ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดข่าวทุน

2020-10-14
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สวก.]

Visitor: 19

ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ "Business Model Canvas for Researchers" โดย อาจารย์ ดร. มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Monopoly อาคารศูนย์เครื่องมือ 1 SEDA ลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/3a4UJ45
Visitor: 8

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจไก่โคราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง" เพื่อร่วมพัฒนาแผนวิจัย 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมวิจยพัฒน์ 1 อาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงทะเบียนออนไลน์ http://1ab.in/cBy
Visitor: 6

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ 2564 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/2CJSCpO หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ บพข. https://www.nxpo.or.th/C/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ
Visitor: 7

สวก.ประกาศรับข้อเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/30q8C8k หรือ https://bit.ly/3fOZmRx กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq
Visitor: 15

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      
Visitor: 5

วช.เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      
Visitor: 4
2020-09-21
วช. การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การเสนอขอรับทุน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด ประเด็นการวิจัย 1.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจิ้งหรีด 2.การวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจิ้งหรีด 3.การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจิ้งหรีด 4.การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจิ้งหรีดในประเทศไทย ขั้นตอนสำคัญ 1.ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการไปยังสถานวิจัยสำนักวิชา 2.สถานวิจัยสำนักวิชารวบรวมและจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ภายในเวลา 16.30 น. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.สรุปรายชื่อโครงการวิจัย 2.แบบหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 3.แบบข้อเสนอขอรับทุนเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด + สำเนา 7 ชุด) 4.แผ่นบันทึกข้อมูล File word และ PDF จำนวน 1 แผ่น 5.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ : 1. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน 2. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2557 – 2561 และในกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRIIS ใน ปีงบประมาณ 2562 – 2563 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้ 3. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/2Ft7lqP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) โทรศัพท์ 4761
Visitor: 20
2020-10-08
สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      สวก.เปิดเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564 ขั้นตอนสำคัญ 1. ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการไปยังสถานวิจัยสำนักวิชา 2. สถานวิจัยสำนักวิชารวบรวมและจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. 3. ผู้เสนอขอรับทุนกรอกข้อมูลในระบบของ สวก. ให้ครบถ้วน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัย (สถานวิจัยสำนักวิชาเป็นผู้ดำเนินการ) 2. เอกสารการแสดงสถานะการเป็นนักศึกษา หรือเอกสารการลงทะเบียนเรียน 3. เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 4. โครงร่างวิทยานนิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้รับทุนกำลังศึกษาอยู่ 5. หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 6. หนังสือรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ 7. ข้อเสนอโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขสำคัญ 1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2554 – 2561 ทั้งนี้ ในกรณีติดค้างงานวิจัยในระบบ NRIIS ใน ปีงบประมาณ 2563 - 2563 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรับรองตนเองในการปฏิบัติงานและ ควบคุมดูแลตนเองในการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลการวิจัยของผู้เสนอขอรับทุน 2. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3nf50AB
Visitor: 17
2020-09-23
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผู้ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผู้ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Visitor: 5
2020-10-09
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บพข.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผู้ที่โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บพข.)
Visitor: 3
2020-10-21
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3

1. แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการ
เรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
2. แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 2 
การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
3. แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
4. แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัยเพื่อเสริมสร้างการมีทักษะ
แห่งอนาคต ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต


ขั้นตอนสำคัญ
1. คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
2. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.


เงื่อนไข
กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียดได้ที่ 
https://bit.ly/2HkMVRq 
หรือ
https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564

เงื่อนไข
กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 4
2020-10-27
ศจย. และ สวก. ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประกาศทุนจากแหล่งทุนภายนอก ดังนี้
1)ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
(1)ทุนวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบ รับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ www.trc.or.th/th/media/attachments/2020/09/15/001-funding.pdf
(2)ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่ www.trc.or.th/th/media/attachments/2020/09/15/005-funding.pdf
(3)ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ดูรายละเอียดได้ที่ www.trc.or.th/th/media/attachments/2020/09/15/004-funding.pdf
(4)ทุนวิทยานิพนธ์ ดูรายละเอียดได้ที่ www.trc.or.th/th/media/attachments/2020/09/15/003-funding.pdf
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนสามารถ Download เอกสารการสมัครขอรับทุนได้ที่ website ศจย. www.trc.or.th ไปที่ Menu ศูนย์ข้อมูล และ ทุนวิจัย สำหรับทุนลำดับที่ (2)-(4) ให้ส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจะได้ดำเนินการจัดส่งไปยัง ศจย.
ต่อไป

2)สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
(1)ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ส่งใบสมัครล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนกำหนดวันเดินทางไปอบอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  ดูรายละเอียดได้ที่ www.arda.or.th/datas/file/02%20ประกาศการให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิ.pdf
(2)ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ส่งใบสมัครล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนกำหนดวันเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ดูรายละเอียดได้ที่  www.arda.or.th/datas/file/03%20ประกาศการให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนา.pdf
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th ไปที่ Menu ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม 

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย โทร 4753

Visitor: 6
2020-10-30
สกสว.รับข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2565 และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สกสว.รับข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน 
(Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2565
และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยฯ

ขั้นตอนสำคัญ
1. คณาจารย์ จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) หรือ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ 
(Full Proposal) และส่งข้อเสนอโครงการให้ 
สถานวิจัย (ตามกำหนดของแต่ละสำนักวิชา)
2.ถานวิจัย ส่งเอกสารแบบสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน 
พร้อมกลั่นกรองและ จัดลำดับความสำคัญให้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
3.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ประชุมร่วมกับ คณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งผลการพิจารณาให้ คณาจารย์ ดำเนินการกรอก ข้อมูลในระบบ NRIIS
4.คณาจารย์ กรอกข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS พร้อมแนบเอกสาร 
เช่น ข้อเสนอโครงการ ใบรับรองมาตรฐานการวิจัย ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย Print จากระบบ NRIIS ให้ สถานวิจัย จำนวน 2 ชุด
5.สถานวิจัย ส่งเอกสารให ้สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ดังนี้
    5.1    แบบสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
    5.2    ข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม พร้อมเอกสารแนบอื่นๆ      
6. ผู้บริหาร รับรองโครงการวิจัยเพื่อส่งข้อมูลในระบบ NRIIS
กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัย
- ในมนุษย์ 
- ในสัตว์ทดลอง 
- ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ 
researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองแนบ
ในระบบ

ศึกษารายละเอียด http://ird.sut.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761


สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน 
(Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
ลงทะเบียนภายใน10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.
ลงทะเบียน https://bit.ly/3jDHt9t

Visitor: 4
2020-11-05
ประกาศทุน Humboldt-foundation

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ประกาศทุน Humboldt-foundation

Georg Forster Research Grant for Researchers from Emerging and Developing Countries

Deadline : Applications are accepted throughout the year.

ดูรายละเอียดทุน  https://bit.ly/3k12Q4R

Visitor: 4
2020-11-10
Newton Fund : Transforming Systems through Partnerships

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

Newton Fund opportunity: Transforming Systems through Partnerships.
Deadline:       30th November 2020 at 12:00 midday (UK time).
For more information https://bit.ly/3l2ZYWh

 

Visitor: 5
2020-11-18
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย และนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัย เชิงวิชาการ ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัย และนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564
จำนวน 8 ประเภททุน โดยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง
=1. ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS ประกอบด้วย
1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
3) ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
4)  ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
5) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
6) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23
7) ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ศึกษารายละเอียดได้ที่

https://bit.ly/3pOHETU และ https://bit.ly/2IGYbbj


1. คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
2. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 16.30 น.

=2. ทุนที่ใช้ระบบการสรรหา ได้แก่ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 
1. โดยการเสนอชื่อผู้เข้าข่ายที่มีคุณสมบัติของเมธีวิจัยอาวุโส วช. จากคณบดีของสำนักวิชา (สำนักวิชาละไม่เกิน 3 ชื่อ)
โดยให้ส่งข้อมูลเป็นเรื่องลับ ไปยัง วช. ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาของ วช. 
2. ผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายหลัง


หมายเหตุ :  กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่
http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 6
2020-11-26
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 

Visitor: 5
2020-11-27
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Visitor: 5
2020-11-30
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

ประจำปี 2564
7 ประเด็น ดังนี้
1. การศึกษาด้านระบาดวิทยา
2. การดูแลผู้ป่วย
3. การป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์
4. การวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. การพัฒนายาแผนปัจจุบัน และยาแผนไทย 
6. การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 
7. การศึกษาและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2VcPVmB สามารถดาวน์โหลด“คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่
https://bit.ly/39ChHiL

หมายเหตุ :       

    1.นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน
    2.คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ใดๆ ในระบบ
NRIIS ระหว่างปี 2551 – 2561 และในกรณีติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS 
ในปีงบประมาณ 2562 – 2563 ให้นักวิจัยรับรองศักยภาพตนเองในการดำเนิน โครงการนี้ได้  
    3.กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอก ข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ    

Visitor: 19
2020-11-30
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 (รวม 6+1 รายการ)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ศึกษารายละเอียด
https://www.nrct.go.th และ https://nriis.nrct.go.th
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

คลิกดูโปสเตอร์

1.กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม 
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6333
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-1370-9 ต่อ 409, 410

2.กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6334
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-1370-9 ต่อ 409, 410

3. -กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์
    -กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6335
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-2445 ต่อ 406 - 408 และ 207


4. การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6340
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-1370-9 ต่อ 404, 405

5. ด้านเศรษฐกิจเกษตร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6338
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-1370-9 ต่อ 404, 405

6. โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6336
สอบถามข้อมูล โทร. 02 579-1370-9 ต่อ 308, 310

7. วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564
     1.มิติเชิงชุมชน สังคม 
     2.มิติเชิงนโยบายสาธารณะ 
     3.มิติความมั่นคง 
     4.การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ
กรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.nriis.go.th  และ https://bit.ly/39ChHiL

 

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอก ข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

 

Visitor: 6
2020-12-01
วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 

เมื่อกรอกรายละเอียดในระบบ NRIIS เรียบร้อย ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการ
จัดส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1.เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปริ้นจากระบบ NRIIS จำนวน 1 ชุด
2.เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
3.โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 1 ชุด 
4.กรอกข้อมูลหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักพร้อมลงนาม จำนวน 1 ชุด
5.หนังสือรับรองศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีอยู่ระหว่างการรับทุนอื่นและดำเนินการวิจัย (ถ้ามี)
6.หนังสือแสดงการรับทุนวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น (ถ้ามี)


ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/37gJh4g   

ดาวน์โหลด“คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ https://bit.ly/39ChHiL

หมายเหตุ :    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอก ข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ


ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 

Visitor: 3
2020-12-04
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน  "การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน 
"การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"
ภายใต้โปรแกรมที่ 4
ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

ขั้นตอนสำคัญ
1. คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS 
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564
2. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย 
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.

ศึกษารายละเอียด 
https://bit.ly/2Vi0mFg
หรือ
https://bit.ly/3mDqred

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัย
- ในมนุษย์ 
- ในสัตว์ทดลอง 
- ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ 
researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองแนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

Visitor: 8
2020-12-08
สทศ. ประกาศทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : สทศ.
ประกาศทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา

สมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร
https://bit.ly/2Li87JG

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา 4753

Visitor: 16
2020-12-15
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 [วช./บพข./สวทช.]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 

Visitor: 7
2020-12-15
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย 
ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 


สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สำหรับสถานวิจัยดำเนินการ)
2. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
4. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
5. ทั้งนี้เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว ให้ดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารดัง
กล่าวเข้าระบบ NRIIS และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
6. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.


กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่
http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ


ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/37KX4Ak และ http://ird.sut.ac.th/

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 7
2020-12-18
ด่วน!!!! แจ้งเงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

แจ้งเงื่อนไขการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

เนื่องจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ทั้งนี้ วช. ได้เพิ่มแบบฟอร์ม "หนังสือรับรองการนำส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุน" โดยแบบฟอร์มดังกล่าวต้องให้ผู้บริหารหน่วยงานลงนาม นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดดำเนินการส่งเอกสารให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน เพื่อรวบรวม มายัง สบวพ. ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1.     หนังสือรับรองการนำส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุน ข้อ 2 โดยระบุ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2.     ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
 รายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/3oScJES


ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 5
2020-12-18
(บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
จึงได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2564 
ตามกรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action

แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง
แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บําบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการ
ขึ้นทะเบียน
แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
แผนงานย่อยที่ 4 แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
แผนงานย่อยที่ 5 แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์
http://nriis.nrct.go.th/ 

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กําหนด ทั้ง file
word และ pdf ในระบบ 
ได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.) 

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กําหนดในการพิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบ
ฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. 
ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้ หรือ https://www.nxpo.or.th/C/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6347


ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 22
2020-12-21
สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

ขั้นตอนสำคัญ
1.สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 
2.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
3.หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
4.แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)
5.แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น
6.คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้
บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564

หมายเหตุ :     

1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

2. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรอง

ศึกษารายละเอียดได้ที่

https://bit.ly/3a4EJRz หรือ 
http://www.arda.or.th/research-fund02.php

 

Visitor: 5
2020-12-21
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย 
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2564

Visitor: 7
2020-12-23
ด่วนมาก!! บพท.ชี้แจงเป้าหมาย-วัตถุประสงค์กรอบการวิจัย 25 ธันวาคม 2563 นี้

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท.ชี้แจงเป้าหมาย-วัตถุประสงค์กรอบการวิจัย
----------------------------------------------------------
หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)” 
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นี้ 
ผ่านระบบ ZOOM 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.30 น. 
♥️Highlight♥️  

การชี้แจงกรอบการวิจัยเพื่อการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 และแนวทางและกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
การชี้แจงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละกรอบการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ดังนี้
• เวลา 09.30-10.00 น. “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
• เวลา 10.00-11.00 น. “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”
กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)  บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น”
• เวลา 11.00-11.30 น. “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
• เวลา 11.30-12.00 น. “การพัฒนาเมืองเพื่อการกระจายศูนย์กลางความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”
(***หมายเหตุ ในวันประชุมจริงเวลาในแต่ละช่วงอาจมีการคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย) 
                             **********************************
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ตั้งแต่วันนี้-23 ธันวาคม 2563 โดยแสกน QR Code ตามที่ระบุในโปสเตอร์ 
ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับการแจ้ง รหัสเข้าร่วมประชุม ZOOM ผ่าน SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
ทาง หน่วย บพท. จะรวบรวมและประมวลคำถามเพื่อตอบข้อซักถามหลังการชี้แจงในแต่ละกรอบการวิจัย และทางหน่วย บพท. มีของรางวัลแจกสำหรับคำถามที่ได้รับการคัดเลือกและโดนใจมากที่สุดจำนวน 5 รางวัล 

Visitor: 12
2020-12-23
บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ "ปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม"

1.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ระดับ Organizational Bridging Fund : S&T
2.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
ระดับ Organizational Bridging Fund : SHA
3.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ระดับ Network Strengthening Fund : S&T
4.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
ระดับ Network Strengthening Fund : SHA 

ขั้นตอนสำคัญ
1.สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
2.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม
สรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
3.ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
4.หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่กรอกรายละเอียด
เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง https://bit.ly/3rdtOei
5. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นใน
ระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง
6. เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว ให้ดำเนินการ
upload เอกสารดังกล่าว เข้าระบบ NRIIS และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน 
ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
7. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

เงื่อนไข
1.ต้องมี Letter of support จากทุก ๆ สถาบันต้นสังกัดของผู้ที่ร่วมโครงการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแนวทางในการเขียน Letter of support ปรากฎรายละเอียดใน
หัวข้อที่ 7 (ตามประกาศรับข้อเสนอโครงการ) และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ
สามารถ upload หนังสือรับรองได้ทาง ระบบ NRIIS
2.กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบ
รับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/2WBifzs
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 5
2020-12-23
บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ "ปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม"
1.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ระดับ Partnership Initiative Fund: S&T
2.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Partnership Initiative Fund: SHA

ขั้นตอนสำคัญ
1.สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564
2.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม
สรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
3.ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
4.หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่กรอกรายละเอียด
เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง https://bit.ly/2P2VGmN
5. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นใน
ระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง
6. เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว ให้ดำเนินการ upload เอกสารดังกล่าว
เข้าระบบ NRIIS และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน 
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เท่านั้น
7. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

เงื่อนไข
1.ต้องมี Letter of support จากทุก ๆ สถาบันต้นสังกัดของผู้ที่ร่วมโครงการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแนวทางในการเขียน Letter of support ปรากฎรายละเอียดใน
หัวข้อที่ 7 (ตามประกาศรับข้อเสนอโครงการ) และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ
สามารถ upload หนังสือรับรองได้ทาง ระบบ NRIIS
2.กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/2WBifzs
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 20
2020-12-29
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย "มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่" ปีงบ 64

จำนวน 2 กรอบการวิจัย 
1. กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/38IwAjc
2. แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น
กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/38U1XHZ

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 นั้น 

สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถเสนอข้อเสนอชุดโครงการวิจัยได้เพียง 1 ชุดโครงการวิจัย ต่อ 1 กรอบการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจประสานไปที่ 
เทคโนธานี
คุณกนกวรรณ บุญเครือบ เบอร์โทร 044-224875 
email: plantn.sut@gmail.com

เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำชุดโครงการวิจัย

ผู้เสนอขอรับทุน (ที่ผ่านการพิจารณาจากเทคโนธานี)
ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผ่านระบบ NRIIS
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564

Visitor: 5
2020-12-29
บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริมสำคัญ ปี 64 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริมสำคัญ ปี 64 "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 
กรอบการวิจัย ดังนี้
1.การใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการสร้าง
Learning and Innovation platform
2.ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติจริงโดยการสร้างนวัตกรชาวบ้านที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งจัดการความรู้ไปแก้ไขปัญหาสำคัญในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามรูปแบบที่ บพท. กำหนด ในระบบNRIIS
ภายในวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 https://bit.ly/34AaG0s หรือ https://www.nxpo.or.th/A

หมายเหตุ :  กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 5
2020-12-29
บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ปี 64 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประการรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ปี 64 "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)"
Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 
กรอบการวิจัย ดังนี้
1.นวัตกรรมการเรียนรู้และ/หรือนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น
และพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน
รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในพื้นที่
2.กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับจังหวัด และสร้างแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดตอบโจทย์
การจัดการศึกษาตามความต้องการและทุนเดิมของพื้นที่

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามรูปแบบที่ บพท. กำหนด ในระบบ NRIIS
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. 


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/34D7T6u  หรือ https://www.nxpo.or.th/A

หมายเหตุ :  กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 7
2021-01-01
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่ม เศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่ม
เศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำกรอบการวิจัยและประเด็น

โจทย์ที่ให้ความสำคัญดังนี้
1.การวิจัยและพัฒนากลไกความร่วมมือระดับเมือง ทั้งกลไกภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ระหว่างระบบการผลิตในพื้นที่กับความต้องการและการบริโภคในเมือง
2.การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (Prototype Area) เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมต่อระบบการผลิตกับความ
ต้องการและการบริโภคในเมืองในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เป็นต้น
3.การวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งการพัฒนาเชิงโครงสร้าง ระบบการผลิต ระบบการวิเคราะห์การลงทุน การพัฒนาคน
และเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่
บพท. กำหนด ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation
Information System : NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. 
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://bit.ly/3ho83Eaหรือ https://www.nxpo.or.th/A

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.thเพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร 4761
#sutresearch #วิจัยมทส #sut #มทส #irdsut

Visitor: 11
2021-01-07
บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบ 64 "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564  
เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

โดยมีกรอบให้การสนับสนุน ดังนี้ 
1. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
2. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อาทิ เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) ชุดตรวจวินิจฉัย (In Vitro Diagnostics) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งเพื่อการควบคุมติดตามการใช้วัคซีน และผลกระทบภายหลังจากการได้รับวัคซีน
3. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรตั้งแต่การส่งเสริมป้องกัน วินิจฉัย ดูแลรักษาและฟื้นฟู
4. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยที่ช่วยในการตัดสินใจ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข และการวางแผนรองรับสําหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนดในรูปแบบ MS Word และ PDF
พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เบื้องต้น
1.1 ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป
และเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้
1.2 มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน 
1.3 สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย 
การดําเนินงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
1.4 เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 3 ขึ้นไปโดยให้แนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงระดับของ TRL ใน ข้อเสนอโครงการด้วย 

2.เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
2.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียดทั้งในมิติของเทคนิคและธุรกิจ โดยการให้คะแนนจากการประเมินเอกสารข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และเสนอ
คณะอนุกรรมการเฉพาะแผนงาน/คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 
2.2 กรณีโครงการได้รับการสนับสุนจากผู้ใช้งานและอุตสาหกรรมในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2XeURs2
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ บพข.ได้ที่ https://www.nxpo.or.th/C/ ในหัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ

หมายเหตุ :  กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th
เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

 

Visitor: 5
2021-01-12
วช.ประกาศรับข้อเสนอวิจัย e-ASIA Joint Research Program (FY2022) ข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช.ประกาศรับข้อเสนอวิจัย e-ASIA Joint Research Program (FY2022) ข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research)
ในประเด็น เรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”
ดังต่อไปนี้
1. การดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) และการดื้อยา (drug resistance)
2. การเตรียมความพร้อม และการรับมือกับโรคระบาด
3. การแทรกแซง และมาตรการตอบโต้ที่ปรับให้เข้ากับบริบทของภูมิภาค
4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรคติดเชื้อ และโรคที่เกิดขึ้นร่วม (Co-morbidities)
5. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น e-health, Telemedicine เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง และการพัฒนา Mapping Tool

        ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามรูปแบบที่ วช. กำหนด ในรูปแบบ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564

        ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย 
และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการต่างๆ ของ วช. ได้ที่ https://bit.ly/2MGunOd
 
หมายเหตุ :  
1. นักวิจัยทุกท่านต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน
2. คณาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับ ทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ 
ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2555 – 2561
3. หากนักวิจัยไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการ (Lead PI) นักวิจัยจะต้องดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัยที่จัดทำ
ด้วยภาษาอังกฤษไปยังอีเมลของฝ่ายเลขาฯ ตามประกาศฯ ของ วช.
4. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ
5. หากได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนฯ ศูนย์กิจการนานาชาติ (CIA) จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มเติม 
โดยผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ต้องดำเนินการ
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ (https://bit.ly/3oliElM) ในการขอรับงบประมาณสนับสนุน
จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 โครงการ 
สามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุมิตรา CIA โทร. 044-224144


ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร.4761
 

Visitor: 3
2021-01-14
สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษา&ป้องกันโรคอุบัติใหม่" รอบ2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
“การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่” 
ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) 

ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น.
1.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
2.หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3.แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)
4.แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น
5.กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ
1. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสาร
การลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ 
และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
2. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/39dhgeE หรือ http://www.arda.or.th/research-fund02.php

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร. 4761

Visitor: 7
2021-01-15
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Visitor: 4
2021-01-18
The Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

The Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุน 
โดยให้ส่ง Project Concept Note ถึงกรมป่าไม้ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  
พร้อมกับส่ง File ไปที่ 
คุณพัฒนา เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ prattana71@gmail.com 
โดย AFoCO จะพิจารณา Project Concept Note เบื้องต้นก่อน
และแจ้งผลให้ดำเนินการพัฒนา Full Proposal ต่อไป

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/3bAAbmG

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอทุน
Template for Project Concept Note
https://bit.ly/3sqetrq
Template for Project Proposal
https://bit.ly/2N19Pjj

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมป่าไม้ 
02-5614292 ต่อ 5673 และ 5034

กรณีที่ต้องการให้ สบวพ. เป็นผู้จัดส่งเอกสารการสมัคร
ขอรับทุนวิจัยไปยังกรมป่าไม้ ขอให้ส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทร. 4753

Visitor: 11
2021-01-19
แจ้งนักวิจัย ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ NRIIS

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

แจ้งนักวิจัย ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ NRIIS

ดูรายละเอียด
https://nriis.nrct.go.th/

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร. 4761

Visitor: 11
2021-01-26
สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

จำนวน 9 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 
รอประกาศฯ เพิ่มเติมจากแหล่งทุน

2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3sEbmfD

3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ixMcKY

4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qBuARb

5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2XZ5obb

6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3pdmopS

7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qCokIS

8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
รอประกาศฯ เพิ่มเติมจากแหล่งทุน  

9. แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ
รอประกาศฯ เพิ่มเติมจากแหล่งทุน

 

สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)

2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ

3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)

4. แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น

5. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรอง

 

หมายเหตุ :   

1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 
จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร.4761

Visitor: 13
2021-01-27
วช. ขอเชิญนักวิจัย มทส. เสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. ขอเชิญนักวิจัย มทส. เสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิจัย
รางวัลวิทยานิพนธ์
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

1. นักวิจัยรวบรวมผลงานสำหรับขอรับรางวัลเพื่อเตรียมยื่นในระบบ NRIIS
2. นักวิจัยกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มสำหรับผู้บริหารลงนาม” จำนวน 1 ชุด 
แล้วส่งไปยัง สถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน 
[ โดยระบุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ]

3. สถานวิจัยสำนักวิชาจัดส่ง “แบบฟอร์มสำหรับผู้บริหารลงนาม” ให้ สบวพ. เสนอผู้บริหาร ลงนาม เพื่อใช้แนบในระบบ NRIIS พร้อมเอกสารสรุปรายชื่อการขอรับรางวัลการวิจัย แห่งชาติ 
ภายใน 20 เมษายน 2563

4. นักวิจัยยื่นเสนอผลงาน ในระบบ NRIIS หัวข้อ “รางวัลวิจัยที่เปิดรับ”
[ กรณีรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จะต้องให้หน่วยงานเสนอชื่อในระบบ NRIIS ก่อนจึงจะสามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ NRIIS ได้ ]

5. นักวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว  จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูล ไปยังแหล่งทุน 
ภายใน 30 เมษายน 2564


***นักวิจัยที่เสนอผลงานต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS***


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/3bGrN5d

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 8
2021-02-02
ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร"
1.ขั้นตอนการกำหนด User/Password 
สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อที่ สบวพ. ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งกำหนด 1.User/Password เพื่อให้นักวิจัยใช้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน    จำนวน 1 ชุด 
1.2 ข้อเสนอโครงการ                จำนวน 1 ชุด
1.3 ข้อมูลสำหรับการสร้างผู้จัดการโครงการ             จำนวน 1 ชุด
1.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง        จำนวน 1 ชุด 
1.5 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)                จำนวน 1 ชุด
2. ขั้นตอนการส่งไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
เมื่อนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการในระบบเรียบร้อยแล้วขอให้นักวิจัยนำส่งเอกสารไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
ด้วยตนเองภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรจุข้อมูลในแผ่น DVD หรือแผ่น CD อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้
2.1 ไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ (.pdf)
2.2 ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (.pdf)
2.3 สำเนาบัตรประชาชน,ผู้มอบอำนาจ,ผู้จัดการโครงการและพยาน (.pdf)
2.4 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc .docx)
2.5 เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ    

ศึกษารายละเอียด
http://www.enconfund.go.th/index.php

ดาวน์โหลดเอกสาร 
https://bit.ly/3pxPvEA

ยื่นข้อเสนอโครงการฯ
project.enconfund.go.th

Visitor: 7
2021-02-02
ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก"

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ"กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก"
1.ขั้นตอนการกำหนด User/Password 
สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพื่อที่ สบวพ. ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งกำหนด 1.User/Password เพื่อให้นักวิจัยใช้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน    จำนวน 1 ชุด 
1.2 ข้อเสนอโครงการ                จำนวน 1 ชุด
1.3 ข้อมูลสำหรับการสร้างผู้จัดการโครงการ             จำนวน 1 ชุด
1.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง        จำนวน 1 ชุด 
1.5 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)                จำนวน 1 ชุด
2. ขั้นตอนการส่งไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
เมื่อนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการในระบบเรียบร้อยแล้วขอให้นักวิจัยนำส่งเอกสารไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
ด้วยตนเองภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรจุข้อมูลในแผ่น DVD หรือแผ่น CD อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้
2.1 ไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ (.pdf)
2.2 ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (.pdf)
2.3 สำเนาบัตรประชาชน,ผู้มอบอำนาจ,ผู้จัดการโครงการและพยาน (.pdf)
2.4 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc .docx)
2.5 เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ    

ศึกษารายละเอียด
http://www.enconfund.go.th/index.php

ดาวน์โหลดเอกสาร 
https://bit.ly/3pxPvEA

ยื่นข้อเสนอโครงการฯ
project.enconfund.go.th

Visitor: 12
2021-02-03
บพข. เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 2564 และ สบวพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมอง ผ่าน Zoom

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพข. เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 2564

และ สบวพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมอง
ผ่าน Zoom

แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep
Science and Tech Accelerator)

ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบ NRIIS
ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยสามารถเสนอข้อโครงการวิจัยได้เพียง 1 ข้อเสนอโครงการ เท่านั้น!!

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอเชิญ คณาจารย์ มทส. ที่สนใจ
เข้าร่วมประชุมระดมสมอง 
เพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการดังกล่าว
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.

https://zoom.us/j/6875464200
Zoom ID : 6875464200

Visitor: 7
2021-02-03
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 

มีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ประเด็นวิจัย ดังนี้
     1. ครอบครัว ชุมชน คนรอบข้าง : ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในยุคสมัยของความพลิกผัน
     2. ภูมิทัศน์ ภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศ : นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยแอนโทรโพซีน
     3. ของเก่าที่ต้องเล่าใหม่ : การท้าทายพรมแดนทางทฤษฎีของศาสตร์และศิลป์
     4. ความรู้คืออำนาจ – มนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนา : การสร้างความยั่งยืนจากฐานราก ผ่านภาษาวรรณกรรม วัฒนธรรม และศิลปะ

ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัย 2 รูปแบบ ดังนี้
    1. การสนับสนุนทุนวิจัยแบบกลุ่ม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา
ในกลุ่ม จำนวน 2-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถควบคุมกลุ่มวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 1 กลุ่ม
     2. การสนับสนุนแบบรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา จำนวน 1 คน

        ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
พร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอโครงการเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว”) 
ในระบบ NRIIS และจัดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์และแนวทางการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ให้สำนักประสานงานโครงการฯ ภายในเวลาที่กำหนด
ทางไปรษณีย์เท่านั้น กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามที่อยู่ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564
(เอกสารต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ส่งในระบบ NRIIS ทุกประการ และนับให้วันที่ 15 มีนาคม 2564 
เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย)   

        เพื่อให้การยื่นข้อเสนอการวิจัยของบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวให้จัดทำข้อเสนอการวิจัย
 และศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3oCz491

หมายเหตุ :       
1. ผู้เสนอขอรับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลประวัติ และข้อมูลการนำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา
2. จัดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์และแนวทางการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ให้สำนักประสานงานโครงการฯ 
ภายในเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์เท่านั้น (เอกสารต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ส่งในระบบ NRIIS ทุกประการ 
และนับให้วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS 
และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย) กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามที่อยู่ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ
3. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส.
โทร. 4761

Visitor: 13
2021-02-08
สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย] [เพิ่มเติมข้อมูลแผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

จำนวน 9 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 
ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3sEbmfD

3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ixMcKY

4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qBuARb

5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2XZ5obb

6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3pdmopS

7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qCokIS

8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

9. แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ
ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

 

สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)

2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ

3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)

4. แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น

5. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 

กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรอง

 

หมายเหตุ :   

1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 
จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/3rw7s79

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร.4761

Visitor: 24
2021-02-08
สป.อว. เปิดรับสมัครทุน "พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่" ปีงบ 64

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สป.อว. เปิดรับสมัครทุน "พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่" ปีงบ 64
ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายใน 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แบบเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
2. แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดทำเป็นภาษาไทย)
3. จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ในกรณีที่นักวิจัยที่ปรึกษาอยู่ต่างประเทศ
4. หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ.2016 ถึงปัจจุบัน)
5. สำหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอขอรับทุน จะพิจารณาข้อมูลตามที่ได้บันทึกในระบบ NRIIS

หมายเหตุ :   กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3oBl5Ai

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.
โทร. 4761

Visitor: 6
2021-02-08
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต  แผนงานย่อยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ปีงบ 64 [รอบ2]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต 
แผนงานย่อยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ปีงบ 64 [รอบ2]

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามที่ บพข. กำหนด ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ NRIIS 
ภายใน 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.


เกณฑ์ในการพิจารณา
1. ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการ ขึ้นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขของการประกาศทุนที่ระบุไว้
2. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจน สอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรวิจัย มีประสบการณ์จริงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ การพัฒนา เทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงผ่านผู้ผลิตในประเทศ
3. โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบย่อย ควรมีผู้ประกอบการที่จะนำผลวิจัยไปใช้จริงเข้าร่วมโครงการด้วย


หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3j3z8gN

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.
โทร. 4761

Visitor: 5
2021-02-08
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต  แผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง ปีงบ 64 [รอบ2]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต 
แผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง ปีงบ 64 [รอบ2]


ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามที่ บพข. กำหนด ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ NRIIS 
ภายใน 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.


เกณฑ์ในการพิจารณา
1. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องตาม แนวทางประกาศทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป้าหมายในการเน้นการ optimize ระบบของ การดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพ ดีที่สุด ใช้เงินลงทุนน้อยสุด โดยจะเน้น เพื่อการพัฒนาสำหรับใช้ในรถจริงเป็นหลัก
2. โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบย่อยควรมีผู้ประกอบการที่จะนำผลวิจัยไปใช้ จริงเข้าร่วมโครงการด้วย

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3oClfaD

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.
โทร. 4761

Visitor: 16
2021-02-10
หัวเรื่อง "วช. ร่วมกับสถานฑูตฝรั่งเศสฯ ขอเชิญสมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก."

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 
ขอเชิญชวนนักศึกษา คปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส สมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก.
 
เพื่อไปศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้    
- เงินรายเดือน 1,200 EUR (ระยะเวลา 6 เดือน)
- ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส
- ที่พักราคาพิเศษโดย Campus France ในการดูแลจัดหาที่พัก
- ฟรีค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
- คอร์สอบรมภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://shorturl.asia/K28tv 
และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3jvRGGu 
โดยส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วน พร้อมสแกนไฟล์เป็น PDF 
กลับมายัง วช. ทางเมล rgj.phd@nrct.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สถานทูตฝรั่งเศส
จะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลไปยังผู้สมัครโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชั้น 4 อาคาร วช 2 เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ผู้ประสานงาน : คุณปิติ ดุรงคเดช โทร. 02 579 1370-9 ต่อ 424

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร 4761

Visitor: 7
2021-02-10
สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข" ปีงบ 65

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข" ประจำปีงบประมาณ  2565

ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/2YOusCe

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) กรอกข้อมูลที่ 
http://researchform.sut.ac.th/ เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

Visitor: 6
2021-02-10
สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย" ปีงบ 65

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย" ประจำปีงบประมาณ 2565

ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/3jjqWsR

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) กรอกข้อมูลที่ 
http://researchform.sut.ac.th/ เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

Visitor: 6
2021-02-11
สปสช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย E-Referral System ส่วนต่อขยายระบบรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ" ปีงบ64

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
มีความประสงค์จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 
เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย E-Referral System 
ส่วนต่อขยายระบบรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ ปีงบประมาณ 2564” 

ภายใต้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 

ผู้สนใจส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนไปยัง สปสช. กทม. 
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ศึกษารายละเอียด https://bit.ly/3rLgld1

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สบวพ.
โทร 4753

Visitor: 8
2021-02-11
ด่วน ! [เพิ่มเติม 3 กลุ่มวิจัย] ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" ปี 64

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ (เพิ่มเติม 3 กลุ่มงาน)
ดังนี้
1. กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทดแทน 
2. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
3. กลุ่มงานส่งเสริมอนุรัษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย

ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ    

1.ขั้นตอนการกำหนด User/Password 
สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อที่ สบวพ. ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารลง
นามในหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งกำหนด 1.User/Password เพื่อให้นักวิจัยใช้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ โดยมี
เอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน    จำนวน 1 ชุด 
1.2 ข้อเสนอโครงการ                จำนวน 1 ชุด
1.3 ข้อมูลสำหรับการสร้างผู้จัดการโครงการ             จำนวน 1 ชุด
1.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง        จำนวน 1 ชุด 
1.5 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)                จำนวน 1 ชุด
2. ขั้นตอนการส่งไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
เมื่อนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการในระบบเรียบร้อยแล้วขอให้นักวิจัยนำส่งเอกสารไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
ด้วยตนเองภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรจุข้อมูลในแผ่น DVD หรือแผ่น CD อย่างน้อย
2 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้
2.1 ไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ (.pdf)
2.2 ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (.pdf)
2.3 สำเนาบัตรประชาชน,ผู้มอบอำนาจ,ผู้จัดการโครงการและพยาน (.pdf)
2.4 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc .docx)
2.5 เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ    


ศึกษารายละเอียด
http://www.enconfund.go.th/index.php

ดาวน์โหลดเอกสาร 
https://bit.ly/3pxPvEA

ยื่นข้อเสนอโครงการฯ
project.enconfund.go.th

Visitor: 10
2021-02-17
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย วช. ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย วช. ประจำปี 2564

Visitor: 4
2021-02-19
[เปลี่ยนแปลงข้อมูล] สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

จำนวน 9 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3sEbmfD

3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ixMcKY

4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qBuARb

5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2XZ5obb

6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3pdmopS

7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qCokIS

8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

9. แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

 

สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)
4. แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น
5. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรอง

 

หมายเหตุ :   

1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 

(รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 
จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/3rw7s79

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร.4761

Visitor: 5
2021-02-22
ด่วนมาก!! [เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม] สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบ 2565 [9 แผนงานวิจัย]

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

จำนวน 9 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79
2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3sEbmfD
3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ixMcKY
4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3qBuARb
5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2XZ5obb
6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3pdmopS
7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ศึกษารายละเอียดได้ที่
https://bit.ly/3qCokIS
8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79
9. แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ ศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/3rw7s79

 สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
3. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 4 ชุด)
4. แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จำนวน 2 แผ่น
5. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรอง

 หมายเหตุ :   
1. ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 3. ชื่อหัวหน้าหน่วยงานสังกัด และ ในหนังสือนำส่ง ระบุ 
(รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 
จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/3rw7s79

สวก. เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ โดยขอให้นักวิจัยใช้แบบฟอร์ม  http://www.arda.or.th/research-fund02.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร.4761

Visitor: 5
2021-02-24
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (บพข.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (บพข.)

Visitor: 5
2021-03-02
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation) ปีงบ 2564 รอบ 2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต "แผนงานย่อยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation)" ปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามที่ บพข. กำหนด ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ NRIIS 
ภายใน 24 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.

เกณฑ์ในการพิจารณา
1.ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการ ขึ้นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
2.มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจน สอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรวิจัย มีประสบการณ์จริงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนา เทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงผ่านผู้ผลิตในประเทศ
3.โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบย่อย
ควรมีผู้ประกอบการที่จะนำผลวิจัยไปใช้จริง
เข้าร่วมโครงการด้วย

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO)
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/3pLlW1H

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 6
2021-03-02
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อยเทคโนโลยีระบบราง (Railway) ปีงบ 2564 รอบ 2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต "แผนงานย่อยเทคโนโลยีระบบราง (Railway)" ปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
ตามที่ บพข. กำหนด ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ NRIIS 
ภายใน 24 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.

