2023-03-07

สบวพ. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ- B. . .

อ่านต่อ

2023-03-15

สบวพ. ขอแจ้งคณาจารย์เพื่อโปรดระมัดระวัง ! การส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ. . .

อ่านต่อ

2022-10-20

แจ้งมาตรการควบคุมสินค้าและถ่ายโอนเทคโนโลยีซอฟต์แวร์. . .

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม