัย ได้แก่
(1) การวิจัยต้นน้ำ
(2) การใช้ยางธรรมชาติในทางการแพทย์และสุขภาพ
(3) วิจัยด้านเศรษฐกิจและการตลาดยางพารา
(4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม
(5) การเพิ่มประสิทธิภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมยาง
(6) โจทย์วิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและชีวมวลจากไม้ยางพารา
ผู้สนใจส่ง Concept Paper ไม่เกิน 5 หน้า ไปที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
ทาง E-mail: researchraot@gmail.com
ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย https://www.raot.co.th 
และขอเชิญรับฟังคำชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ในวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ผ่านทาง Zoom ID: 979 1332 3228 Passcode: 213895

2. ทุนวิจัย ภายใต้โครงการ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ
การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate)
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเตาเผาขยะสารเคมีอันตราย
ผู้สนใจส่ง ส่งข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 5 ชุด พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ไปยัง ฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
อีเมล: nitikan@nstda.or.th (สำหรับโครงการตามข้อ 1)) หรือ phyapat.sae@nstda.or.th (สำหรับโครงการตามข้อ 2))
ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566
ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอทุนได้ที่เว็บไซต์ สวทช. https://www.nstda.or.th/gd

Visitor: 61
2023-01-10
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงาน F7 (S1P8) พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงาน F7 (S1P8) 
พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ 
ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://pmuc.or.th/?p=7764

ดาวน์โหลดเอกสาร/ส่งข้อเสนอโครงการทาง www.nriis.go.th เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม
ดร.อมรพันธ์ บุญทองช่วย amornpan.boo@nxpo.or.th
ดร.ภัทรานิษฐ์ ตรีเพ็ชร์ phattanit.tri@nxpo.or.th
02-109-5432 ต่อ 880, 894

Visitor: 59
2023-01-23
ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Malaysia Thailand Joint Authority (MTJA)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Malaysia Thailand Joint Authority (MTJA)

For More Details

https://www.mtja.org/cess

Contact Us

(603) 2172 2222

RCF_PROJECT@MTJA.ORG

Visitor: 60
2023-01-30
วช. รับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ในประเด็นเรื่อง สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช.รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจาปี 2567 (FY2024)
ในขอบข่ายการวิจัยด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)”
ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)” ดังต่อไปนี้
1. การเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์
(Systematic understanding the status of environment, and people’s action change) 

2. การรีไซเคิลแบตเตอรี่และการพัฒนาวัสดุทดแทนสาหรับแบตเตอรี่
(Recycling of batteries and development of alternative materials for batteries) 

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ วช. กำหนด
ในรูปแบบ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
และยืนยันการลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัย

และพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการต่างๆ ของ วช. ได้ที่ https://citly.me/e0Vmj

หมายเหตุ : 
1. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน

2. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับ ทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRIIS
และไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยกับ วช./สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ระหว่างปีงบประมาณ 2552-2563

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อเสนอโครงการสำหรับคณาจารย์ที่เป็นหัวหน้าแผนงาน/โครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระหว่างปีงบประมาณ 2564 - 2566 (โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)
สามารถเสนอขอรับทุนในปี 2567 รวมจำนวนโครงการระหว่างปี 2564 - 2567 แล้วไม่เกิน 3 โครงการ

4. หากนักวิจัยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการ (Lead PI) นักวิจัยจะต้องดำเนินการส่งข้อเสนอ
การวิจัยที่จัดทำด้วยภาษาอังกฤษไปยังอีเมลของฝ่ายเลขานุการ
 โครงการ e-ASIA JRP: easia_secretariat@jst.go.jp ด้วย
โดยฝ่ายเลขาฯ จะมีการแจ้งตอบรับการรับสมัครเมื่อฝ่ายเลขาฯ ได้รับข้อเสนอการวิจัยทางอีเมลแล้ว

5. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

โทร. 4763

Visitor: 56
2023-01-30
วช. และ สป.อว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) (https://nriis.go.th)
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

(หน่วยงานต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.)

โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF ดังนี้
1. แบบเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

2. ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก (Transcript) หรือวุฒิบัตรแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง
(Board Certification) หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (postdoc) ที่ระบุช่วงเวลาการวิจัย

3. แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)

4. จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา 

5. หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ.2018 

ถึงปัจจุบัน)

6. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

7. สำหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอขอรับทุน จะพิจารณาข้อมูลตามที่ได้บันทึกในระบบ NRIIS

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว
ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3DoMdMU

หมายเหตุ :   กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://citly.me/5nyfF เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร. 4763

Visitor: 57
2023-02-01
สบวพ. เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุน Full-time Researchers ครั้งที่ 2/2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 จากมหาวิทยาลัย
เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนการวิจัย จึงเปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุน
เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท-เอก 
(Full-time Master and Doctoral Research) 
การพิจารณาจัดสรรทุน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน
แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher)
และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2566

สบวพ. ขอให้คณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวส่งข้อมูล ดังนี้ 
(1) รายการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2018-2023) 
(แบบฟอร์มรายการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์  
https://bit.ly/3HLwbiJ
(2) หน้าแรกของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ไฟล์ PDF) 
โดยสถาบันวิจัยฯ จะพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus หรือ ISI  
(3) กรณีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI คณาจารย์ผู้สมัครทุนต้องแนบหลักฐาน
จากเวปไซต์ Web of Science ที่แสดง Quartile ของวารสาร 
โดยต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครทุน
(วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566) 

คณาจารย์ที่สนใจส่งข้อมูลดังกล่าวมายังอีเมล
ird_fund@sut.ac.th 
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศฯ ฉบับ พ.ศ.2566 )
https://bit.ly/3HnZiav

ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร. 4763

Visitor: 62
2023-02-02
สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส.

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

Program : P10 (S2) ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

แผนงานย่อย
 N14 (S2P10) พัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
 N15 (S2P10) พัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ
 N16 (S2P10) พัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/3jENwOL เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ดูรายละเอียด https://citly.me/dZTsv

ผู้เสนอขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์ Word ของข้อเสนอโครงการดังกล่าว 
ผ่าน NRIIS ภายใน 31 มีนาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4763

Visitor: 58
2023-02-13
ศลช. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการแพทย์และสุขภาพ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

    ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย        
ด้านการแพทย์และสุขภาพ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับ TRL 7-9 และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศ
ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (Ecosystem) ระดับ TRL 5-9  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์
ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 โดยขอบเขตโครงการที่สนับสนุน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ ATMP และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง 
2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
3. การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
4. การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร
5. การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่     
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย โดยสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอ
ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ    
ที่ ศลช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf โดยส่งหนังสือนำส่งและเอกสารข้อเสนอโครงการ                        
ทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของ ศลช. หรืออีเมล pmu@tcels.or.th                                      
ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มีนาคม 2566 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 17.00 น.) 

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว
ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่ http://surl.li/eumht

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php 
เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 58
2023-03-03
Call for Joint Research Scheme (JRS) เพื่อหาผู้ร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย SATU

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

Call for Joint Research Scheme (JRS) เพื่อหาผู้ร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย SATU
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี ทุน 2 แสน/Inbound/Outbound สนับสนุนนักวิจัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://satu.ncku.edu.tw/

Visitor: 57
2023-03-10
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)
เปิดรับภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

ดูรายละเอียด
https://pmuc.or.th/?p=8146

ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
https://nriis.go.th

Visitor: 58
2023-03-30
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2567-2568

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส 

(Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) 

ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 

โดยผู้สนใจโปรดนำส่งเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการฯ พร้อมกับหนังสือรับรองข้อเสนอโครงการ 
และหนังสือยืนยันการสนับสนุนงบประมาณ (แบบฟอร์ม 4,5) ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยฯ 
โดยอธิการบดีได้ลงนามในหนังสือทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว 

ไปยังศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 
เพื่อรวบรวมส่งไปยัง อว. ต่อไป 
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

https://mhesi.e-office.cloud/d/76b4fbb3

 

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ
นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. โทร. 4143