เกณฑ์ในการพิจารณา
1.ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการ ขึ้นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้
2.มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายในการ
พัฒนาบุคลากรวิจัย มีประสบการณ์จริงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงผ่านผู้ผลิตในประเทศ
3.ข้อเสนอโครงการต้องมี Local Content มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของปริมาณ Local
Content ตามศักยภาพ ความพร้อมของอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น โครงการที่มี การใช้ชิ้นส่วน ที่มีศักยภาพในการผลิต
เองภายในประเทศมาก ก็ควรมี Local Content ในปริมาณที่สูงสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่มี
ภายในประเทศ
4.โครงการที่มีผู้ใช้ที่จะซื้อไปใช้จริง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ องค์กรอื่นๆ เข้าร่วมงานพัฒนาในโครงการจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) กรอกข้อมูลที่
researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/37CixvU

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 5
2021-03-04
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก

Visitor: 9
2021-03-08
บพท.ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการฯ Learning City/ Flagship ประจำปี 64 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 
“การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้


ประเด็นโจทย์
1. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับเมือง
2. พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น เครือข่ายสถานศึกษาของเมือง หอศิลป์วิทยาการ ถนนแห่งการเรียนรู้ (Learning Street)
ตลาดสินค้าท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ (Local Learning Market) พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เป็นต้น ด้วยกระบวนการศึกษาท้องถิ่น (Local Study)
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยึดโยงกับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์และ การบริการในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของคน
ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม    

เป้าหมาย
ยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านพื้นที่การเรียนรู้ด้วยกลไกความร่วมมือระดับเมือง

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบ File Word และ/หรือ PDF Document ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพท. กำหนด
ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย
และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/38dbMRt หรือ https://www.nxpo.or.th/A

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 5
2021-03-10
บพข. มีกำหนดการจัดอบรม เรื่อง ประเมินผลกระทบจากการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีกำหนดการจัดอบรม เรื่อง ประเมินผลกระทบจากการวิจัย 
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมรับชมผ่านระบบ Facebook Live ที่เฟสบุ๊คเพจ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่ง
ขันของประเทศ-บพข. หรือสแกน QR Code รายละเอียดตามรูปแนบ
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ. มทส.

Visitor: 5
2021-03-16
TSRI Seminar Series on International Research Collaboration Policy ครั้งที่ 1

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

TSRI Seminar Series on International Research Collaboration Policy ครั้งที่ 1

เวทีเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ทั้งระดับนโยบาย หน่วยบริหารจัดการทุน
รวมถึงนักวิจัยในระบบ

โดยวิทยากรจะมาบรรยายเรื่องการติดตามและเมินผลของ UK Research and Innovation (UKRI) โดยใช้แพลตฟอร์ม "Researfish"
เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ให้ทุนและมหาวิทยาลัยใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก

ประชุมพร้อมกันผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ : https://forms.gle/fGPpsWCD9u1aKRvB6

Visitor: 6
2021-03-26
วช. รับสมัครข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุน NRCT-KETEP Joint Grant Call กรอบงานวิจัย พลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบ64

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม
ทุน NRCT-KETEP Joint Grant Call 
กรอบงานวิจัย “พลังงานแสงอาทิตย์”
ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT-KETEP)
ประจำปีงบ 2564


ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน
จัดส่งเอกสารให้ สบวพ.
 ภายใน 20 เมษายน 2564 
1.สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูล
การเสนอขอรับทุน (สถานวิจัยดำเนินการ)
2. ข้อเสนอการวิจัย จำนวน 1 ชุด
3.หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา NRCT-KETEP 
Joint Grant Call 2564 ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
4.คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง
5.เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 
ให้แนบเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ NRIIS และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เท่านั้น

ศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/3lu6fLV

ข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอขอฯในส่วนของผู้บริหารลงนาม 
โปรดระบุ 
รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

หากได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนฯ ศูนย์กิจการนานาชาติ (CIA) 
จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/3oliElM
ในการขอรับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ต่อ 1 โครงการ
และสามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่อยู่ในความร่วมมือได้ที่ 
https://bit.ly/2XkmFLJ หรือสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณสุมิตรา โทร 044-224144

กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัย 

 • ในมนุษย์ 
 • ในสัตว์ทดลอง 
 • ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 

กรอกข้อมูลที่  researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองแนบในระบบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761
 

Visitor: 5
2021-03-29
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Visitor: 5
2021-04-09
เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามสำหรับเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามสำหรับเสนอขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
วช. ขอเชิญนักวิจัย มทส. เสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิจัย
รางวัลวิทยานิพนธ์
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

1. นักวิจัยรวบรวมผลงานสำหรับขอรับรางวัลเพื่อเตรียมยื่นในระบบ NRIIS
2. นักวิจัยกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มสำหรับผู้บริหารลงนาม” จำนวน 1 ชุด 
แล้วส่งไปยัง สถานวิจัยสำนักวิชาของท่าน 
[ โดยระบุ : รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ]

3. สถานวิจัยสำนักวิชาจัดส่ง “แบบฟอร์มสำหรับผู้บริหารลงนาม” ให้ สบวพ. เสนอผู้บริหาร ลงนาม เพื่อใช้แนบในระบบ NRIIS
พร้อมเอกสารสรุปรายชื่อการขอรับรางวัลการวิจัย แห่งชาติ 
ภายใน 20 เมษายน 2563

4. นักวิจัยยื่นเสนอผลงาน ในระบบ NRIIS หัวข้อ “รางวัลวิจัยที่เปิดรับ”
[ กรณีรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จะต้องให้หน่วยงานเสนอชื่อในระบบ NRIIS ก่อนจึงจะสามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ
NRIIS ได้ ]

5. นักวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารการ
ลงนามของผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว  จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูล ไปยังแหล่งทุน 
ภายใน 30 เมษายน 2564
***นักวิจัยที่เสนอผลงานต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS***
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/3bGrN5d

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 16
2021-04-16
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน วช. ปีงบ 65

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
31 พฤษภาคม 2564
โดยมีเงื่อนไข 1) โจทย์วิจัยมาจากความต้องการของภาคเอกชนและภาคเอกชนร่วมทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 2) TRL ระดับ 3 ขึ้นไป รายละเอียดกรอบการวิจัย ดังนี้

1.       พัฒนาเครื่องจักรกล/กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบติดตาม/ควบคุมอัตโนมัติต้นแบบ หรือขยายขนาดกระบวนการผลิต (Scale up) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภาคการผลิต

2.       พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Healthy food) หรืออาหารใหม่ (Novel food) เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคที่เกิดในผู้สูงอายุ และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัย
ในประเทศ

3.       พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ/ควบคุม คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ

4.       พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์ฉลาด (Smart packaging) ฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้ (Edible film or packaging) บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green packaging) เป็นต้น เพื่อลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

สำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
(Full Proposal) ได้ที่ Link Download: https://shorturl.asia/cIjQs ติดต่อสอบถาม 02-470-9249
ส่งเอกสารกลับมาที่: ffi.trf@gmail.com

หมายเหตุ :  

1.       ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเฉพาะโครงการที่จำเป็นต้องมีการศึกษาในมนุษย์ เพื่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
2.       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2CwYqmq เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย ฝ่ายบริหารงานทุนและติดตามประเมินผล สบวพ. มทส.

Visitor: 7
2021-04-23
บพข. กลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ มีกำหนดประชุมออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ Customer Mindset เพื่อขอรับทุน ปีงบ 65

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ภายใต้แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ มีกำหนดการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ Customer Mindset
เพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.15 – 12.15 น.
ท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรมแกรม Zoom ตามลิงค์ที่แนบมาด้วยด้านล่าง
หรือสแกน QR Code รายละเอียดตามรูปแนบ และผ่านระบบ Facebook Live ที่เฟซบุ๊คเพจ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข. 
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

ลิงค์เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
https://zoom.us/j/5886650384

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ. มทส.

Visitor: 4
2021-04-27
บพข.รับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบ 2565 (รอบที่ 1)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่1) 
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- โปรแกรม 10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)

- โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

- โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด 
ทั้ง ในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. 

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2PlA0Tq 

หมายเหตุ :    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO) 
กรอกข้อมูลที่ researchform.sut.ac.th (ระบบนี้ใช้ได้เฉพาะอินเตอร์เน็ต มทส. เท่านั้น) 
เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 2
2021-05-03
ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็น แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2 ความท้าทายใหม่ของประเทศกับการเข้าสู่ยุคเกษตรและประมงแม่นยำ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สกสว. ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มอ. 
ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็น แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2  "ความท้าทายใหม่ของประเทศกับการเข้าสู่ยุคเกษตรและประมงแม่นยำ" 
ในวันพุธที่ 5 พ.ค. นี้ เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเทคโนโลยีสำหรับการเกษตรและประมงแม่นยำ 
ลงทะเบียนร่วมงานได้ทาง QR Code หรือที่ https://forms.gle/RbwCraRwbSvz7pkr9
รับชมการบรรยายที่ : https://kyl.psu.th/fS52WsjZ8

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

Visitor: 5
2021-05-06
เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข.  แผนเกษตรและอาหาร ปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

Are you ready?
เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. 
แผนเกษตรและอาหาร ปีงบประมาณ 2565 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
รับชมได้ผ่านช่องทาง zoom และ facebook live

zoom:
https://zoom.us/j/91707891800?pwd=SnhnNENQN1lEMVhUUEQ5UEZVUjlNUT09

facebook:
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ. มทส.

Visitor: 18
2021-05-11
บพข. Are you ready? เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.
Are you ready?
เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง
https://bit.ly/3uCfm0F

และรับชมได้ผ่านช่องทาง Cisco Webex และ facebook live
https://bit.ly/3uCfm0F
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.

Visitor: 4
2021-05-12
บพข. Let’s start now! เตรียมพร้อมข้อเสนอโครงการให้ตรงเป้า แผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.
Let’s start now!
เตรียมพร้อมข้อเสนอโครงการให้ตรงเป้า แผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ปีงบประมาณ 2565
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่ Zoom Meeting ตามลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้ หรือแสกน QR code ตามรูป
https://zoom.us/j/5886650384...
Meeting ID: 588 665 0384
Passcode: EN2564
และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook “หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.”
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.