Visitor: 61
2023-04-11
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย         
ด้านการแพทย์และสุขภาพ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับ TRL 7-9 
และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศ
ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (Ecosystem) ระดับ TRL 5-9  
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 
โดยขอบเขตโครงการที่สนับสนุน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ ATMP และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง 
2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
3. การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
4. การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร
5. การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่     
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย โดยสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอ 
ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ     
ที่ ศลช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf โดยส่งหนังสือนำส่งและเอกสารข้อเสนอโครงการ                        
ทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของ ศลช. หรืออีเมล pmu@tcels.or.th                                      
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (โดย คลช. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ส่งมาก่อน) 
เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว 
ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/Brxvw

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php 
เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 57
2023-04-25
สบวพ. เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุน Full-time Researchers ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สบวพ. เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุน Full-time Researchers ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 จากมหาวิทยาลัย
เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนการวิจัย จึงเปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจรับทุน
เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท-เอก 
(Full-time Master and Doctoral Research) 
การพิจารณาจัดสรรทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน
แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก
(Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท
(Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2566

สบวพ. ขอให้คณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวส่งข้อมูล ดังนี้ 
(1) รายการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2018-2023) 
(แบบฟอร์มรายการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์  
https://bit.ly/3HLwbiJ
(2) หน้าแรกของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (ไฟล์ PDF) 
โดยสถาบันวิจัยฯ จะพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus หรือ ISI  
(3) กรณีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI คณาจารย์ผู้สมัครทุนต้องแนบหลักฐาน
จากเวปไซต์ Web of Science ที่แสดง Quartile ของวารสาร 
โดยต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครทุน
(วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566) 

คณาจารย์ที่สนใจส่งข้อมูลดังกล่าวมายังอีเมล
ird_fund@sut.ac.th 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  เวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศฯ ฉบับ พ.ศ.2566 )
https://bit.ly/3HnZiav

ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร. 4763
http://ird.sut.ac.th/ird2020/l1XCVz

Visitor: 57
2023-05-02
สป.อว. รับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 [7สาขา]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ
ว่าสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี
(Mekong - ROK Cooperation) ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
ใน 7 สาขาความร่วมมือของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี
(Mekong - ROK Cooperation) ดังนี้

1) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3) การเกษตรและการพัฒนาชนบท

4) โครงสร้างพื้นฐาน

5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6) สิ่งแวดล้อม และ

7) ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 256 ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
ของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) จึงขอความร่วมมือ
ในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ https://tinyurl.com/5c6zmty หรือ QR Code
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

           

            ทั้งนี้ ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566ภายในเวลา 16.30 น. ดังนี้

                   1.  สถานวิจัยสำนักวิชาฯ สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน

                   2.  แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ :  

1. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/32mabcw เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

2. หากคณาจารย์ไม่สามารถส่งข้อเสนอโครงการให้ สบวพ. ตามระยะเวลาที่กำหนดได้
ให้คณาจารย์ดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังแหล่งทุนโดยตรง เนื่องจากแหล่งทุนกำหนดให้ จัดส่งเอกสารฉบับจริงไปยังกองการต่างประเทศ สป.อว.
และจัดส่งเอกสารสำเนาไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ isaree.c@mhesi.go.th ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
โดยจะถือเอาวันที่ที่ สป.อว. ลงประทับตราเอกสารเป็นสำคัญ

Visitor: 57
2023-05-18
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบ 2567 ประเด็นฯ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเด็นฯ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม"
รับสมัครผ่านระบบ NRIIS ภายใน 15 มิถุนายน  2566

ดูรายละเอียด 
https://drive.google.com/drive/folders/1TPIka5TAJyedm7cgRQiVJP_S43uTIrn9?usp=share_link
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11697

Visitor: 58
2023-05-18
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบ 2567 ประเด็นฯ การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนให้ได้รับการขึ้นทะเบียน (TRL 8-9)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเด็นฯ "การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนให้ได้รับการขึ้นทะเบียน (TRL 8-9)"

รับสมัครผ่านระบบ NRIIS ภายใน 15 มิถุนายน 2566
ดูรายละเอียด
https://drive.google.com/drive/folders/1TPIka5TAJyedm7cgRQiVJP_S43uTIrn9?usp=share_link
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11696