Visitor: 5
2021-05-13
วช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ รวมพลังประชาคมวิจัยเคลื่อนไทยด้วย BCG Model

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “รวมพลังประชาคมวิจัยเคลื่อนไทยด้วย BCG Model” 

พบผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการเสวนา และผู้ร่วมเสวนา
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา  ผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกรรมการ BCG
ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
คุณอมรพล หุวะนันทน์  ผู้ร่วมก่อตั้ง moreloop สตาร์ทอัพประเทศไทย

และ ดำเนินรายการ โดย คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

พบกันวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30-12.30 น.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ https://www.facebook.com/nrctofficial
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่านระบบ Zoom https://zoom.us/meeting/register/tJwvcuirqzIuE903mSD11ShCPTFwZ3LO85Tr

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
สบวพ.

Visitor: 4
2021-05-13
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Visitor: 14
2021-05-14
บพค.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Reskill/Upskill (รอบ 2 ) ปีงบ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

แผนงานหลัก การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
แผนงานย่อย การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ปีงบ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2564

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
-คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS 
-การยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการในระบบฯ 
ให้แนบไฟล์ Word document ที่มีข้อมูลครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่กรอกในระบบฯ ด้วย 
โดยใช้แบบฟอร์มที่ บพค. ให้ไว้บน website 
-ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย 
ภายใน 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3evIiSz

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 5
2021-05-17
บพค.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Work Integrated Learning, WiL (รอบ 2 ) ปีงบ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการ (รอบ2) 
แผนงานหลัก การสร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
แผนงานย่อย การพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบ
บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WiL)
ภายใต้โปรแกรมที่ 3 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2564

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
-คณาจารย์กรอกข้อมูลการเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS ภายใน 11 มิถนายน 2564
-การยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการในระบบฯ 
ให้แนบไฟล์ Word document ที่มีข้อมูลครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่กรอกในระบบฯ ด้วย 
โดยใช้แบบฟอร์มที่ บพค. ให้ไว้บน website 
-ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย 
ภายใน 14 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://researchform.sut.ac.th เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3hrdjc7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 7
2021-05-17
วช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา Online ในหัวข้อ เรื่อง โควิด-19 กับความกลัว กลัวโควิด- กลัววัคซีน-กลัวอด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา Online ในหัวข้อ เรื่อง “โควิด-19 กับความกลัว: กลัวโควิด- กลัววัคซีน-กลัวอด”
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการเสวนา
ผู้ร่วมเสวนา
ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

และ ดำเนินรายการ โดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วช.
พบกันวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00-16.30 น.
รับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่านระบบ Zoom 
https://bit.ly/3wbKrJ7

Facebook
https://www.facebook.com/nrctofficial

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารงานทุนและติดตามประเมินผล
สบวพ.

Visitor: 4
2021-06-04
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบ 2564 (วช.และ บพค.)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบ 2564 (วช.และ บพค.)

Visitor: 6
2021-06-18
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Visitor: 2
2021-06-18
ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Visitor: 6
2021-09-21
ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย  และการเสนอขอรับทุน Fundamental Fund (FF) จาก สกสว.

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และการเสนอขอรับทุน Fundamental Fund (FF) จาก สกสว.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ [วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.]

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณวิจัย มทส.
และการเสนอขอรับทุน FF ปีงบฯ 2566 ผ่านระบบออนไลน์  [วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.]

ขอมาตรฐานการวิจัย  http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php

ดูแผนงานหลัก มทส. ที่เสนอขอทุน FF และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
https://bit.ly/3kokao1


ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณวิจัย มทส.
และการเสนอขอรับทุน FF ปีงบฯ 2566 ผ่านระบบออนไลน์  [วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.]
 

Visitor: 6
2021-10-18
การเขียน Acknowledgement สำหรับโครงการที่ได้รับทุน Fundamental Fund (FF)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

การเขียน Acknowledgement สำหรับโครงการที่ได้รับทุน Fundamental Fund (FF)

 “This work was supported by (i) Suranaree University of Technology (SUT) , (ii) Thailand Science Research and Innovation (TSRI) , and (iii) National Science, Research and Innovation Fund (NSRF)”

และระบุรหัสโครงการในระบบ NRIIS

Visitor: 21
2021-10-29
แจ้งเงื่อนไขในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ (ทุน 2 แสน)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งเงื่อนไขในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ (ทุน 2 แสน)
เพื่อให้การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน และตอบสนอง KPI (Reinventing University) ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งเงื่อนไขสมัครรับทุน 2 แสน ดังนี้
1.กรณีสมัครรับทุน จำนวน 1 ทุน ผลผลิตที่ได้รับจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Quartile Score อยู่ในกลุ่มที่ 1 (Q1) หรือ กลุ่มที่ 2 (Q2) เท่านั้น
2.กรณีสมัครรับทุน จำนวน 2 ทุน ทุนวิจัยลำดับที่ 2 ผลผลิตที่ได้รับจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Quartile Score อยู่ในกลุ่มที่ 1 (Q1) เท่านั้น

โดยการส่งเอกสารการสมัครรับทุน ให้ระบุ Q ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการใน Concept paper (ในหัวข้อที่ 8 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ)

Visitor: 7
2021-11-09
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 2)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

• โปรแกรม 10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)

• โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9491

Visitor: 8
2021-11-26
วช. ขยายเวลา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตศึกษา วช. ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ประเด็นวิจัย ดังนี้
1.    สุนทรียภาพข้ามศาสตร์-มนุษยชาติข้ามศิลป์: การแปลงทุนทางวัฒนธรรมกับการแก้ปัญหาสังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.    เมื่อมนุษยศาสตร์คือการประดิษฐ์: Digital Humanities กับการสร้างนวัตกรรมทางภาษาวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม
3.    ‘ฤาจะคือความเสื่อม’: ทัศนะเชิงวิพากษ์ทางปรัชญา วรรณกรรม และการศึกษาในสังคมแห่งความพลิกผัน
4.    เรื่องของเขาที่เรา (ช่วย) สร้าง: ว่าด้วยความเป็นอื่นและความเป็นชายขอบในสังคมพหุวัฒนธรรม
ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัย 2 รูปแบบ ดังนี้
1.    การสนับสนุนทุนวิจัยแบบกลุ่ม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา
ในกลุ่ม จำนวน 2-3 คน
2.    การสนับสนุนแบบรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ควบคุมดูแลการดำเนินงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา จำนวน 1 คน
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
พร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอโครงการเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว”) ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) 
และจัดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์และแนวทางการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ให้สำนักประสานงานโครงการฯ จำนวน 3 ชุด ภายในเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์เท่านั้น กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามที่อยู่ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. (เอกสารต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ส่งในระบบ NRIIS ทุกประการ และนับให้วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย)   
    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอการวิจัยของบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวให้จัดทำข้อเสนอการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่  https://bit.ly/2ZATjNj

หมายเหตุ :       1.    ผู้เสนอขอรับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลประวัติ และข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา
    2.    จัดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์และแนวทางการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ให้สำนักประสานงานโครงการฯ 
จำนวน 3 ชุด ภายในเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์เท่านั้น (เอกสารต้องเป็นชุดเดียวกันกับที่ส่งในระบบ NRIIS ทุกประการ และนับให้วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย) กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามที่อยู่ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ
    3.    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/2WnZFOO เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9488

Visitor: 6
2021-11-30
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ
แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”

สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.)

ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf
ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9493

https://www.facebook.com/PMUA.THAI/photos/a.440438496400414/1328539464256975/

Visitor: 4
2021-12-03
บพท. ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับบริบทการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับบริบทการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย”
โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ครั้งที่ 10/2564

ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

ช่วง Open Session เวลา 13.00 – 14.00

รับชมการถ่ายทอดสด ได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/ 
facebook live: งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. 
 

Visitor: 3
2021-12-03
สวทช. รับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สวทช. รับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ
2 เรื่อง ดังนี้
1.โครงการพัฒนาระบบสมุดบันทึกงานวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Lab Notebook)
2. โครงการพัฒนาระบบ Open source ERP สำหรับประยุกต์ใช้ในองค์กร

คณาจารย์ผู้สนใจจัดทำรายละเอียดโครงการ 
และศึกษารายละเอียดได้ที่
https://www.nstda.or.th/gd/

สถานวิจัยสำนักวิชา จัดส่งเอกสารให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภายใน 14 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.
เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม และดำเนินการส่งไปยังแหล่งทุน ดังนี้
1. แบบเสนอโครงการ พร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 4 ชุด)
2. แผ่น CD บันทึกไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในรูปแบบ MS word และ PDF จำนวน 1 แผ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

 

Visitor: 3
2021-12-07
สวก. ประกาศเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศเสนอขอรับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565 

1. นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนฯ จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครในระบบตามประกาศฯ ของ สวก. เพื่อขอรับทุนได้ที่ เว็บไซต์ สวก. www.arda.or.th 
>> ทุนศึกษา/อบรม >> ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร >> สมัครขอรับทุนผ่านลิงค์ 
https://epms2020.arda.or.th/
2. ผู้เสนอขอรับทุนยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านสถานวิจัยสำนักวิชา
3. สถานวิจัยสำนักวิชา จัดส่งเอกสารให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. ดังนี้
3.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัย (สถานวิจัยสำนักวิชาดำเนินการ)
3.2 เอกสารการแสดงสถานะการเป็นนักศึกษา หรือเอกสารการลงทะเบียนเรียน
3.3 เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
3.4 โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้รับทุนกำลังศึกษาอยู่
3.5. หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
3.6 หนังสือรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์
3.7 ข้อเสนอโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.8 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ :       
1. ผู้เสนอขอรับทุนกรอกข้อมูลในระบบของ สวก. ให้ครบถ้วน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างงานวิจัย ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2555 – 2562 
3. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/3jENwOL เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 7
2021-12-16
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565
---------------------------------------
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ  (Concept Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2565
Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนงานริเริ่มสำคัญ “ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.)    