Visitor: 58
2023-05-18
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบ2567 ประเด็นฯ การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ และการวิจัยทางคลินิก (TRL 1-7)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567
ประเด็นฯ "การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ และการวิจัยทางคลินิก (TRL 1-7)"

รับสมัครผ่านระบบ NRIIS ภายใน 15 มิถุนายน 2566

ดูรายละเอียด
https://drive.google.com/drive/folders/1TPIka5TAJyedm7cgRQiVJP_S43uTIrn9?usp=share_link
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11695

Visitor: 58
2023-05-18
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเด็นฯ การวิจัยเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านวัคซีน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567
ประเด็นฯ "การวิจัยเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านวัคซีน"

รับสมัครผ่านระบบ NRIIS ภายใน 15 มิถุนายน 2566

ดูรายละเอียด
https://drive.google.com/drive/folders/1TPIka5TAJyedm7cgRQiVJP_S43uTIrn9?usp=share_link
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11698

Visitor: 57
2023-05-25
บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 [2 ยุทธศาสตร์]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

-    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้า
ล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 
-    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยให้เป็นฐาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
โดยกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบ NRIIS ภายใน วันที่ 26 มิถุนายน 2566 
ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวศึกษารายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/9CcmN
และขอความร่วมมือจากสถานวิจัยสำนักวิชาดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ดังนี้
1.    สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สำหรับสถานวิจัยดำเนินการ)
2.    ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
3.    หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://bit.ly/3aqftr2
4.    คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
5.    ทั้งนี้เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว ให้ดำเนินการแนบเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ NRIIS
และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
6.    ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/3jENwOL เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 59
2023-05-29
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปี 2567

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามรูปแบบที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กำหนด ทั้ง file word และ pdf พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ NRIIS
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น.
ทั้งนี้ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่https://nriis.go.th/ หรือ URL ที่ให้ไว้

หมายเหตุ :  กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบ
ในระบบ

 

Visitor: 58
2023-06-06
วช. เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567
และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (NRCT Open House 2023) ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566

Visitor: 59
2023-06-06
วช. ประกาศรับาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. ประกาศรับาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25
ภายใน 23 มิถุนายน 2566

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11702

Visitor: 59
2023-06-12
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25 โดยมีเกณฑ์การจัดสรรทุนตามกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า
ที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดด
และอย่างยั่งยืน โดยใช้ วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
พร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอโครงการเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว”)
ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น. 
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอการวิจัยของคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวให้จัดทำข้อเสนอการวิจัย
และสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  https://shorturl.asia/gNn1q

หมายเหตุ :       
1.    ผู้เสนอขอรับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลประวัติ และข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา
2.    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง

Visitor: 61
2023-06-13
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย
เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566 ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ใน 4 กลุ่มสาขาตามเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD) ได้แก่
1) กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology)
2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)
3) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (Agriculture Sciences)
4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ (Medical and Health Sciences) ที่เป็นความต้องการ
ของประเทศ โดยมีประเด็นมุ่งเน้นที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
    1. ด้านการแพทย์และสุขภาพ ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง
    2. ด้านเกษตรและอาหาร อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Foods) อาหารชนิดใหม่ (Novel Foods) 
    และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
    3. ด้านพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ
    4. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
    5. ด้านโลจิสติกส์และระบบราง
    6. ด้านยานยนต์ไฟฟ้า
    7. ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics)
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
พร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอโครงการเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว”)
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น. 
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอการวิจัยของคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวให้จัดทำข้อเสนอการวิจัย
และสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  https://shorturl.asia/cvq0N

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง
 

Visitor: 58
2023-06-14
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดส่งหนังสือรับรองเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (บพค.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) แจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะแห่งอนาคต
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจอย่างฉับพลันในโลกยุคหลังโควิด-19 ภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบ NRIIS
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สบวพ. จึงขอให้คณาจารย์ดำเนินการ ดังนี้
    1.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือรับรอง จำนวน 1 ชุด และจัดส่งมายัง สบวพ. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
     (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://bit.ly/3aqftr2)
    2.กรอกข้อมูลโครงการวิจัยใน NRIIS พร้อมแนบเอกสารจาก (1) ที่ สบวพ. จะจัดส่งให้ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน
     ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น ผู้บริหารรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น.
     เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาระบบ NRIIS ขัดข้องเนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก


หมายเหตุ :   กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/3jENwOL เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 59
2023-06-16
สวก.เปิดรับข้อเสนอกรอบ การดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

เปิดรับข้อเสนอโครงการจำนวน 6 แผนงาน ประกอบด้วย
1. F4 (S1P2) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากนวัตกรรมการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ
2. N3 (S1P2) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากนวัตกรรมการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์
ในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชและสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ในเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)
3. F8 (S2P9) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบท
และเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
4. N17 (S2P11) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยยกระดับการเกษตรแบบ Smart farming
ที่ครบห่วงโซ่คุณค่าสำหรับเกษตรกรยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. N25 (S2P15) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศน์เกษตร
6. N30 (S2P16) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์
เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอ
การวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ NRIIS 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นั้น 

    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย 
และศึกษารายละเอียดได้ที่ http://bitly.ws/FkNg หรือ ird.sut.ac.th/ird2020/6Rp8vR 
ทั้งนี้ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 
ภายในเวลา 16.30 น. ดังนี้
1.    สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยฯดำเนินการ)
2.    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (RU: Research Utilization) จำนวน 1 ชุด
3.    หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
4.    แบบคำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐฯ จำนวน 1 ฉบับ
       สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ird.sut.ac.th/ird2020/OfBJgN)
5.    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/3jENwOL เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ :       คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง
ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว
จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2566

Visitor: 58
2023-06-26
วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

    ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี
งบประมาณ 2567 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอ
ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการโดยกรอกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) ซึ่งนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน
ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
โดยมีขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โดยมี
แผนงาน ส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
    - การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
    - การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
    - การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ
    - การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

         เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/a4Le7
หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่  http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 59
2023-06-26
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการโดยกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS
ซึ่งนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
โดยมีขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา
ท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน P11 (S2) : ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มโอกาส และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
แผนงานย่อย :F10(S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร
ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น
แผนงานย่อย : F12(S4P21) พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ทุกคน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ
แผนงานย่อย : F13(S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนวัตกร
ที่มีทักษะสูง  ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/RqDdr

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่  http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 59
2023-06-26
วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการ
โดยกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ซึ่งนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. 
โดยมีขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โดยมี
แผนงาน P11 (S2) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มโอกาส และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
แผนงานย่อย : F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น
แผนงานย่อยรายประเด็น : แผนงานการยกระดับคุณภาพสังคมด้วยเทคโนโลยีและการวิจัย
    - กลุ่มเรื่อง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน
    - กลุ่มเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่า
และยกระดับการตลาด
    - กลุ่มเรื่อง การพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม
    - กลุ่มเรื่อง ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่
    - กลุ่มเรื่อง การผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise : SE)
    - กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช.- บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)

         เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษา     รายละเอียดได้ที่ https://citly.me/Gi85b

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่  http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 57
2023-06-26
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการ
โดยกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ซึ่งนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. 
โดยมีขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา
ท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โดยมี
แผนงาน : P15 (S2) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น
การบริโภคอย่างยั่งยืน และการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แผนงานย่อย : N26 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
แผนงานย่อย : N27 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศและมลพิษในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
แผนงานย่อย : N28 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศ มลพิษ และการยกระดับการใช้ทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ 
เพื่อการผลิตและการบริโภค อย่างยั่งยืนในชุมชนและพื้นที่ในภาคเมืองและชุมชน รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
แผนงาน : P16 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงานย่อย : N31 (S2P16) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้ง การฟื้นฟูและช่วยเหลือในเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม 
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่  http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/0lD6d

Visitor: 60
2023-06-26
วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านสัตว์เศรษฐกิจ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

    ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านสัตว์เศรษฐกิจ 
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการโดยกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ซึ่งนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. โดยมีขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน P11 (S2) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มโอกาส และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
แผนงานย่อย : F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้และ
มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น 
แผนงาน P16 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แผนงานย่อย : N31 (S2P16) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้ง การฟื้นฟูและช่วยเหลือในเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

         เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/6uicG

หมายเหตุ : กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่  http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

 

Visitor: 57
2023-06-26
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการรองรับสังคมสูงวัย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการรองรับสังคมสูงวัย 
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการโดยกรอกข้อมูล
ในระบบ NRIIS ซึ่งนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. 
โดยมีขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนงานย่อย : F8 (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
แผนงานย่อย : N12 (S2P9) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานในภาคชนบทและเมืองเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย
         เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/Nf6xK

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่  http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 61
2023-06-26
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

     ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 
ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการโดยกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ซึ่งนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. 
โดยมีขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคน
ยด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูงให้มี จำนวนมากขึ้น
แผนงานย่อย: N43 (S4P21) ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร
แผนงานย่อย : F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร 
ที่มีทักษะสูงให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
         เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/nLwEO

หมายเหตุ : กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่  http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 58
2023-06-26
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านสังคมและความมั่นคง

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

    ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านสังคมและความมั่นคง 
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการโดยกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ซึ่งนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. 
โดยมีขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา
ท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน P12 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
โดยใช้การวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แผนงาน P14 (S12) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แผนงาน P17 (S2) พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรที่มีทักษะสูงให้มี จำนวนมากขึ้น

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/dMwyh

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่  http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 58
2023-06-26
วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการโดยกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS 
ซึ่งนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. 
โดยมีขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน P23 (S4) พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้
ของอาเซียนที่มีความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติอย่างเข้มแข็งในวงกว้าง
แผนงานย่อย : F14 (S4P23) พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) 
ของอาเซียนรวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก และมรดกทางวัฒนธรรม

         เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/tezBu

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่  http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 60
2023-07-07
ศลช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2 ยุทธศาสตร์ (1/2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่1

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน):ศลช.
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2 ยุทธศาสตร์ (1/2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่1

1.คณาจารย์กรอกข้อมูลโครงการวิจัยใน NRIIS พร้อมแนบเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ ศลช.
กำหนดและแนบทั้งไฟล์ word และ pdf และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน  ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
2.ผู้บริหารรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น.
เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาระบบ NRIIS ขัดข้องเนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/3G7tW
เสนอขอทุน  http://nriis.go.th

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/3jENwOL
เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 57
2023-07-07
สบวพ. เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจเสนอโครงการเชิงหลักการ Concept Paper ขอรับเงินอุดหนุนฯ เพื่อส่งนักวิจัยเต็มเวลา Full-time Researchers ไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจเสนอโครงการเชิงหลักการ Concept Paper
ขอรับเงินอุดหนุนฯ เพื่อส่งนักวิจัยเต็มเวลา Full-time Researchers ไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารที่ต้องส่ง
1.แบบขออนุมัติรับทุนเพื่อส่งนักวิจัยไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ พ.ศ. 2566 (FtR-ตปท.-สมัคร-01) ส่งต้นฉบับตัวจริง
2.แบบข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper)  (FtR-ตปท.-Concept paper)
ส่งต้นฉบับตัวจริง + ไฟล์ในรูปแบบ MS Word มายัง Email : ird_fund@sut.ac.th


คณาจารย์ที่สนใจ ยื่นเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถานวิจัยฯ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ดาวน์โหลดประกาศ และแบบฟอร์ม ird.sut.ac.th/ird2020/N2eQEB

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4763 (คุณอนุรักษ์)

 

Visitor: 57
2023-07-17
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีไทย-สวีเดน ประจำปี 2567

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีไทย-สวีเดน ประจำปี 2567

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีไทย-สวีเดน ประจำปี 2567 โดยสนับสนุนทุนศึกษาวิจัย
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้ความร่วมมือ ไตรภาคีไทย-สวีเดน ระหว่าง วช. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
(Thailand International Cooperation Agency (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย
โดย Development Cooperation Section และ Uppsala University โดย International Science Programme ราชอาณาจักรสวีเดน
แก่นักศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักฝ่ายไทย ดังนี้
-    อายุไม่เกิน 63 ปี
-    เป็นอาจารย์ของ นศ. 8 ประเทศที่มีสิทธิรับทุน
-    เป็นอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และฟิกสิกส์)
-    รับทุน (คปก. พวอ. พัฒนาบัณฑิต) ป.เอก ไม่เกิน 5 ทุน รวม ป.โท ไม่เกิน 10 ทุน