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.)
ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS 
(https://nriis.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด
สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9507

Visitor: 3
2021-12-23
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)    
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)


ผู้สนใจจะต้องยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS 
(http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด


สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=10509

Visitor: 3
2022-01-13
วช. รับข้อเสนอการวิจัย e-ASIA JRP ประจำปี 2566 (FY2023) : วิจัยสหวิทยาการขั้นสูงที่นำไปสู่นวัตกรรม : เมืองดิจิทัลสีเขียว

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอการวิจัย
ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)
ประจำปี 2566 (FY2023)
ในขอบข่ายการวิจัยสหวิทยาการขั้นสูงที่นำไปสู่นวัตกรรม 

(Advanced Interdisciplinary Research towards Innovation)

เมืองดิจิทัลสีเขียว  Greener Digital Cities 
ในประเด็นเรื่องการขนส่ง และ น้ำ/อาหาร (Transport and Water/Food)
- การใช้ AI, AR, VR, และ IoT สนับสนุนระบบการเดินทางอย่างชาญฉลาด
- ระบบการติดตาม/ เฝ้าระวังอัจฉริยะ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ด้านน้ำและอาหาร

ขั้นตอน :
1. ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบ NRIIS ภายใน 28 มีนาคม 2565
2. คณาจารย์ที่สนใจสมัครทุน ต้องจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียด https://bit.ly/3FxwJoX
3. สถานวิจัยสำนักวิชา จัดส่งเอกสารให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 16 มีนาคม 2565  ดังนี้
    3.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน จำนวน 1 ฉบับ
    3.2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) จำนวน 1 ชุด
    3.3 แบบฟอร์มข้อเสนอภาษาอังกฤษ (Application Form_11th) จำนวน 1 ชุด

เงื่อนไข | หมายเหตุ :
- อาจารย์ผู้ขอรับทุนทุกท่านที่อยู่ในโครงการวิจัย ต้องไม่ติดค้าง ส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS ระหว่างปี 2556 – 2562

- นักวิจัยดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูล ในประวัตินักวิจัยและข้อมูล ระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน

- คณาจารย์กรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับหนังสือนำส่งและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว
จึงนำเอกสาร ดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการ ส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายใน 28 มีนาคม 2565 (ทีมวิจัยร่วมต้องส่งข้อเสนอการวิจัย
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนด้วย)

- กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761
 

Visitor: 5
2022-01-14
ประกาศรับสมัครทุนเสริมสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (นศ.คปก. รุ่นที่ 20-23)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ประกาศรับสมัครทุนเสริมสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (นศ.คปก. รุ่นที่ 20-23)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 
ขอเชิญชวน นักศึกษา คปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส 

ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1NFtddeWZkxL69oB5CFlPZCnfeQKe4McO?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม
โทร. 02 579 1370-9 ต่อ 423, 424, 486 (ขนิษฐา/ภรรทรทร)
E-mail: rgj.phd@nrct.go.th

Visitor: 5
2022-01-18
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบ 2565 | Program 15 | แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” | การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ  (Concept Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2565
Program 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)”
สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่าน ระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.)

ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด

สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11519

Visitor: 4
2022-01-25
สป.อว. การรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สป.อว. การรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System :
NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF ดังนี้
1.    แบบเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
2.    แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดทำเป็นภาษาไทย)
3.    จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ในกรณีที่นักวิจัยที่ปรึกษาอยู่ต่างประเทศ
4.    หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ.2017 ถึงปัจจุบัน)
5.    สำหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอขอรับทุน จะพิจารณาข้อมูลตามที่ได้บันทึกในระบบ NRIIS
เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3qWrme0

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/32mabcw เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

ฝากประชาสัมพันธ์โดย
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
โทร. 4761

Visitor: 4
2022-02-11
สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบ 2566

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word นั้น
เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว
ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/363WbFO

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php 
เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 7
2022-02-11
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 
ประกอบด้วยโจทย์วิจัย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
3. การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุนทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (การท่องเที่ยว)
5. การขับเคลื่อนพื้นที่ที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน (Southern Border Economics Corridors หรือ SBEC)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้มีการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า โอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11533

 

Visitor: 5
2022-02-23
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานวิจัยด้านการริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานวิจัย Frontier Research Seed Fund | ภายใต้โปรแกรมที่ 5 | การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning
เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานวิจัย 
ด้านการริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย (Frontier Research Seed Fund)
ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
ภายใต้หัวข้อการสนับสนุน 
การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือ
ในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ

ขั้นตอน
1. คณาจารย์ที่สนใจสมัครทุน ต้องจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียด  https://bit.ly/3niQYPY
2. สถานวิจัยสำนักวิชา จัดส่งเอกสารให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 3 มีนาคม 2565  ดังนี้
    2.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สำหรับสถานวิจัยดำเนินการ)
    2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
    2.3 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://bit.ly/3ru5wO1 ]
    2.4 คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 
    2.5 ทั้งนี้เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว ให้ดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ NRIIS
และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เท่านั้น
    2.6 ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
หมายเหตุ
กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) กรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/3jENwOL เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

Visitor: 5
2022-02-25
ส.กทอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565  
แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ดังนี้
1)    กลุ่มงานตามกฎหมาย
2)    กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานทดแทน
3)    กลุ่มงานสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร
4)    กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
5)    กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs)
อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่และพื้นที่พิเศษ

    เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) จึงขอความร่วมมือ
ในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ
และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enconfund.go.th/index.php พร้อมทั้ง
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง http://www.enconfund.go.th/pages/download.php
และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://project.enconfund.go.th/

โดยมีขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ดังนี้ 
1.    ขั้นตอนการกำหนด User/Password 
สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เพื่อที่ สบวพ.
ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งกำหนด User/Password
เพื่อให้นักวิจัยใช้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1    สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน จำนวน 1 ชุด 
1.2    ข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด
1.3    ข้อมูลสำหรับการสร้างผู้จัดการโครงการ  จำนวน 1 ชุด
1.4    สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด 
1.5    เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
2.     ขั้นตอนการส่งไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
เมื่อนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการในระบบเรียบร้อยแล้วขอให้นักวิจัยนำส่งเอกสารไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
ด้วยตนเองภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยบรรจุข้อมูลในแผ่น DVD หรือแผ่น CD หรือ แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จำนวน 1 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้
2.1    ไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ (.pdf)
2.2    ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (.pdf)
2.3    สำเนาบัตรประชาชน,ผู้มอบอำนาจ ผู้จัดการโครงการและพยาน (.pdf)
2.4    ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc .docx)
2.5    เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ
โปรดรวบรวมข้อมูลให้สถาบันฯ  ตามที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4753

Visitor: 4
2022-03-14
ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบ 2565  แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รอบ 2

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ส.กทอ.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2565  แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รอบ 2  
กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมและสาธิตต้นแบบ และ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.enconfund.go.th/index.php 
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง http://www.enconfund.go.th/pages/download.php 
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://project.enconfund.go.th

1. ขั้นตอนการกำหนด User/Password 
สถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ดังนี้
1) กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 
2) กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 
เพื่อที่ สบวพ. ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งกำหนด User/Password
เพื่อให้นักวิจัยใช้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1    สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน    จำนวน 1 ชุด 
1.2    ข้อเสนอโครงการ                จำนวน 1 ชุด
1.3    ข้อมูลสำหรับการสร้างผู้จัดการโครงการ         จำนวน 1 ชุด
1.4    สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    จำนวน 1 ชุด 
2. ขั้นตอนการส่งไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุน
เมื่อนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการในระบบเรียบร้อยแล้วขอให้นักวิจัยนำส่งเอกสารไฟล์ข้อมูลไปยังแหล่งทุนด้วยตนเอง
ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรจุข้อมูลในแผ่น DVD หรือแผ่น CD
หรือ แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จำนวน 1 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ดังนี้
2.1    ไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ (.pdf)
2.2    ไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (.pdf)
2.3    สำเนาบัตรประชาชน,ผู้มอบอำนาจ ผู้จัดการโครงการและพยาน (.pdf)
2.4    ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.doc .docx)
2.5    เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
คุณดามธรรม จินากูล โทร 4753 E-Mail: dam@sut.ac.th
 

Visitor: 2
2022-03-16
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2565 
ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2565

ลักษณะทุนประกอบด้วย 2 ลักษณะ
1. เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีต้นแบบอยู่แล้ว เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง (ทีม) นักประดิษฐ์ 
2. เพื่อสร้างให้เกิด (ทีม) นักประดิษฐ์ หรือพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์  2 รุ่น ดังนี้
2.1 นักประดิษฐ์รุ่นกลาง : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา
2.2 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับมัธยมศึกษา

ระยะเวลาการให้ทุนกำหนดระยะเวลาทุนละ 12 เดือน
งบประมาณโครงการละไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี 
(ตามมูลค่าของสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช.)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11527

Visitor: 6
2022-03-21
สวก. การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน 6 แผนงานวิจัย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สวก. การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 
ซึ่งกำหนดกรอบงานวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการจำนวน 6 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศ
2. แผนงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
3. แผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัย
4. แผนงานวิจัยยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart farming
5. แผนงานวิจัยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศน์เกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
6. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร
เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการพื้นฟูและช่วยเหลือในภาคการเกษตรและชนบทจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ขั้นตอน
1. ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในระบบ NRIIS 
2. สถานวิจัยสำนักวิชา จัดส่งเอกสารให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ภายใน 2 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.  ดังนี้
2.1 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
2.2 หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
2.3 แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด 

3. กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO) 
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ :       
1.    ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ข้อ 19. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้อง
ยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหาร และเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าว แนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน  ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

คณาจารย์ที่สนใจสมัครทุน ต้องจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย และศึกษารายละเอียด
https://bit.ly/33humbU

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
โทรศัพท์ 4761

 

Visitor: 4
2022-03-21
สนช. เปิดรับข้อเสนอทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2565 (รอบที่ 2) ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI TECH)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant)
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 นั้น
โดยเป็นทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency)
ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป
ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI TECH)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)
สมัครที่: https://mis.nia.or.th/ 
ดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:  
https://nia.or.th/public/thematic/ 
หลักสูตรอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมขอรับทุน: 
https://moocs.nia.or.th/course/thematic
ติดต่อสอบถาม:
Email: thematic@nia.or.th
1. ARI TECH: 085-5255241 (สุทธิรักษ์)
2. Future Food: 098-3722883 (จิตรภณ)
 

Visitor: 4
2022-03-21
สนช. เปิดรับข้อเสนอทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2565 (รอบที่ 2) ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant)
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 นั้น
โดยเป็นทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency)
ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป
ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้

สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI, Robotic, Immersive & IoT (ARI TECH)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food)
สมัครที่: https://mis.nia.or.th/ 
ดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:  
https://nia.or.th/public/thematic/ 
หลักสูตรอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมขอรับทุน: 
https://moocs.nia.or.th/course/thematic

ติดต่อสอบถาม:
Email: thematic@nia.or.th
1. ARI TECH: 085-5255241 (สุทธิรักษ์)
2. Future Food: 098-3722883 (จิตรภณ)

Visitor: 6
2022-04-07
วช.และ กฟผ. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบ 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565
 ซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการ 2 ประเภทแผนงาน ประกอบด้วย
1.    ประเภทแผนงานพลังงาน (รับผ่านระบบ NRIIS) โดยมีกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 
-    พลังงานที่ยั่งยืน
-    พลังงานชีวมวลเพื่อ Bio Economy และรากฐานเศรษฐกิจฐานราก
-    การบรูณาการงานวิจัยที่ผ่านมา (Research Utilization)
2.    ประเภทแผนงานพลังงานไฮโดรเจน (ใช้วิธีสรรหา) โดยมีกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 
-    พลังงานไฮโดรเจน
โดยกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2565 

ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3ireuHZ
และขอความร่วมมือจากสถานวิจัยสำนักวิชาของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ดังนี้
1.    สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน
2.    แบบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
3.    กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ http://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรอง

หมายเหตุ :       
1.     ข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย ส่วนที่ 6 ข้อ 2 คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ)
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่
อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย ระบุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2.     คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหารและเอกสารที่ทาง
สบวพ. ออกให้แล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ วันที่ 23 เมษายน 2565

Visitor: 16
2022-04-25
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก"
---------------------------
ขอเชิญนักวิจัย ผู้ประกอบการ วิสหากิจชุมชน
สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 เมษายน 2565
---------------------------
คุณสมบัติ
- ชุมชนและนักวิจัย จับคู่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
- คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอทอป ที่มุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม
- สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดกิจกรรมอบรม 
(หลังผ่านการคัดเลือก SidUP-Isan-South จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)
- มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
- ชุมชนควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์
---------------------------
สนับสนุนผลงานละ ไม่เกิน 300,000 บาท
ผู้สนใจสมัครได้ที่
เว็บไซต์ : www.SidUP-IS.ssru.ac.th
---------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
- นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ โทร. 02-160-1343 ต่อ 14 และ 085-911-2109
- นายอนุพันธ์ สุทธิมาร โทร. 02-160-1343 ต่อ 22 และ 084-119-7410
- นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ โทร. 02-160-1343 ต่อ 12 และ 083-429-7431

Visitor: 5
2022-04-25
วช. และ สวทช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง" ประจำปี 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

วช. และ สวทช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง" ประจำปี 2565

เปิดรับภายใน 10 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/1J4DbPJlIJ0fyKlhpnI6tPFoo34-Ejdpd

Visitor: 4
2022-04-28
วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ
(Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้จริงสำหรับอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้
    1.อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)
    2.อุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Industry)
โดยกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3kingZx
หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

Visitor: 5
2022-04-29
บพข.รับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

การรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่1) 
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. 

เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย
และศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3KtezGo

หมายเหตุ :       กรณีโครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ ในสัตว์ทดลอง หรือ ความปลอดภัยทางชีวภาพ(GMO)
กรอกข้อมูลที่ https://ird.sut.ac.th/ird2020/researchform.php เพื่อออกใบรับรองสำหรับใช้แนบในระบบ

https://www.facebook.com/114119523675198/posts/523945656025914/

 

Visitor: 18
2022-05-10
บพข. ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสด การให้ทุนวิจัย แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

การให้ทุนวิจัย แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ  2566 (รอบที่ 1)

เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย จาก บพข.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 16.00 - 17.30 น.

รับชมการบรรยายสุดพร้อมกันที่ Webex
https://www.nxpo.or.th/CE_Meeting120565

และ Facebook Live
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness

Visitor: 7
2022-05-12
บพข. ร่วมกับ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัย การใช้ประโยชน์ของวัสดุเปลี่ยนสถานะ (Phase Chang Material Application: PCM)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพข. ร่วมกับ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัย “การใช้ประโยชน์ของวัสดุเปลี่ยนสถานะ” (Phase Chang Material Application: PCM)

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ววันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565
*ไม่ต้องมีภาคเอกชนร่วมลงทุน

นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งแบบสรุปแนวคิดโครงการ (Concept Proposal) หรือวิดีโอการนำเสนอแบบ Pitch Video ความยาวประมาณ 5 นาที โดยมีรายละเอียดได้แก่
- ชื่อโครงการ
- กรอบแนวคิดและเทคโนโลยีหลัก
- วัตถุประสงค์
- ผลผลิต (Outputs)
- งบประมาณโดยสังเขป
- รายชื่อและรายละเอียดทีมวิจัย
ท่านสามารถส่งข้อเสนอและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
energy.pmuc@gmail.com
หรือ line
https://lin.ee/Zhnf8om

Visitor: 8
2022-06-01
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565
(2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2565 (ค.ศ. 2022) โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น 6 – 12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดัง โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาใบสมัครตามที่ NRF กำหนด ดังนี้ 

 1. ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
 2. เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง 1 (หนึ่ง) ชุด พร้อมสำเนา 1 (หนึ่ง) ชุด รวมเป็น 2 (สอง) ชุด ดังนี้
  2.1  ใบสมัครตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ NRF กำหนด Program Announcement [Annex 1, 2 และ 3] พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ใน Annex 2 ข้อ 21 หัวข้อย่อย 1 และ 2 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ วช. พิจารณาลงนามในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อผู้ขอรับทุน (Nominating Authority)
  2.2 เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐเกาหลี ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ พิมพ์เป็นภาษาไทย (ระบุชื่อและหน่วยงานของนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และงานที่จะทำ)
  2.3 หนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
 3. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ 2 มายัง วช. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ วช. ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อของประเทศไทย (Nominating Authority) ซึ่งทาง NRF แต่งตั้ง
 4. วช. นัดหมายส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครขอรับทุนและจะทำลายเอกสารดังกล่าว
 5. ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. ส่งใบสมัครซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย วช. ไปยังนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทางออนไลน์ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เนื่องจาก host เกาหลี จะเป็นผู้มีอำนาจในการส่งใบสมัครให้ NRF

การพิจารณาใบสมัคร
NRF จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ วช. และนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทราบในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2565

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม วช.โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 211 อีเมล pattranit.v@nrct.go.th

ดาวน์โหลดประกาศ

Visitor: 12
2022-06-06
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูณ์ (Full proposal)6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ

โดยมีแผนงานที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนว

หน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดด

อย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

(หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย

 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.)

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการของคณาจารย์เรียบร้อยและสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) 

จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าวศึกษา

รายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3NoauWr

 

และขอความร่วมมือจากสถานวิจัยสำนักวิชาดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ดังนี้

 

1. สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเสนอขอรับทุน (สำหรับสถานวิจัยดำเนินการ)

 

2. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด

 

3. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด 

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://bit.ly/3aqftr2

 

4. คณาจารย์สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ NRIIS โดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 

 

5. ทั้งนี้เมื่อคณาจารย์ได้รับหนังสือรับรองและเอกสารที่ทาง สบวพ. ออกให้แล้ว 

     ให้ดำเนินการแนบเอกสารดังกล่าวเข้าระบบ NRIIS และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน 

     ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

 

6. ผู้บริหารรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.)

โทรศัพท์ 4761

Visitor: 20
2022-06-07
วช. ขอเชิญนักวิจัย มทส. เสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญนักวิจัยมทส เสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์

และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย

รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับรางวัล

ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research 

and Innovation Information System : NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

             เพื่อให้การยื่นขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) จึงขอความร่วมมือในการแจ้งคณาจารย์ที่สนใจสมัครทุนดังกล่าว 

ให้จัดทำรายละเอียดโครงการ และศึกษารายละเอียดได้ https://bit.ly/38mRhVN ทั้งนี้ขอให้สถานวิจัยสำนักวิชา

ของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ สบวพ. ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ดังนี

 

 1. สรุปรายชื่อการขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
 2. แบบฟอร์มสำหรับการยื่นเสนอขอรับรางวัลวิจัย เพื่อที่ทาง สบวพ. นำเสนอผู้บริหาร
  ลงนาม (เพื่อใช้แนบในระบบ) จำนวน 1 ชุด
 3. ผู้สนใจยื่นเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ที่ระบบ NRIIS หัวข้อ“รางวัลวิจัยที่เปิดรับ”
 4. กรณีรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จะต้องให้หน่วยงานเสนอชื่อในระบบ NRIIS ก่อนจึงจะสามารถกรอกข้อมูล
 5. ลงในระบบ NRIIS ได้ผู้เสนอผลงานต้องมีข้อมูล และต้อง Update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS
   


ข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอขอในส่วนของผู้บริหารลงนามโปรดระบุ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ผู้เสนอขอรับรางวัลสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบโดยยังไม่ต้องยืนยันการส่ง 

ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารการลงนามของผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว จึงนำเอกสารดังกล่าวแนบในระบบ 

และยืนยันการส่งข้อมูลไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Visitor: 13
2022-06-09
บพค. ขอเชิญนักวิจัยขั้นแนวหน้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการประกาศรับข้อเสนอโครงการของ บพค. ปี 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

บพค. ขอเชิญนักวิจัยขั้นแนวหน้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการประกาศรับข้อเสนอโครงการของ บพค. ปี 2566

.

 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.

.

 ถ่ายทอดสดทาง Facebook PMU-B บพค.

Visitor: 10
2022-06-14
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2565

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

      

 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานกลุ่ม Global Partnership 

เปิดรับตั้งแต่ 13 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2565 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11586

Visitor: 7