ทั้งนี้ วช. กำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการโดยส่งใบสมัครมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: rgj.phd@nrct.go.th
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. ซึ่งฝ่ายสวีเดนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของอาจารย์ในลำดับแรก
และเพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว 
ให้จัดทำรายละเอียดโครงการและสามารถดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มได้ที่ http://bitly.ws/Lgq8

ในการนี้ วช. จะพิจารณาข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครหลังจากวันที่ปิดรับใบสมัคร จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาอนุมัติทุน
หากพบภายหลังว่าข้อมูลที่กรอกไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ลงนามในเอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา 

Visitor: 61
2023-07-21
บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ - เอเชียตะวันออก (Global Partnership – EAST) P23(N48) ประจำปีงบประมาณ 2567 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ - เอเชียตะวันออก
(Global Partnership – EAST) P23(N48) ประจำปีงบประมาณ 2567
เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูง
และมีทักษะแห่งอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจอย่างฉับพลันในโลกยุคหลังโควิด-19 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค
เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

โดยกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวศึกษารายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/YCvLu
และให้คณาจารย์ดำเนินการ ดังนี้
1.    กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือรับรอง จำนวน 1 ชุด พร้อมหนังสือนำส่งผ่านสถานวิจัย
และจัดส่งมายัง สบวพ. ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3aqftr2)
2.    กรอกข้อมูลโครงการวิจัยใน NRIIS พร้อมแนบเอกสารจาก (1) ที่ สบวพ. จะจัดส่งให้ และยืนยันการส่งข้อมูล
ไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น ผู้บริหารรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาระบบ NRIIS ขัดข้องเนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก

 

Visitor: 59
2023-08-16
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี
งบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการโดยกรอกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ซึ่งนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน
ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 5 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.

โดยมีขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4) การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

        แผนงาน 23 (P23) ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่าย
ระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

 

         เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษา     
รายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/JAjk1

หมายเหตุ :   
กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่  http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 58
2023-08-16
วช.ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ ความร่วมมือ Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี

งบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs)
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการโดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ BFGO ที่เว็บไซต์ https://www.bfgo.org
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 03.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 

เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel of Expert: POE) ของโครงการความร่วมมือแล้ว
ให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) ภายใน 20 วัน หลังประกาศผล โดยกรอกข้อมูล

ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์แบบเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 ในรูปแบบ PDF
พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัยเป็น “รอผู้ร่วมวิจัยยืนยัน” หรือ
“แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยมีขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 4(S4) การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

        แผนงาน 23 (P23) ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ
พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน และศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

        แผนงานย่อย (N48) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)

        กลุ่มเรื่อง  ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont Forum Collaborative Research  

             Actions (CRAs)

หมายเหตุ :   
กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่  http://surl.li/dsout เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

         เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://citly.me/FoBGk

Visitor: 59
2023-08-17
สบวพ. เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจเสนอโครงการเชิงหลักการ Concept Paper ขอรับเงินอุดหนุนฯ เพื่อส่งนักวิจัยเต็มเวลา Full-time Researchers ไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจเสนอโครงการเชิงหลักการ Concept Paper

ขอรับเงินอุดหนุนฯ เพื่อส่งนักวิจัยเต็มเวลา Full-time Researchers ไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

เอกสารที่ต้องส่ง

1.แบบขออนุมัติรับทุนเพื่อส่งนักวิจัยไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ พ.ศ. 2566 (FtR-ตปท.-สมัคร-01) ส่งต้นฉบับตัวจริง

2.แบบข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper)  (FtR-ตปท.-Concept paper)

ส่งต้นฉบับตัวจริง + ไฟล์ในรูปแบบ MS Word มายัง Email : ird_fund@sut.ac.th

 

คณาจารย์ที่สนใจ ยื่นเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถานวิจัยฯ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

ดาวน์โหลดประกาศ และแบบฟอร์ม

ird.sut.ac.th/ird2020/N2eQEB

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)

โทรศัพท์ 4763